Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
-·«|(|ΝΗΣΗ» ΑΡΒΑΝ|Τ|ΔΗ
Το |'|ΕΡ|ΒΑΑΑ0Ν Τογ ΕΤΤΤχΕΤΡΗΝΑΤΤΑ Το Δ|ΑΨΕΥΔΕ|, ΑΛΛΑ ο· |'|Λ|·|Ρ0Φ0Ρ|ΕΣ «ΜΜΜ»  Ο Τ
ΤοΝ οεΛογΝ ΝΑ :γ2ΗΤΑΕΤ ΝΗΑΣΤΝο ποπ ΚΥΑΝ0ΑΕΥΚ0ΥΣ "^"^^°"°γ^°γ Π"
ΦΩΣ!)  Π   εἴ ΑΤοΤκΗΣΗ: «ΕΜΕΤΣ ΘΑ
ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΣΤΟ Α' ΗΜ|ΧΡ0Η0 ν
ΜΒΜ °
ΜΑΣ,ΑΛΛοΤ ΠΡΕΠΕΤ ΝΑ
Μ Σελ 941 ΑΛΛΑ πο Η· ΞΑΞΤΞΞ ΣΤοΤΧεΤΑ ΑΤΤοΣγΝοεΣΗΣ ΑΕΚ-"ΜΜΜ
Α|'|ΑΝΤΗΣ0ΥΝ ΜΕ ΕΡΓΑ»
33 μ .4
 Ο Τ Μ
Γ|Α ΔΗΜ0Σ|0 κΑ|
|Δ|ΠΤ|Κ0 ΤΟΜΕΑ
 Η: Η ΜΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ κΥΡ|ΑκΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2Ο16 ^Ρ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1137 Τ|ΜΗ:1,3Ο€
¦ Η ΦΥΓΗ ΣΤο ΕΛΛΗΝΤκο |'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0
(81021316
Φ0ΥΑΑΡ0ΥΝ ο ΜΜΜ"
  ΤΟΥ ΣΕΝΕΓΜΕΖΟΥ
ΕΠ|ο£Τ|κοΥ Μ|ΛΗΣΕ
ΣΤΗ «Μ» Μ'
ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΝΕ|
Το ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ
ΠΠ©ί!)
' Η ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛ||(Ο
ΤΟΥ ΤΡ|Γ|ΛΟΥΝ ΜΕ 14.43 Μ.
' 05Α: |Τ,5 Α ΝΕΨ Ψ0Π|_|)!
Α , Η
ο'|'Ταμῖ
πον'|'|ΆΌ
ο Μ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΤΗΝΞΣ ΝΡ0ΞΤ0|ΝΑΣΤΑΣ Σελ2,8
@Β · κεΡκγΡΑ-ΒεΡοιΑ 1-1
 ΛΑΡ|ΣΑ-ΤΡ|ΚΑΛΑ 1-2
Ω @ · ΗΑΝΘΡΑκικοΣ - ΞΑΝΘΗ 0-3
ἶ¦ ¦ ' ΑΕΒΑΔΕ|ΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 0-0
Ξ Β ' ΠΑΝΑ|ΤΩΑ|ΚΟΣ-ΑΑΜ|Α 2-1
Σελ 16
Η Τ ' ΣΥΝΤΗΡΗΤ||(Η
ΣΥΜΦΩΝΑ Η ή ' Η ~ ΚΕΡΔ|ΣΕ ΚΑΜ"οΣ
Με ΤΣογΤΣΗ 1 κΑΤ ΤΣΤΜΤΡοΤ
ΗΑΝοΡΑκΤκοε Η 16 = Μ@Μ ΜΜΜ"
«0|(» ΠοΛ|ΜοΣ ΜΜΕ .ΑΜΠ · «ΝΑ ΤΕΑΕ|ΠΣ0ΥΜΕ ΤΗΝ ”- ΣΤΗ" Μ»
Μ'   'τραυμ·:Τ°μέν°Ξ ω ΑΠΟΥΣ|ΕΣ ΠΕΜΠΤΗ
' ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛ|ΜΝ|ΟΥ 1-1
' Α||”|Ν|ΑΚΟΣ-ΑΠΟΑΑΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-0
' ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ.-ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ 1-1
ΛΕΝΕ :ΤΑ ΤΜ Α'ΚΕΦΑΛ0Υ
Τ· ΕοΝΤκΗ Με -- =  1 ·
ω Μ Α|'|0|(ΑΑΥ|'|Τ||(Η ΕΦ Ι ΟΙΤΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ _ ”
Μ ΑΝ Ξ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ00ΥΤΣ ΤΟΥ ΑΡΗ - Ϊ
=ξ=ἑ=Ἡ;0Υω ΧΡΗΣ|Μ0 ΤΕΣΤ 7 ζ
Η · οι κιΤΗΝοι ΠΑΡΑ ΤΗΝ κογΡΑΣΗ “Η μ . ._
1 . _ Η «Μ» κΑΝΕΤ Το ΗΑΛεψΑΝ ΣΤΟ «Τ. κΑΡΑ'ι'ΣκΑκΗΣ», . `  'Ο! ΤΟ--- Τ^Με|Ο ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ Η: “
ΤΗΣ ΗΡοΕΤοΤΜΑΣΤΑΣ
ΠΣΜ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ" "Α0 κογΦΜ|ΩΝ ΤΑχΘΕΣΤΝΑΦΤΛΤκΑκΑΤοΤΜ£ΤΑΤΡΑΦΕΣΤοΝ οΜΑΔοΝ