Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
< / Τ ή_] Τ ή Τ 
ι η 
, , _ Δ/ 1 τ Τὶ ι ήξ/] 'μιμι Σήί ή
η υ · 325 
°ΕΣΕ'Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΜΜΜ ¦ . μ 
Ο ' ι·ιΑΔιιιιοτιο Μι ` ω
 ΜΝ” ΤΜ" 3"
“Τ 97%
ό' “ ,ὁ
Η · θΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 |ΟΥΛ|ΟΥ 2018 ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1105 Τ|ΜΗ: 1,30 € |/'
ΣΕΛ|ΔΕΣ
|55Ν 2241·4584
_ ΜετοΝ ιιΑοκ:τιιΝ οΜΑΝΔιΑ 06· ' · ν α Μ ' ' _ " Τ `
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: τ. :Μουτ
κ σε ένα «σνώμσλο» πρώτο
ημίχρονο, ι·ιου έστειλε το μήνυμα
γισ τιε σ8υνσμίεε Με ομά8σε
λετου`ργίσ
· ν Ι
Προσοχη στην σμυντικιι
[ΜΤΒ Μ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΑ|ΚΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΤΣ
ΤΟΥ ΤΣΑΜ|'||ΟΝΣ Λ|ΤΚ ο ΕΧΟΥΜΞ ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ, ΠΡΕ|'|Ε| ΝΑ
ι ΕΕ Ξ
Τ|Σ ΞΕιιιΞΡΑ:οΥΜΕ Ο Ε'ΜΑ| ΕΥΧΑΡ|ΣΤΗΜΕΝ°Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΕΣΠΟ Ο ΚΡ|Τ|Κ|-|
ε ζ: ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ι η 2- - ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α
ΔΗΛΩΣΗΣ
Γ|Α ΝΑ Ε'|'Ο|ΜΑΣΤΕ|
Ο ΚΑΝ|ΑΣ
4 οΝο ΣΤΗ “Μ
ο ΜΑΝΑπΕΡ ΤΟΥ κΑΤΣΕ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΟΠΕΡΜΠΕΕΚ
Μ «ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕ|»
ΕΠ ΑποΔεεΜεΥΣ με
.τΝ> .εκατ
ι.:Η'ἑΜ#:εΞιι Ματ" σΑΣικιι Αι .- ΜΡ:ι·ιΑ_τιιΝ οποιΑΜεμειΣτΑτιΜο: 2 ΣΤΑΣγΜΒοΜ¦^
ο ΑιἔιΝιττικοτ έχεὶιΑ:Μοτ Α,
 Ο' Ι· > ι Ξ
'·Ενισχυετσι·το βόλεϊ του ΠΑΟΚ
με τον διεθνή Σέρβο πσσσδόρο
_ ΣΤ. ΤΣ|ΤΣ|ΠΑΣ
_ Δ » Σε)ὶ 36 «Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
^ ΜΕΡΑ ΤΗΣ
_ / ,
Ο «ἑΚΑΝΜ0Σ» ΣγΝιΞΧι2ιΞι.ΣΤοΝ ιιΑΝικοἴΤοΥ: Τ
ΖΩΗΣ ΜΟΥ» 7
' «Η κατάκτηση
του διπλού 1υΠιοι·5
ΔιΝει=το«οΚ»ΣΤοΝ κΑτιογΛιι, ο* `7 Σελ 1415
ΨΑΧΝΕ| ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ Γ|Α ΧΡΗΜΑΤΑ ΝοΜ"(ΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Απο ερΑΣ·τεχΝ“ Μ.
> Δ- ΤΗΣ Λ|ΡΣ· ΕΥΧΑΡ|ΣΤΩ ΤΟΝ ΑΡΗ
14 07
στο ΜπΜεσοη» _-.ΜΜ7 “ ' ΑΚΟΜΑ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| τογ ηΤΗΝ ο'Κ0ΓΕΝΕ'Α
?ε- · ε Ο· ρ β“-›- ω ρ 7 -_· Ο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ^"Μ0"ογ^0Υ ΚΑΤ
ΜΜΜ  ^
ττει>εγογΝ *
οι ΕΠ|ΑΟ|'ΕΣ
Πορέμεινε στον Φόρο ο Σκορδίλη5,
επιμένουν για Τσὡ'ρέλη Μ Σελ 42
ρ τ ΑΠΑΝΤΗΣΕ|Σ
Περιμένει το «νοι- του Μοκνιλ, είπε
το αόχι» ο Πρίφτιιε στον Κουμπσν
' ΠΜ στον Κουκ, ΜΒΜ.. πεντσετίσε
ι 2 ΣΤΑ Γ'ΟΡΤ|ΝΑ ΤΟΥΣ
ΕνΜΦ Ο' «ΖΩΣ'ΜΑΔΕΣ»
Η Η!! ΜΜ]ΒΞΠτἐ1 6355: @(ἑ;£ἐΜβ @ΜΔΕ Δεν :ο;111:_ι;ρ_εε@1α 1_Ζ@Μτ·Δ τι:: 1ΜΗΝΒ_ι'ςΜΞ: ω» =ω@:::ω::ΕΠΞ1Πζ@ἐ Πω ἐ1]ζ::ΞΔΜ]
[ Ξὶἑἶἶῇ]1Ξ& ΠΙ!Ή]ἑ[ ἔλ:ἐ|ΠΞι]Δ@ ζζε(δ1]ἶ1 ἐΙἑ