Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δ τεΤΔΡτΗ Η ιογΛιον 2016 Α9. ΦΥΛΛΟΥ 4.302 τιΜΗ τ € ·  ο 
 “η ΜΕ=2,5ΕτΑτ.τΜ2χτοΜΛ,
Ύ ο έ. ΜΜΜ"Σ|ΝΓ!ΔΕΤ0Ν-ΤΖΕΪΝΣ:
ι ὁ α 'κΛ·ΛκοΛονοονΝκωττ,Μτκοτ,«τΜΡι»
ο ο ύ ._ · Ι Ι ο
Μοτο«Μτοτ»ττο«Μοοτ», .. " _ ,τν
«ΗΡ0ἈΠΗΝΜοΕΜΜΜΕΝΗ η _ “Ϊ ο '
 ΜΜΜ 2οΕτ·Λτ»ΔΜΜΕ 1.5 έ
€ '83! 'ς Μ
' ΣεΆ·Δε:
0'ΛΝΤ|ΔΡΛΣΕ|Σ 
ΠΑ τ" ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
πΛΜοκΜϊκοτ Αεκ
`ῖεΛ|ΔΕΣ ΞΞΛ|ΔΕΣ
ΞΑ|ΡΕΣΗ η ΚΑ|ΤΩΡΛ ΣΕ ΕΝΤΟΥΛΡΝΤΟ Δ|ΑΨΕΥΣΕ|Σ
Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ|Σ ΕΝΑΛΛΑΚΤ|ΚΑ ΚΔ|Δ|ΛΣΥΡΜ0Σ
αεκ _ ~-.° "
8 ._ :κ _< .
Μ5ΝΔΡ" “1- τ ι
ι Ξ |
- Ι ^ ' : - _
Π Νεοοιτοοο ΜΟΟννΟκΠ ενΩντιον 'Στον ΟλλονδίοοΜίχελ.ορχ·σον Ο29χρονοεΒοοζτΜνοε φορ
του ειοΟγνελεοΔΠΟωλΟΠΟωλΟυ ο·συζητοσετ5μετον|β·τ5.εΠοφἡ είνο·5ῖ8Μ ογ.ον δεν ολοκληρωθεί
'ΜεῖΠΒΞΟῖΞΟΜ Ο“€ΩυΘοολεοκοω κοιμετονκουτσολτόκο ομετογροφοτου ΜΜΜ'
(8μ ο . ΕΡΤ2 κοτ Ν53· . 'Με Στεάουο (6 μ_μ.,Ν52) . τΕ^Ε|ΜΕοΜ"ΠΜ
ο Γ. Νοικο·ὐΜ8 με τον · ο Αντ. Τοοκολέοε με τον παοκ 7 ε 76 ίπ”. ὅ τ ' Η 70 Ι : _ < το Μ .τ · '
ολυμπιακο στο ΠΜ του Βελγ·ου στο 0·τωμπ·α τπε ολλον6·οε __ _7 Με ι" Φενἑρ ω" τουρκία (ο μμ” Ν52› - Φ ο = ΜΜΜ 6ωηωό
_ ' ·· · 
Δ:τΕΜ@