Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ακου ιααλα!
Με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη,
Στιύρα Καβαλιερατο 8 Κώστα Παπαγεωργίου
Φί|Μ|ἩΠίθΗΚΕ Η ΜΝ". ΜΜΜ' Η "ΜΗ,
Π0ΡΤΑΖΕί Μ' ΓΡΑΦΗ |Π0Ρ|Λ Ο "ΛΣ ΤΜΗΜΑ
«Το ιιια "ΜΒΜ
ΒΛθΝΜ0"'0 "Μ
ΜΑΠ“|Ρ|»
αιιιιιιαιιιιιιιιατιιιτιιαιιιιΕ Ο· ΣΤοΝἰΉἩἔ=
_. ΝΕ2-ίΛΠ0Τί|ΦΕΝΕΡ, ι· .
› τιποτα ιιΕιαιι Μπικίνι" ΜΑΜ ; ι 
γ _ ` ΑΝΕΒΛ|ΝΕ|ΣΕί|0|0ΤΗΤΛ γΣεΜΔεΣ ·  ιιΛιΕιιιιιΕΔα Ρ τα - " ·
οαωω¦ `^·ς ··“ ·
0 Στ. καζαντζ6γλαυ
με την Αεκ
στα κίελταε Με Πολωνία
ΔεοΝτοΛοηΔ
'ΗΞΗΛΩΜΛ
Θ-:Ξῖἑ-Ία
. β .Μ
α Το ιιρωί το κρίσιμο ΔΣ τικ ΕΠΟ
'Συγκέντρωατιαιιωιτον6ιὡν  < _. _ 4
στην ΕΟΕ και ατόφια» Γιατι δεν Πήγε τελικα στο ΝΒΑ Χῖων€0ΜθλΠἩκων0μ0“ και τι τιρστααιι-μαμοαθ ααα την κίνα Μία
ΕνιωΣιιΩ3ιιιι8ΕΣτΕιιΛα? ΐ`ἴ' β 3 ς ιιιαιι “τα
ιιαιιαιιΕτιΜιιΕΣιιιιιΔ0ιιινι_εῖ ·τ~_'ὶ·ἔ ἔἑ;ἔΩἑΞΞΜ ` θΠΕΕΝ“¦  Γῖ^°ἶἔἶε
- /ἔμ 3- · το πειτε  5
α Διαπραγματευσιι
με τα Στεαωα
ΠροσΘΠκΠμεΝΒΔΘτ ~  ι : γιατον29χρονα
| γ ' χ Ο οτοιι5 «εραθρολωκοα5»_ ¦ ομτΜ¦κ6 μετά
ή Ί η _ __` Χ ο Ά ο Ζ5χρονοεΑμερικαν05 “ < · · τιτλἡξπτου φιλικοί)
” ,.¦ γκαρντ εκλειοε ` . 'Ηττα-ροκμε4·3
| για Ζ ΜΟΝΟ '_ ί αιιὁτοα5 Ρωμαναιι5
Η ' .
¦ _|' ¦Γ γη .
 η7“ __ Θ ι · 0Αντ.ΤαακαλέαεμετανΠΑ0κ
` τ κ· Δ _ ' ι ΣεΜΔΕΣ στα 0ατερμιιεεκ Με ολλαν6ία5