Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ἙΕΠΑ'ΡΜΗ Ι7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  ΔΗ ΦΥΛΛΟΥ 4.332 Τ|ΜΗ Ι €`
Τα ΤΕΛ|Κ0Υ
ΝΕ ΜΟΗ
¦ῖΜΜΤΟΣ
ΔΕΛ|ΔΕΣ
2 #61
~ χ ;ἔ
Β - 5
·.ῖϊ-<ΑΣΜΜ9οΑχΜ@ΜκΗΣ ο 'ΜΙΜΗΣ,- - Ξ ΜΜΜΝΤ0Τ|ΝΛΠΜ ΜΜΜ -= 7
Ξ: ΠΣ ΜΗΝΕΣ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΩΝ -_`~
; - ΜΑΜΑ ΠΣΗοχΗΣ9ΜΑΑΕΠωΜ
_`__ Απ0ΙοΜωτογΜπ@ΝΑ έ ·
Με Μ 12 πΑτκοΣΜΑκΑι εγΡΩπΑϊκΑ ΒΑΘΗ
>· Ν".
ΒΑΜῖὲ@ῶ;“@ · 
ω Χ ` Η ·`
Π ο Μπραν” Βρπ·Μνω ο” ωμΜμΜ ολωπΜ6
ΑναΜεΞτω η
θ· ΜΜΜ ΜΜΜ
. , Ε Δ Χωρ'ῆτο πωὅστὸ
~ -· 6-2υ“ω=··““·:::Α;::Μ““Μ= κ· “ ]
.ΜωΜΜ“ ί ΞΗΑΩΝεΤΑι ΑΜεΣΑ Το ΑΣ Με Μο,
·Μωω3.5εΜῳ ΒΟΥΛΕΥΜ Δ|ΚΗΣ ΠΑ ΓΚ|Ρπ|ΚΗ ΚΔ' ΑΛΛΑ 5 ΜΕΛΗ
ΜΝ: ΒΑΡΜΑ Ο εΤο|ΜοΣ
ΝΕΝΤ|ΝΑΝ0 ο οΜοΑεΑο °
Το Πρωί Ποίζει ενσντίον
η ονοχὡρηοη τη5 Μηρὸντμηι.
γω Τιφλἱδο Προε 5ο|σ ουτ
η Λεωφὸροε
 ι   αν υ έ !· Η ῖ“  1 ΠΑ ΑΜΠ: !31ῖ::ρ! ΑΥΡ|°ΑΜΚΟ|ΝΩΝΕ|0Κ0ΝΝΝΗΣΤΗΝΑΜΜΗΤ0ΥΠΜἩθΛΗΜΜ