Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΡΟΥΚΑ ν3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΗ ΕΠ|ΤΥΧ|Α
Ϊ' Ι· Π¦*ι|ἶΡ '#ΠΡ`ιΉνΝΑ ι ΑΣΠΡΑ 7 |Ο-9?3ἶἶἶ'7 | ¦'ι:Μ(Μ`ι|Εἶ Ρ'ι'(ἶ)Α.' ἶΤΗἶ 'ΜΟΔ
ΣΕΝΑ" τι ΒΡΑ2|Λ|Α-|ἘΡΝΔΝ|Α
"Α  η ί Στον τελικο με νωπἑ5τι5 μνήμε5
  απο τον πμιτελικἘ_ι Μουντιαλ προπεροι
ο 688 Φ ΑΓΩΝΕΣ `
¦ κλαπ Εκποπιο¦ 
γιατιινΕθνικιιπόλοτιιλοῖιιιιριισιι   Μ. ιῳἱ χ
_ ,ο _ Λ
«μικοόχωμιό. κοκό χωριό». . μ ζ ί “ ω ”'
"ώ Π "Ε ΠΜ ο” ων κοπο” ΑναΒλπθπκε λογω απνοια5 π κουροο Γ
" · . · Ι Μαλλίων στα 470. κάνω και Καγιαλπε
να ονομασια «Σιιυοοε Γιαννιωτιι5» μ θα “ΜΜΜ Μ 75ο Μ
| ω °λ"""'"° “°^""Β"τ"°'° Ειλιι>ειικοι οι ιπλιιιιογ ΑΑ' ιι>λ'ι'ιιοειπ
ΠΠΣ ||Α"ΑΑΡ||Π0Υ ε ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΝ ΓΡΑΦΟΥΝ Α"0 "Ο πο; Α
-·  “ΓΑ 'Μι 3ι' 
για δεδουλευμένα |.2 εκατ..
δεν φευγει από το Ντουμπάι
αν δεν τα πάρει
· Αιδοίο του ολυμπιακού
μεχρι σήμερα το απογευμα
Π Επιστροφπ για Λοβ π Μμτινε
' Με Κομπιαοο σε 4·2·3·|
και 'Γούρι αν αποψε
δεν τα καταφεμει
· Σκλπρπ ανακοίνωοπ
εναντίον του Κοντονπ
ΜΜω.Μ ·_   _0Δ|ΡΩΤΛθΛΗΤΕΣ·ΞΛΝΑΡΧ0ΝΤ |
τουΜποομπδοα
ΟΥΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΥΤΕ Α|ΑΑ|ΜΑ "ΜΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΜΜ" ΠΟ" ΑΡΕ|0 "ΑΜ 8 8