Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ι· Σ·
' Ε· _ 'ι··ι· ` ··~¦ | · ΜΕΣ Σ
 Π' Η ου;)  ΦΪὶ | Ξ ΦΥ'  ΦΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ
'Με ΤΑ “Ο ` ' ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ντε | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.34Ο | Ϊ'ΝΗ`| ί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ .
ΕΥΡΩ"ΑΤξ 
ΔΙΕΘΝΗ 
88Ζ ' <
 Ω ΣΣΩΕ| ΩΩΩκΕ ΣΜΣ ΩΩΕΩΣΩΣΩ, ΕΔΩΣΕ Σο ΦΩΣ ΕΩΣ ΖΩΕΣ
 * ΕΩΣ ΜΩΣΩΕΩΣΕ ΣΙΕΜ ΕγΕΩΩΩ ΙΩΝ ΜΕΣΩ ΩΩγΩΩιΩκΩ,
¦ γ ι ΜΕΣΩγΣΩΩΩΩΩγΣΣΩγΩΩΩΩΩΩΣΩγΩ
ΤΗΕ ΒΕ" «ΑΜΕΣΩΣΩΩΕΩΕγΩΩΩΣΣΕ...»
Κορυφσἰο8 ΜΜΜ
Με ΕυρὡΩΩε ο Ρονὁλντο
με τΩν ψήφο κο! τω «008»
“ϊ ΕΡ
ΣΩ ΜΜΜ ΤΠ" ΜΜΜ ›
ΜΥ ΣΣΜΩΩΩΣ ΝΠ
-_ κΩΜκΩ-ΑΩΩΣΣΩΜ¦
Σ· ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΛΑΝΗΣ
Λ· ή"
ΣΞΝΤΡΑ ΣΤΗ
ΓΕΡΝΑΝ|Α π Χ,
. ὲ οκ
. ·'| 
_Σἶ °__ ψ “ ΜΒ
. . Ε ___ ψ
“Χ | ¦  λ Μή ΠΔ
 “ . ΔΕ! ή! “α Ε ψ· ΜΜΕ ΕΛΕοΝογΣ:·
_' .? Τα" Μ Π!. ν· <Ο η ' ` ` ΕρχΠοιτομεσΩμερ·028χρονο5 διεθνΩ5ΝορβΩγο5εξτρεΩ
ΦΦ Μ " από' . -“~ἴΜ. ._ τΩ5 ΧΟφενΣοιμ.ενὡοΝιλμΩρ εγκλωβΣοτΩκε στο ΜΟΟΝ
Ο 00 ο φ οΛογκΑΣ
. ”' Σ . , α ¦ Π. ϊ ΕΦερε6εκΜ.
Ο .` ΛΕΣκΟΤ Χ 'Σ . · ' Ξ ΛΠ0ΛΡΣΕΝΔΛ
Σ Ο -. ΟΖ Ω ν Δ
_ Μπακ - ω .
 .Χ .. ι ή, ν - α ω . Ζ .' “ή  ` - 'χ Σ ι ( ,σϋμ“ Ι Β Ω 'ΧΑ 
χ η  :η .¦Ε|· _ -._ _` 4. ἴ:_ ΣΕΧ Ψ - ΣΕ
Ε Ο “ χ Π ¦/% Σ _· . .· χ 
_ ά" _ ` · · ' ' Δ _ ι ΠΑ Σ
¦ $έ# ..Ι ϊ. ι ὁ · ΕΠ'
Σ 7 η . ΣΣ | ινΔφοῇε
· · , ` ή 1 /.
 ΕΚΕ' ΟΠΟΥ ) ε ¦ ._
· Δ · -- -· -“ Στο ΡΕΜΝΤ|
' = ` ΑΝΗκΕ| ·“ 
Κ! ' · κι Ο Ροντρίγκε5 κΩιΤζΩβέλλοετΩ γκολ.χομἑνο πένολΣΕΩΩότον 'Πάλμα
Το ΠΛΗΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΟ ΤΣΜΠ|0ΝΣ ΜΗ ΠΑ ΔΕΚ·ΛΡΗ·ΠΑ0Κ Φ ΜΕΣ Ο' ΑΓΠΝ|ΣΤ|ΚΕΣ ΣΤΟΥΣ 4 ΜΜΜ" ΤΗΣ Σ' ΜΕΣΗΣ Φ