Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
· ΜΜΜ: απανω ΜΜΜ" εφωΙΙαΜ ομοσπονδία» 68ΜνΙααν οΙ ΜΜΜ» · ΕΙΙΙθπΙνο αναοΗωαπ Με ΕΜ ΔΙκαατΙΙΙῶν
στοα ΙωαΙΜε ΜΜΜ νη Μονάο·ΜαΜωο Π ΑΜΙ· να ααα νίνανΙαΙ ο ΜαθεΙΙαααΙν ΜΜΜ στο ΜΜΜ
'ΤΜΗΜΑ Η0ΑΑΣ|ΝΗ ΑΗΑΗ0|ΗΠΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Τ Τ|Α Α|ΗΑΣΤ|Η0ΥΣ ΗΑ| ΑΗΝ0Σ|0ΤΡΑΦ0ΥΣ
ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒο
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ἱ- < ΠΕ'ΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
_ κΑΙΙΙοΑγΙεΑΙ-ΙΣ ΝΑΣΑΣ Το κΙ=ΑΙΙΙΣεΙ
_  , εγΑΛεκΙΙκΙΙ£κΔοΣΙΙ 
Φ ·'ΣΤ°“““^ ' _ ΠΑΤ0ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ Ι
! ΙΙΙ οΑΥΙΙΙΙΙ0ΙΙΙΚΕΣΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΣΘ
Ε > · 4 “λ θΑΗΑΣΗΣ ΗΗΗΣΤΑΗΤ|Η|ΑΗΣ 
  -· ·  “ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΜΜΜ! · έ·  , ^ ΙΙΙΙΙ·ΑΙΙΙΙΙΓνῖῦῖΑΙωΙΙΙΙΙ Ζ
μ ή)! - '·-η-·-.¦
ἔἔε""^ - :_¦;__¦>.,_-__¦ἶ¦ _ - έ _. Α ΣΙΙΙ.ΙοΑΙΙ·ΑΙΙῖοΙΙΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΑΙ·ΙΙΙοΙ·
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΔΙΕΘΝΗ
8 ΒΕ"
ΣΤΗΝ κΙΝΑ ο Λ|Π|
Με 2ο ΗΜ. εΙΙΙ:Ιο:Ι
ΝΩΡ'Σ
Ο' «Α|ΩΝ|Ο|»
2ο αγωνΙααΙΙή
έβγαλε
ΙΙ ΜΜΜ
' Αλλαγ€5
ατα ΜΙ οφ
· ΒραΜΙΙΙΑαν
ΣπανούΜ8 κα·
ΜαρΙΙοΙΙοαλο8
ΟΛ ΠΑΕ Ε' Ο «ΞΟ»
ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΡΟΣ Τ|ΜΗΝ ΤΟΥ
4; ΙΙΑοΙΙ ὅ
ΝΙεΛΙρΙο ΜΑΜΑ ΙΜΙΑ ΠΙΝ ΑΦΙΞΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΜπε^Μ _ Η"
Με ΤΗΝ |ΣΤΟΡ|Α Ι ΓΙΑ ΙΙΙ ΜΑΥΡΗ
ΦΑΝΕΜ . ΙΙογ ΑΝΑΛΑΜΒΑΗΕ|
Ι ΜΜΜ ΔΙΕγογΙΙΙΙΙΙ
ΔΙΒΜεΙΑ  7
- | Λ . Η 'Ι ^ .. ¦ Ι
χ Αα θα ρΙακαροΙΙν οταν ΠαναθηναΙκο _
ο ° Δ¦ΙἐΙ;ΙονΝ|ο)ΙἑΙΞο αν δεν ΠερααεΙῦΙα απμερΙνα τεστ.
. . . Σήμερα ΕεκαθαρΙζεΙ
αΣτοαμα» τον θελω οΙΙωα6ΙΙΙΙοτε με τον ΑγΙαΕ
ι `3 ¦ -' .
γΙο ΧρΙσΙοὁουλοΙΙουλο
ΗΑΡΑ|ΤΗ0ΗΗΑΗ Ο' 5 ΤΗΣ ΕΜ, ΣΗΜΕΡΑ ΦΕ" Ε' ΗΑ| Η ΤΗ|ΡΤΖ|ΗΗΣ, ΑΗΑΒΑΑΑ0ΗΤΑ| Η' ΕΚΑΝΕΣ, ΔΕΗ 0Ρ|ΣΤΗΗΑΗ Τ «ΑΗΕΗ|θΥΗΗΤ0|» Α|Α|ΤΗΤΕΣ Φ
ΣΗΒΑΡ0Σ Η|ΗΑΥΗ0Σ Υ'|θΒ|ΒΑΣΗ0Υ Τ|Α ΒΕΡ0|Α, Τ|Ρ0ΣΤ|Ν0 ΠΑ ΠΑΣ Τ|ΑΗΗ|ΗΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΗ ΗΗΕΑΗ "|ΣΤ0'|0|ΗΤ|Η0 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΜ ΤΗΝ ΕΕΑ Φ