Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.33] ΤΜ" Ι €
ΤΡ|ΤΗ Ι6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20%
ιιιιιι·οΠΜΕιιιι,
Ζ ΜΜΜιιιιιιιιιΣιοι  έ
μι  κ ο...ιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιι  _
ΕΜΑΕΣ
ἔ(Μ|, ΡΕ ΜΔΕ»
ιιι·ιιιΛοιιιιιιι Ενι·ιιιιιιΣ, ιιοΣιιον
Μι ιιιιΕοιι ΜΥΜ'||0Ν|Κ||Σ
9`ΛΕΥΤΕΡ||Σ ||ΕΤΡ0ΥΝ|ΛΣ
' Το ξημερώματα
¦ . “ξ - οΦιλιιιιιίδιι5 '
χ* ¦ ω κ στο ειιίκοντὡ 24
Ό( ιιόλευε γιο μετάλλιο Ι
` -  ' Στι5 3 μ.μ. οτελευτοίοε
κολυμβητικό5 μοροθὡνιοε
τιι5 σπουδαίο5 καριέροε
 Δι Η
ΣΤΟ "ΜΟΗ" Η!" «ΜΝΗΜΗ ΝΕ ΤΡΕΝΜ»
ΜΗ' ΝΕ '|ΥΡΡ0, ΜΧ', ΜΜΜ', ΠΗΤΕΡ",
ΜΝΗΜΗ", ΜΜΜ"
Μ' ΜΗΝΩΝ"
μ #`.  του Γιαννιὡτιι
Ε; Στι56.20μ μ
| ο Πρ<οιιμιτελικόε
γ` ' που πόλο με την Παλιο
λ ι  ·
>- ν,
. [ Χ . έ _ __  ὶ
ΑΣΥΜΗΠΪ0 ΜΜΜ-Ενω «ΜΗ Με “ΠΗΛΕΥ=ΤΕ ι! ι ΜΥΛΟΣ 0 ΜΜΜ; ΕΓ|ΝΕ'0 ΜΟΝΛΔ'Κ0Σ
'ν ΜΠΟΜΠ) ΡΕΚΟΡ  ΠΠ" |Π0Ρ|Λ ΜΕ 3 ΧΡΥΣΑ
Πι4οοιιειιι  Ίπῇ Ή φ.ΜἩ .τ ἶἩ.ΜΜ.ηΠ ή.. ικιιινιιεχοκιιιι›ΠιιοοκετΡι.
Ώ οοιιιιιιεκΕικ · Η] Ϊ “ΠΜ  ΜΜΜειιιΧΕιι·ιιιειΠΜοοκιιΠΜχιοο
«ΑΝΤ|Ο»
' Εβγολε μὲοοε Με Προηονιισηε.
τρέχει γιο νο Προλοβει την Μοροντμιιι
Π Ερχοντοι Μ τεσσορο
οι Δονοι. Πολ· σκοοορε
δι5 ο ΠΜ. ο °
· «Ποιρνει τον Μοουριτσιο»
εΠιμὲνουν οι Πολοι γιο τον Βροζιλιονο
στομα) τικ ΛοΙοιο
- Π «Οχι»τηε ΛεΒονιε °
ΐ·ιῦῇΞ γιο Ροφοελ Μοοιιν5 ο