Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΜΠΟΝΟΥΣ Α"0 ΤΠ" ΟΠΑ! Γ|Α ΤΡ|ΛΔΕΣ ΚΔ' "ΑΝΩ
ΣΕ 5 ΔΗΜ0Φ|Λ|·| ΕΥΡΠ|'|Α'ΚΑ ΠΡΠΤΑΒΛ|·|ΜΑΤΑ!
12 Χ ΜΠ07|(
ΡΜκΔοοΡιΣΜεΝο ΚΕΡΔΟΣ
ΠΛΗο!ιΡΛ_
'ἑ!!.Μ!“Νι 
κΛιΔγΝΛιπΝ*
ΜΜΜ? 
Πο καμια" - κ η
ΜΠΑιιιΕ@Αι“ 
ΗΜπογΝτεΣΛἩῳ 
Τα κόκκινα... Οι πρεμιέρες «ΠεΜιιααα» οι φήμες Ταξιδεύω
μαααταύνια ται· Χαύνιελααρ για Η χρόνια ααα έκαναν 3.500 χλμ σε
για Πακετίνα και α «ΛέΒα» έχει α_|'ιαύΒε ανω - κατω μια εΒῦαμ66α
και Τότεναμ που αφανιαζει! τα Λαταια τα Μαρσέιγ η Φλαμένγκα
ΜΒΜ [Μ |7Ρ#|(ΜΡ[|# Π||#/| [/!/7Ρ#Π[/! #Μ[[# Μ |([ΡΜ ΜΥ @τοιχ“Μ
ΠΑΕ Ε Υ Π Ε Υ Ο Υ ΝΑ
ΑΡΝΠΔ|ΠΣ ΡΥΒΜΙΠΜ ΠΕΠ > Η ΣΥΜΝΗ0ΧΝ Η ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΝΙΝΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΝΟ Η ΑΤΟΜΑ ΝΠ ΤΗΝ Η ΗΜ ~ [ΡΑ Η "Η ΣΥΝ Ρ Ι Ξ Η Ι: ΗΝ
Ἡ___ “