Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΜΒΜ [Μ #Ρ#|(ΜΡ[|# Μ#|7 [|[|7Ρ#Π[|[ #Μ[[# Μ |([ΡΔ|| [07 Ι @ΜΜΜ
ΑΡΜΜ|Πῖ "ΒΜ|ΠἩ:ΕΕΕΠ -ΝΣΥΜ"ΕΤΠΧΝ ΙΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΛ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΠ| ΜΒΜ] ΣΕ ΜΗΝΑ ΑΝ" ΤΠ" Η ΕΤΠΝ- ΓΡΑΜΜΗ ΙΤ||Ρ|ΞΝΙ¦ ΗΜ / ΜΜΕ ΕΕΕΕΕΕΕ ΝΔ ΧΟΡΝ"
Περ:οΒ|κό Προγνωστ|κὡν
ι ι '  ΕθΝικΗ ΜΜΕ
χ = Με Γ|ΒΡΑΛΤΑΡ
Τρίτη Β Σεπτεμβρίου 2048 · Τιμή: 260€ · Δρ. Φύλλου: 2043 · Έως: 41°
|ΞΛ|¦|ΞΤ|Λ - Π0|'Τ0|ΆΛ|Λ
|(ΥΠ|'0Σ - |¦|ΞΛ|'|0
Σ"Υ||Δ|Λ - 'ΜΛΛΝΔ|Λ
|¦|'ΛΖ|Λ|Λ - |(0Μ)Μ|¦|Λ
|¦|ΞΝ|ΞΖ"Υ|ΞΛΛ - Λ|'|'|ΞΝΤ|Ν||
(Π'|")Υ|ἩΥΜ| ἔ ΠΛ|'Λ|ἩΥΜ|