Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο 'ιζ
ΒΡΜΝΤΛ' Λ Λ . : 
·· · · · ¦
ΤΑ. . . 'ΜΝπΕΡ . .. . . . .
· Πο.. “ωω (Με, (ι41›·:'ρωμω Λ Λ · ο ο Δ ο η
οιην οιζον Ποω αἱ σοκ/Π Μ.: ρω · Β
Η “ΜΜΜ ΠΜ;μ.“ώἴί!ΐἴΖ?ἴἐἔΐἔ¦;Ζ (ΜΜΜ/ψ· ι ι ω Ακτη-Μ ΜΙΑ το Μο 4 Μ Ιω ἑ-7/κω
Π^ΡβΠεΜ_2€ ~ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ28ΟΔ )ιι|γ ,ω,¦]χ¦“ Μ Ἡ¦:¦.“¦].: ζ] ¦ Ξ
Α/ΠΜΠΟΗ” 1 ·Ϊ'ΜΗ 1.30( ΜωιΜηΜω.1ιΜ.›.-·)η=€1μ:
ἐ 8 Ι κ'
; 7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
·· έ Σεῆ¦5
' Ι Ν  | / Ν · · ··
¦ Ι Χ Ι `· Ι 7 Ι · · · ·· ·
_ έ Ι ι Δ __ ' _ |
Ξ“ · 'Ρ 1 Ύ
_ · · · · · · · · ,Γιο
· · · · · ·__ `| | |
· · Ι · Ι Ι
4 · ι ` '7 5 ' Λ
, " ,2 · Μι
ι; η'
' ο · ο ο ο ο
` Ο . . · Σεῆ.5
< Ξ?ἔ?ζ?ἐ$!ᾶἐ' - ' '
' · Η· ·
· ο ο ' · ·
ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟΣ
. ( ' " ' ' '
 Δ ··'·¦
 “ὅ ·· · 3- - * "ϊ
_ ἔ ς ..το Δ “ -.,__ΞΗ-ἑ·;
 7 »Ι 1 ·
 ί ω .. ·
 Δ Σεῆ_4
Λ ΜΜΔ/η Χ/|ίΊ_ ΓΙ`Χ/(Ν/ωἩἩΛΎ | 
 · ο · _ · Δ
7 Ν · · · ·¦·· ο
__ · · · Δ η" ·
β Ζ π -7 /> ο' "*#” Ϊ“  ἡ Ο ·· · η ο ο·
έ έ - # ϊ “  # τή5
-- _¦#Ι κ“ #””“ ν Ι γ ¦ .
ο Ι _|# ον Χ Ι ε|νΠ| κτ"... ¦ _ . :Ο
# # #- ' » Που νομ·ζε' Πω5 Τ' η5» για κορ6ερο έ 
ο «ρεΠΟρἙερ , χόσε| ο « ·ΥΡ 'ο ·τ 
' Η “Μ “ οΜπΜΕΒ|π ΛΕΜΕ' ) ~· 
Η ΔΕΚ μιλαει Μη ` ή έ  ; Β Μ 2
με τον Σέρβο εξτρέμ¦ 'Πρώην η Ϊ` ψ ἡ " " “ 7 ` ” “ ““ ` ` ' ' _ ”Λ
Μ οομΠο|κτη του /Χ(ιζοοοο ~ ὴ . . Ο . Ο . . ¦ Ο