Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ε|Σ|'|ἩΡ|Α
ΔιΑΡκΕιΑΣ
ΣΤ|·| ΛΕΩΦ0ΡΟ
Φ;; "ΜΜΜ "Φτου 05/09 - Ι |/09
'ΣΡΑΗΛΠΑΔ|ΑΜοτ|οΞο ΖΟΙ8ΕυτοοἐοοΟυο|ιΐιετ5 / , ΕΤΕ5ΡΟΠΤΙΗ@
ΠΒΡΔΛΤΛΡ·ΕΛΜΔΑ!ο[ωωο ΖΟΙ8ΕυΞοοεοοΟῳ|ΜΘτ5 Ϊ . 0ΤΕ5Ρ0ΠΤΙ ΝΟ
ΣογιιΔιΔ-οΜΔΝΔιλΜηο ςυΔοΖΟΙ787ΕυιοοΘοηΟυοΜΘτ57 . . οιε5Ροοι4Ηο
ΜεἐτιΔζΠ_οβιοΓΛλιΔζΜουςωρἶέοι8ΕυτοΡοἐηλοωΜω οσωοο97 “η “ οτὲἑΡοΜ7Η6
ΜΜΜΠἑΓΕΒΜΒΜ9ἴ@Π[email protected]@ὴὴ Ι · ΟΤΕ5ρ0"""Ο
ΜΑΝτΣῇογΝΔΠεΝι-ΜΜτΣ Πτι. ΡτΘιιιιΘτ ιεωε έοῖἶβδοῆἶ
Δ|ΒΕΡΠΟΥΛ-ΛΕΣΤΕΡΒ@φιοτιοΒἙ οιε5ρ0κτικο
ΜοτοοΡ ΣΑΝ ΜΔΡιΝο_Δγωνο5  ι  7 7  οτε5ροοι5Ηο
0ΧΡ|Π0Δ0Υλ0'|0Υλ0Σ ΜΑΛΙ! Τ"Ν ΜΟΝΑ ΗΣ ΑΕΚ
Μ' Ο ΚΕΤΣ'|ΛΓ|Α ΜΜΕ Τ" ΜΜΜ "0Υ_||θΕλΕ Π"Ν ΠΜΣ"
Δ οειοιτο'ιιοο του ΜΜΜ με τον Μπορο ιιοι Μο το 4-3-3 0ο οινοι το κρυφό χορο του Μργιονου τεχνικού
του· 6) έ
ΑΝΗΣγχιΑ  
ΠΑ «Τορο» › ΑΝΑΛΥ0ΥΝΕ ΤΟ 4·2·3·Ι ΤΟΥ τιιιιιιιιοιι ΠΑ του "Α0... ΕΣΠΤΕΡ||(0Υ
Υποφέρειοιιοοσουολγίο `
κοιοΜεροθοωονἀετοστεί τη ` :ο .
 ·  0ΚΥΒ0Σ 4
"ΑΞ|Δ| ΠΑ...
ΔΟΥΛΕ|ΕΣ
0 Μιχελείδε ογὡνε5 γιο
το προκριματικό του Μουντιάλ
«μετογροφικου εν6ιοφἑροντοε»
ΕΔΕ" Θ
κι ΑΛΛΟΣ...
κογΛιΜΠΑΛι
ο 30Χρονοε Γάλλοε λόφου
στον ολου: γιο τονΛεβοδειοκο
· οι 4 βεροιον του ουοτοιιοτοο γιο το ορωτΜλομο · Σορερο οτο χέριο του Μποντ ο προτοοιι κο· ολο θεωρω ΜΜΜ
ῇῇ,Ι _
ΝΑ 1 οΜἔ.:|_“`“
- Δω “Δω
7 η 48· πω· 'Μἔήρ
· ο .' ` _κ , ρ
,ξ _ Ο ζ
ι ο Ϊ
 το Ι  “7 '· °' :
 ·-|4)#“· '¦ Ϊ· 
¦ ί Ϊ ' τ ' : - 2 ι
ζ _ η ' Ποιο το κοινο με το Μολογο ξεκίνοιιο του Βολβἑρδε το 20 ι 0 . · ·'··
Φ Φ” Θ Φ Φ · Επιχεἱριιοο... Κορντόοο, με στόχο νο εγκλιμοτιοτεί οσο το δυνοτόν γρογορότερο Χ ο