Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
το· ΜΜΜ· ΜΜΜ κτ' ΜΜΜ ω οι ΔειττΑοοΡΜττ ΜΗΝΩΝ _7 έ _ Δ
Π Μ Η" η 7 Μ _ *Δ ονονΠοΥΡτοΜΧκονν ν
Μ Μ” Μα' ι ΑκοΜΜΑΜΜΜΠοΕΜΝντκονοτοτοΜΡοΜτο`πΡοτΑοΛΜΝΑΜΡ'ΜΕκτιΠ0ΜΡΑ
ΪΔ ¦ ή   ο* Ξ(
ΑΓἑΜ0| ΦΥΤΑ' τ ' το
4 “κ ·.ῖ=ἔ·~;ἶ:“_ο στο ποσο Υ.
00ΛΥΜ||Λκ0Σ “ 
ΜΜΜ" ττΗΝτΕΜκνΕνοΕΜ  “ω `
 ,_ , κοτονομενετοι ~
Η!" ΜΝΗΜΩΝ χ - “- ο “ι“νῦΣἔΞὅἔ
ντο νο κλείσω
ΝΤΥΝΕ|ΠΛ ΕΡΥθΡΜΕΥ|(Λ, γ “ο 5 ϊ·εωνΜφή
ΥΠΕΡ!! ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΜΑΧΗ,
τον "ΛΡΛ|'0ΥΛΝ0 ΠΟΛΗ" Ο
σ τ · ·
029· Υ 
οσον Βοοεῷτο...
!':> δ'
τη α·γ 'Δ. ' ,
των· Ο “ ι ι /““ἔ
2 ο· ~ =ν ἶ · · '
ΜΠΑΜ Μι... · Ϊ; ,
εΠιΣΗΜΑ ο / ο τ
Π ΙΝ : η _ ` · Η ν ¦ ·
ζ ` 'κά . ο γ χ ζ,¦ὶ 7 9 ¦
· Δτκοτ τον ΜΑΝΑ ο Χ ο _ Χ ΜΜΟ Ι
ΚΔ' πΔΣτεΝΣτΔ  ¦ Ν Η Ν ο καπ" ς
7< 5 .5. Ψ Δ ί' “τ ο,
τι Μ .
· _ _ Ο Τονκολεζο5
ΖοΜ| .ᾶτΕΒ λ ηρθε χθε5 Ι
ντο νο '% 'ζ< _ ω συμφωνηοε _
εΠ¦οημοΠο¦Πθε¦ Το ΠΑΛΞΥΕ| Γ|Α ΟΛΣΟΝ¦ ΝΞ=ΕΣ¦ ΜΕ= ω Ζω
' ΜΠοΜΠοΜω$ Π 'ῦ τ “ ¦·“τ;1ω.οω_ Ϊ· 1 ΣΙΕΜ 'ο ·“ "Ϊ :Η 31 το' = ›: συμβοΜ'Ο
>- ¦ Ζ ' ἶἩΎΝ ό Ι :ένα πατώ: τι ·
Π ο Ποντὡν·οε οναοίνωοε έ
τον Ενγκονγκ 
.ΣωΜΜωΜω ΜωΜΜ“"¦ο - ὰ =κογΜ""Μ”ῆΕ"“ '"Α0ΗΛΕ|ΝΕ|Τ0ΝΕΠΡΕῇΠ|0ΥΒΕΝΤῇΣ,'
¦ΠΐἔἑἙἑ$Ἡἐ“ ΙογΠΜοΠρΜΜωΜ ΕΝΠ το ΜΠΕ' τιτοἈοκτοΠΨκον°
τον Μην Τ6νοο
Στην Ελλοὁο
9 μεσοοτηνημεοο
' <<κλεΙ6ωσε» χθε5το 088'
γιο τον 27χρονο ομυντικο
  #` Μ ιΕνθοοοιοομὲνο5ο«ΒΕΜΠΟ»
 “4. μεΙην0ηοκΙηοητοὐἙῦΠοκοὑ
ΠΑΝΩΑΠΟΙΔ|Σ. Α . Ι
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ” ο
¦ “ ` _|. Α' 'ο ηκεεετο ε.
Μ α 4 " *σο · ` Ϊ__ “' ,: ηεριμὲἘτ8ΜΗΜ|ἔΜ
ὁ - 'ΥΚ 7 ' “ _ " Μ 7' ΥψΠλὲεοι οΠοττἡοετ5
" η' η ο τη5 Ρογκ) γιο τον εΠτθεττκο
0τῳῶεετπ5ΡτοΜἰοτ Με” . ; _ ο Μ ·γ Ξ οτιοτη Βενεζουελο
“ ῦ 00 00 - 7 ` ο Φ
τίνοεον τον μΜνκο στον ώμο