Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'|6.7.20°|6 · Δρ. Φὐῆῆου 
>Κἑ:ίὶὶεε
'(8Γῇῖ5Θ.9Γ · ρ8Γ85|Φηἱο.9τ ·ἘΠΧΓἱΠΊθ.9Γ · Ό8ε|ς5τ89Θ24.9τ
Ο ἰ"¦ἑ ω Π.600€ να 12 νύχι"
 Θ",σ|=·Δ|~Ἡν||~|||Ι|' ΞεΝοΔ0Χ 'ο ὅ ΜΑΜ Μ
γ 7 Σἐ9 - ...
ΒΜΜ ωΜωω
Μ|ΧΑΛΗΣ ΓΕΡΛΝΗΣ - η;   1 η | , | ΜΜΜ.
«Δεν Β" επ|ηἑι|·Με ΠΜ' ΜΜΜ" "8 Η'
Μ ΜΜΜ νέο ΜΜΜ" Μ |.Χ.
._¦›)
η ·>' < . *ἶἑἶ ,
` `· -- Νη > ο <:
Ι Η , ··>`~ω· Ἡ .
` ' ι ι” _ 'μη '
. ' Ἑν! ι.
Λ '. π,
·€η .· Δ ..._"`_ ἶ«ἐ.η' ·. ` γ
:Ξ ί -γ ι: ,- “γ
κ ι ο ›~ >ϋ Σ.
α Ν ι· - η Η ..3: | Ἀ
| 3 ὰ Ρ : ω 'μ
.ι 2 Γ
 κι . >
> · .
Μ "Ἡ | .έ · ·
 | ¦ - _. 
. Μ ¦ 1
' _κ“
· 7-¦
' ..Η 8 Δ
_ η Ι
ι - - - - - »_ὐ_›
Ψ .» ο
κ _ _
Τ· ΜΜΜ στην 'ΜΜΜ Το υπουργεἰο Τουρισμού
γκι Τις σχολἑ
ς ξεναγὡν Που έβαλαν λουκέτο
ι ' ,
«Τ0 2019 ΜΜΜ!»
Η εφημερ'6" Που 6|αβαΖετω ΜΜΜΜΒπΜΜΜ -. ;›_;
απο Ί00.000 αναγνωστε5 «Βάζω““ὡ““»νΜνΜΜπ  1
'Εντυπη κα' ηῆεκτρον|Κἡ έκδοση Η' "θ 'ΜΒ “""θΜϊ89-“ έ ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα