Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9.7.20°|6 Ο Αρ. Φὐῆῆου 
>Κἑ:ίὶἱ58
Κ8τῆτ58.9ι · ρΘΓ85|(ΌΠἰΟ.ΩΓ ·τοχιιιΠ8.9ι · ΌΘ€|ς5τ89Θ24.9ι
Μ ω Μ"
ωμμ¦μ"ημμω 7 7 ι _ 7,
ΜΝ' η"¦'¦ι¦ι즓¦η¦Μ¦¦ ~  ΜΜΜ' | | Η ' Ι - ί , 7 > 
 ';= ω"ω""" ωιιἰ“|ι'|
ιι ¦¦,ν ¦ ¦ ¦7 ¦ ¦ ΒιϋιΜΜιιιιιιιιιΜι
επέιιιιιιι Μι Βεπ/ιίιιιι!
ΜΜΜ Μι πιιϋ8ιιιι
ιιι ιο ΜΜΜ πέρι"
Μ - ' *
||03£Β|Ι'|!!|Ζ έ _
*σωςηρθσΤε
Εὑι·ιοροι Τούρκοι ιωπικλὑζουν ·ι·ις ιισραλἰες της Β. Ελλὁδσς 
-¦_ __
Την ιδια ώρα μειώθηκε ο Τουρισμός στη χώρα κατὰ 6¦2°/ο 75 ϊ · -< '
1-  ι ἱΠ_Ἑ  .γ .
ΜΜΜ ΤΗΣ Β. Μ||(ΕΜΝ|Μ ΜΥ  _- _
||ΕΡ|ΜΕΝΕ| «ΜΜΜ ΜΜΜ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα