Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Μαν ααανιαααιια,
Μια 6ιαιιιιαια
Γραφει ο τΑΣοΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ »ω 32
Ξ" Η" Η "ΙΟ
Να'ιιανα και  “κ Η φ
α  ως 
<εΕΕΜααα8αιιια
"0ΜΜαιι·α... Η
ΜαΒααα σε ααα
ταν Ευρωαὴα, 9· 
Ψ Δ τι , · αν
ΜΒ 'η
ν·3<Ειῖῶαιι “
α ΝΔ 5 
ΑθΛΗΪ' ΚΗ
σπορ τκΑΝ8ι=Εκτ - αοιεοπ ι.εεοοα 583% αεαχ
κα8ιιιιεαινιι αθῆιιιιαιι εωιιιιεαι6α 2η< ὁ ι·Δι=κ ΔΜη·ς
ΜΜΜ ΜΜΜ,
αααιιαιιιιες
Μπα ααύνεαιια
στα αιιεαα_α.
αιιααααΒὡνιας
ΤετΩρτιτ 3] Αυγ οοοο ου 2016 / Φυλλο Ί 266 (2466) / € 1 30
τΧ ιανιιιι>|αιιιται·τιιαΡτα
ααα τις πρωτες
_ εικονες
 των ααα τεΠενταιων 
ιιετανααιαιιιὡν
αιιαιιτιιιιατων τον
«αιιιειααῆαν»7
«Μ' αυτούς, σαν ξεκινα
κανενα ιιιιωταΒΠιιιια»
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ του Άρη Ασβεστα, για την ανεκδιήγητη αιιόφααα
των αποὁικων τη8 ΕΠΟ να ματαιὡσουν τη συναντηση με ΗΡΑ-ΠΕΡΑ και όλεε τι5 ομα685
  τι ϊ  αιιιατιιιαιιαιιιΒιιιια
'  έ έ  . · τα ιαιΗιιια _ τι 
ι η Ι . “
 έ ιι α ατα 
 · · · · ι ι να ναα ωαιι  _
 7 . .   ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑο3ιχΡοΝοΣΔιΕΘΝΗΣ ΕΡ`οΜΗΣ _
Δ _ ' Δ ' 7  Δ ΠΑ Το ΣΑΒΒΑΤΟ Σ"Σ "9:00 ΣΤΟ Με! 14 ΜΜΜ· ΜΜΜ Δεκ Φ
^ ' = ^ η ^ ^ η «ΑΝΤΩΝΗΣ η^ΠΜοηογ^οΣ» ΜΝ ΣΤΛΡΤ ΑογΜαΑιΝ ι73-Δ91Στο ΠΡΩΤΟ Μ ΜΜΟ ύ( ι