Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η : Η · ' >`χ η π Η
| . Ι η η .| /.
ι ι' _ μ - |
του τοσο υ Π·
Δ/υτιος: ο. Νικοῇο'ί6πς ο ΒΔ
Διευσυντος Συντοξεως: ΣΤΡΑΤΟ! ΜΑΚΡΗΣ ξ ἰ 30 Ε ) Ι
'ΤΙΜΗ "7 ΑΥΓ°'Π°Υ 20” Ο ΑΩ. πως 7
οντοτ ΕΜΠ' ο ΜΑΜΑ·
σου οσο πρεπει νο Ξερετε
νιο τον νεο οσον οσο τον
ο 32κρονος προιον σιεσνος φορ τος
εσνικος Βροζιοίος εκοεισε νιο το
επομενο δυο χρονιο στον σρυοο
Ξ"'¦ΤΡ¦°¦'
¦ῖ-" ΕνΡΩ"" "Εἶ|"° ῖ¦¦¦¦Ρ| Χ'°"'| Μ|"|“¦Μ Ο ῖ° "°"°
ο υρσζιοιονος μποποσορος οσο" το '
σινιορεοο νιο το κοτσρ το του κοι μετο οπο "Μ 'ω' 'ω ἶ°°3· °' "°'
τρίο τροπο στο εμιροτο κοι ενο στον ποτρίοο γω" "Μ°· α "°“'
του ιιντερνοσιονοοι. ερχετοι κοι οσοι Μ "ω ""'”° “Νο
α" .ΜΜΜ Μα” γω Μ"_ νοοεις του τοι το σ ντο· σε
ΜΜΜ 'ω °¦"μ“"_ω ο· συμμετοκες με τον τουτο
- ως το 20”·
το οπονσυμο στον οσονο. του ετοιμοζουν
υποσοκπ στο νρο08ίο τος Με ο οι σπίστευτο
ποιοτοτο του σο ποστς· το πρωτοοοπμο· ο Αυτο
εοενον τσες σώου οι ονσρωποι των ιιειρσιωτών.
υπονρομμίζοντος πως πορο τις προτοσεις
οπο τουρκιο κσι ισπσνίο. ο Μπρουκ
φορ προτίμπσε τον σουμπιοκο
ο οροςιιιιονσς στοπερ τος Μτσιο είνοι
ο Ποπ στοχος νιο τον ομυνσ κοι οι τοσα
τρίποντο· σε που οροΜρομενο στσοιο ο
τισ νο οοοκοπρωσεί ο οποκτπσο του ομως σο
πρεπει νο προκοοει οποτῶρπσο κοποιου Ξένου
Με νο οοειοσει μισ σε" στο ροστερ
σου”. ινττνι· ο Η"
Ἐνος οπο τους τους
ενο· πιοονο νο οπο:
τειιοσει ΜΜΜ". "Ἡ
που σο Μουσε' 'ω
οπο τυχον πωσ"
που σο “ΜΜΜ
ο Μονο πο· ο ¦ρνονι
ο εετρομ τος :πορτινντ οπο._ ο τεΜί προσοπηί υποστςπ
ι . του Μποντο κοι ουτον “ουν
ο Βροζιοιονος Δ ς
σε πρῶτο Μονο οι ιερο- γ _¦.-;: ί =- · `
ΜΜΜ:: “Μεινε-“Μο- . ·
του" νουονιο σο στρο- ε““ νιζετοι ομεσως Β Ι (
οσον σε οοΜς ουοεις. 'η _
με τον Ξρνονι νο υποο- .κ
τει ποντο ως το”
ο τοκρσνος ΓΜΝιοτιιτ. στον τεοευτοίο. συνκοονιστικο
ονῶνο τος σπουοοίος εοριερσς του. κοτοκτπσε το οσομενιο μετοοοιο στο το τσουπ" ονοικτος οσοωως
στους σπυμπιοκσυς Λνῶνες ο ο υπερπρυτσσΜτος του
σουμπισκου κρομοσε στο που” του το μονσοικο ωτοοοιο ισοτοι που του" οπο τον ποουσιο συοοσνο του. σε
ενον τειιικο οπου εσποοον κοροιες κοι το ποπ· κρίσοτον στον τεοευτσίο τεριο κοι στο σου οίνις
 οττοιιιιιο κιιι ττιιιι ιττιοπιιοίοι ῦ
οι Μοντπς - κοοιοοος οορον το
σεοτερο σεσο οσες στον ονοοο. σνοτο ° Μ”.
κοι σεκοτπ ιστιοορομίο των ο7ο κοι Μ°ΜΜΜ
σρίσκοντοι στο στυτερπ στοπ τος προνρφμστιΜνος
νενικος κοτοτσξος με :ο σοσμους ^ νιο Με” στις
ποινιίς. σκοπος εεσσοοοίσει τουοο- ο.” μμ.
τιστον το τοοκινο μετσοοιο ο - .
ο ι'ιοννιοτπς. που του" τουρσσ ονομσνος ιττος στο
το κιιιιομετρσ. τους στο 5 πωπω κοι ο" στο 7.8
κιοιομετροι. σνεσοσσ πως οπος κονει ποντο στο
τεοευτοίο τιπιομετρο κοι Μια στο νκρσυπ των
πρωτοπορω ο πωπω περιπου του μετρο πριν οπο το
τεοος Φουντ κοι Με· πως στν Με τον πρωτο ο
ο εξοιρετικος ομως ΜΜΜ: σερ· Μερτμον σκοπούσπσε τον Γιοννιῶτπ κοι του... τω· το κρυσο στον
τεοευτοίο οριο ο Στο οινοοε ο οοοονοος στοσοκε τυπικο των -του σνοκε· ο τεριο. σε οντίσεσπ με τον
ι'ιοννιῶτπ. κοι ετσι το κρυσο πονε στον οοοσνοο. με
τους ως νο εξετοζσυν προσεκτικσ το σίντσο
απο" νιο το πωπω κοι το σοτο οίνις
Ο ΣΕΛΙΔΑ 'Ο
“ ΗΤΤΗθΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΜΑ
` - ιυ-σι κοι το ονειρο τος
κοτοκτπσπς ενος με·
τοοοίου έσωσε...
ουτον του ι'ιοννιώτπ Η ο" 52'8σ"8ι ο τρίτος
υ χρονος του σουρτμον είνοι ΜΜΜ: ίσιος με
ο 'οσους οσα με τ ο" τους·
οννῶοιστο π εοοπνικο ομοοο. αν
είτε πυσεις στον επίσεσπ οπενοντι
σε ενον οντίποπο με συνοχο κοι
Ο ΞΕ||'ΔΛ 3
| » - · οποσοσιστιτοτπτο. οπος π ιτοοίο
- -_  ._ · του ιπρῶπν οικου μοςι :οποσ κοΜΜ“““ ε= επ ·Χ'ε· που" το .ο  - ““Μ“°ΜΜΜ_¦'¦_¦·Μ.
..τω ποσοστο τεπεντοιο τοσοι· ο οι·ονκο» · ··  . ==·¦“Μ·¦;υ“η“Μκ
απο Νες στον ιιορτονσΜο ¦.  - ν ;-  - Δ  -· ουσ κος το· ο οσοι πουοος
κοι ο οποστοοο τος νομο. ο Μονο· ΜΜΜ είπε ουσ Μνιο νιο τον ουριονο Μω- ,
ΚΜ Η ΜΜΜ ΜΜΟ τρπσπ κοτο τον ονοκῶρπσπ τος οποστοοος νιο τον πορτο- ΦΗΜΗ' 'μΝΝ= ·_ΜΨΒ Ο Σ ε^ ΜΗ' 3
σιντι 'το που· στο νοοίσ= ·το κίνπτρο μος πυρομσνει ποντο υοπιισ ο σοοσυμε τρωω" Μο· Ο Κΐ;=
ΜΝΗΜΗ” το το στο· νο που· στους Μπους ο ιι προυκο είνοι στις υοοΜς σοσεις σκοποί ιιΝΒτΟΙιιΜ - .
του σουμπι·ουι τοποσ του πορτονο·κου προτσσοομοτος το τεοευτοίο Μ ο ουτο το Η” Ο Ο· ΜΒΜ! ε" 'απ' Μ"Μ""Ψ ΜΒΜ"
στο” ·Μ”ντ· τον 'Επι ε8ιιικτεί που ο πιο Βοιωτοι στο Γιουροπο οι" ο στο ντίπεοο νιο νο οπσσει- του 28τρονου νκοοκιπερ του ορο
πρῶτο μονο νιο το πιο· και τον σεσοσμο μος ο Νο σοοσυμε οιιο μος τον ενερνειο τοπιο οτι ομοσ" τοουτερ𠦦"·ν" "°ν·" Μ εως. "ο"
00 το" "ΜΜΟ" οι" νιο νο Ξεπεροσσυμε το τρωω τος ο Μμε ι· τοπεινοτοτο· σου” Ο ΜΜΜ Η "Φωτ” κοΜ σοζὐν με τον "αιώνιο
Το... ΜΜΜ καμινου· του οτ εε Μπες στον τον Ξέρουν τοσοι 7
Μουτ". οι ερυτπσεις πορνσνοπιο ο Μονο οι τρου- οι πως κοι Μουρ · “ Ψ^ 'Μ Μ“°·
του των Μετω- μστίες ιυοοΜπιτ. τοσο. ννυοίτουν τον Μουτ· ΨΜ °“Μ “Μ
"Μ Μ"Μ· Μ 'Ν ΜΜΜ". οΜι εμεινον στον οπο το σοτειο τους · "Μ" 5 "“Μ Μ( Μ
ΜΜΜ ο ΣΕΜΝΑ που “τι Μονο ο ο Μοτο ποστ τους στο πορτονσπιτο που· "Μ '° ΜΒ" ° ΜΜΜ ΚΟΡΗ!! ΣΪ0Ν ΟΛΥΜΠ'ΑΚ°
ενω· με το ΜΝ ποσους ντου. οπιιοοτιι. ττι- τοοοομο το· των ΜΝ Ρ" “Μ Μ” ° °“Μ'“ Απο νο ω°Μ¦ρ¦.
τος ΜΙΒ ΜΒ· τος Με κοι Ακουω ο πως ενομερόσει τους ~ Μ Μα· “Μ ΜΜΜ “Ν .
Μοτο. ο ΜΜΜ Ν" οι τεοευτοίες σοκιμος του συμποίκτες τους νιο Μωβ ° " "ε·^ 'Μ Μ." ·
οντιποοου εν Με· το οντρσνου τεχνικοί στο Ροντπ το τι σο συνοντιίσουν "Μ” Μα '° ΜΜΜ Ο” “ἑπτὰ Μό τον Μνιιιιιυκό. νων
ΜΒΜ ΠΜ "ύ 'Ο 'ω το· ποιοι οι επικοοτοστεροι νιο ουριο στο Ηουνισιποο ' < "° " .ΜΜΜ Μ ουτοτοστ·τ Κ" Με “Ντ ΜΟΒ( "Ο"
Μ Π8ΜΜΜ στον το πως στομσ Στοντιουμ "ω" Μ ορυτονονιστουν ο Όμως ο Μος οτσν
ιιοοτονοοίο Ἡ . Δ 7 _ 7 7 “ ο ομσοσ που με σνεσειτε. υπορτει
κοι συνοισσπμοτικο σεσνιο·
"0υνε μεσομορι κοι οστοσε ·ροου ο Στις του μ.μ.
ονοκῶροσε ο οπσστοιιιι νιο τον ιιορτονσοίο κοι οι
Μίκτες μοοκον στο Μοτο τους οι” μετο τις στο
μ.μ. ο 'Ηρεμο το τετροωρο τουσ· οπο τον Μονο '
στο Μοτο ο Στο συνέχε- οι νερυ0ροοευκοι·
μποκον σε πουιιμον κοι οιενυσον μίο οποστοσπ
περίπου το και. νιο νο σώσουν στον Μοτο
·σ ουζουνιοιις του· μισ ευκοιρίο σε
μενοοπ Μου. ως· τον του του στον
ΠΜ. οπου με πως μπαι” τερ·
μοτισε ο ομοοο στις πρῶτες Μις κοι
μπιίκε στο που οφ ο Βίνοι εξοιρετικος
< πρσπσνπτος. τον ποσο κοι το»
"'ΕΛΕ¦||'ΡΛΦ°
ΚΟ"Τ°Ν|·| "Ἡ" Ε"°
νο οπειοο νιο Πουκετο στο πΜοσοπμσ οπο τον
Μπουρνο οσοπτισμου. με παρω το συνσεσπ
~ τον ποσοτικών επιτροπών τος του κοι το μοντεοο
οτιτουρνιος τος οισιτπσίσς ο τε οποιοι επισομπ
ΜΜΜ του ο κ. κοντονος εξοποιιυει Μίσεσπ κστο
~ . 2 ' του παταω τπτ του πουν” ωραίοι κοι τον
_  ' συνερνστὡν του. τστοοονοντος: -'οσοι εμποεκοντσι με
"οι 4- 7 · · ' ι ” το εοοπνικο ποσοΜιρο ος οντιπΜουν σιο ποντος οτι
·. . . . . υπο τον οσουοσο ΜΜΜ πνεσίο. το Μου στον
·ο Μπορω σο Βίου· ότι που ού τον
σουμπαο πιο οπο το εοΜν·ο προτοσοομο. σου τετοιο· μενοοοι πρωι'οοκες στν σκοπο > > 7
συτνοΜ·τίνοιΜ ΜΜΜ
επειοοου οι· οσους στον τοποσ. μπο
νιο τον εοοοοο ΜΝ κι νο που·
το νιο τον ευρόπι ο οσοροπροσυπο
τοσο" ο οπεστοομσνος του .φαω στον
Αρσυκο ΑΛΕΞΗΣ ΜΡ·ΙΜ£ (σεΜΌο 75)
τοποσ· ο σο Πωσ· σε Μος οιοοσνειος. ισονομίος Μ" °Μ ι" ω' ηη
ιι τκκιοιιτιι τον οποιον Μ·οοοοιον ο· τοκ οΛνΜποκο Μ Ή" Μ"- ἡ Μ ω ΜΜΜ "ΜΝ". “Μ μ Μ 8Μ_ 'Μ' Η ἴ"'”"_
σομερο στο ττοοιο ειρονος κοι σιιιίσς με τον πρωτο προοο· ω Μ Μ ”6. .ΜΝ “Μ
νπσο μιος ιοιοίτερσ οποιτοτικος κοι σοουοοίσς τροπος ο · η · Σω" . ς· ω".
οι ορυορσΜυω· πυροσον κοι οπΜτιιτιι πιτ οποτποΜιπτ ο τ· μονροσκεοο """° Μ' Μ " Μ
οσες οπο ιοτρικο σνοκοίνοσο τος ο του τονει που νιο πορεμσο- _ - ~
εοεντο κοι τικοτοτο του υφυπουρνου οοοοτισμου στο κοινο _° °"ΠΜ έ!" ΜΒ' _ 
σομερο ετων  του εοοπνικου ποσοσοοίρου. κοι τονίζει= ·ιιροοο- 6" 8"Μ¦ ω" "ή", ως Γ δ ,
ροντεσου νιο -' να ο Κοντονιίς κοι οι συμσσυιιοτορες του νομίζουν ΜΝ ων ¦“Μ · ·, ι
τον πορ- > οτι επεισο ετσι νουστορουν μπορουν νο κουνουν “ως Μ 'ο Μ°ΜΠ Ι
σενιοο προ- ` ,· · ονευ επιπτώσεων το σοττυπο τους ο· οποιον σου ω “να "η Μν“Μ-°. Ξ
` τους είνοι σωστος οποτε τους κονει ω ο Ξ. συτες "ή .ΜΝ "Μαν" "ς :2
οι εποτες στουν περοσο ονεπιστρεπτί· “““ Με”
9 77 ι ιο 8 8 5 2 ι 3 6 3 4 ΓροΦει ο πιο" τιοοοοινιογ ισεΠί6ο κι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα