Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διὁλού τύκαἱο ούτε το τιιτιἰιιε, ούτε η αναφορα στην οπόοκεοη Μαρινακη για άλλα...
15 Πρωταθλήματα! · Πὁνεοαν Πολύ η νίκη στον Πειραια και οι τηλεοπτικές ύὁειες
ίί7ΠόΠε Με? σας
Η η ηΦπῆκύύσί
Ηόισιρορύ της πρόωσης Δοσκσλόπουλου με την
οπόφοση του Συμβουλίου Εφετών · Το πορομύθι γιο
την πορσβίσση περιοριστικὡν όρων ·
·.. , “ “ Η .' μεν. οι' Ί ' ~ ε τ 0 _'____,¦. ~ ΐΐ·_ 
ί εοντοεετ · / εσντοεετ ι
- ^· ο:: μ; ;;:ἐ.3;:ἔ$Ξ; ε. _ 
Θ _ ›.`Ἀ`, ν; .
ΥΚ - ι· ,ε
· Σε ποιες περιπτωσεις η σκευωρίσ
“ΜΜΜ ' .ι _ -· - -> >~  
"πειτΜ"“ ε' | 
 κ.: ζ οι ί “ Η
“ τε. Κ , Δ ο  ο η _ .
ΕἩΐε _- γ ο Κερσυ'νσί του Βσγγέλη Μορινύκη γισ την μπρότσση προσωρινής κρύτησης [!!!Ι πσρσπομπης
Μωρού" 'Ϊ 4 ο του σε δίκη. η _ η [ήδη εξσλείφθηκεηςιτστηγορίσ;
ϊ γισ τον φούρνο του ΚωνστσντινέοΙ · “Με θέλουν μοκριό σπό τον 0λυμπισκό. ενσντίον το 
Μ “ ` οιπιίου ουσισστικύ στρέφοντσι συτοί που τσ μεθοδεύσυν όλο”. επίλυση ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
 ειειιπεΛελεοειπκ:  σε ο 
ΜΕ" ΠΕΠΗ Μ Μιλ Ρ ΞΙί
Μ' "Φ"...” κ. Ενπς όιύλογσς στη φιέστο γιο το “Ι5
“Αποκλείω οποιοδηποτε όικσστικό Ξσίρνικύ έθεσε θἑμσ προσωρινής Πρωω9λημ“ω μ€τΠτρ““ηκε Ψ ΜΜΜ"
συμβούλιο νο κύνει Μη την πρότσση κρύτησης. ενώ τον Μύρτισ ο "ρ0μην“μσ ΠΕωΠωνης ΜΜΜ '
προφυλύκιοης. ίδιος είχε υποβύλει ευνοϊκή '(σι σπό το "κορείτε τη νίκη επί της
Η πρότοση γισ τροποποίηση των Αρσενσλ” προκύπτει "πσρσβίσση
πρόταση του δεν έχει κσμίσ νομική βύση" περιοριστικὡν όρων! των περισριστικὡν όρων”!
ΠΠ" ΠΜ. ΠΠ"
εῖ)Ξ ¦ ' τι ι·
8ο κύνετε κύτι η μόνο προσογωγές κοι... ευκολόγισ; · Οτι στείλετε στη Δικσισσύνη φυσικούς και ηθικούς  Η  
πυτ0υργούς: ο Ο' Πλ"ΡΠΜΕΝύ| ΕΓΚλΗΜΜ|ΕΣ