Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ψ!72ἑΒ Ί"9 ῖ6068" 2 7
'ΜΝΉΜΗ :Ι
Μ ° ΜΜΜ( Ϊ;
«κ'|Ν0ς»ἑ  
ἔΔ3Μ ΡΜ ω 80 @μὲ Μ * ~ ῖ
υ11ω3:Μ1,111γΜμ31;ΜΗ Ξ Ζ 
'Εξσλλος ο δι6σπμος Έλληνας παίκτης της ευρω· |.οε9Ηε
. μ Με· κοπΙ·κύς
" πνΜτπς ερχεται
Μελ. ΤΘ
·' Μ.;Ι ι
Η.) 7 Ι 'χ μ ι Ι 
"Μ ΜΜΜ!! "ΜΜΦ"|"|Π"/
' σελ.5 ' · 
'ΗΜ Δρ ΔΗΜ ΜΜΟ ω ΜΝΗΜΗ] ΜΗ ω ΜΟΒ
 Π" ΜΒΜ" ΕΛΕΝΑ ΜΜΜ - ΜΑΗ ΣΤΑ"
ἐς κ. Γ ὰ 4 , Μ; ¦
“ η ως ; 4
Μ `,!·> ι 'δ κ
έ“-. _ Β 
ωρα" _ 
ΜΜΜ 7 01
 ΜΜΜ ΜΜΜ· Βευκω  ¦ - Έ _.
› · ἔ Θ ἔχω ιιΠ2Π·εΙ0ν  Ϊ9“ἔ'°""" 3; `- 1%
··ωτ·κ ·σρ 7. _ 3 , .Β Δ' 7 _
 8""°ἶ');ΡΕ π  -- > ι· ~  στο ϋ·ΜΜΜ
σελ. 39 “ ' “ ^ Ἡὺ=· Ἀ σελ. π