Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' . -, “Ο    Μο Η* 8 2004· ΕΙΔΙΚΑ '·ΣΤΩ|ΧΗΜἈΤΑ
· ὅ ' : γ  ῖῖ0|ΧΗΜΑ ·Ν9κΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ'. ΠΡΙΝ ΜΝ ΕΝΑΡΞΗ Το' ΠΑ!ΧΝ'Δ'Οἶ
.ΤΜ | Πλ'ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΑΡΜΟΔ'ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΟΔ
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑ|ΓΝ'Α ΜΠΟΡΕ' ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ| ΚΙΝΔΥΝΟ Εθ|ΣΜΟΥ ΚΑί ΑΠΩΛΕ'ΑΣ ΠεΡ·ογΣιΑΣ χ ./| _ `|ὶ σ
. . ,_ _.~.__“ ° μ_-__ι_
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκει ΣΤΟ ΛΑο Τογ
ΕΠΙ ΜΡΜΜἩ
Η ΜΗΝΗΜΑ ΠΛΗΝ ΠΙΝ ΠΑΝΑ8ΝΝΑϊκΩΝ ΙΠΜκ8·ονΜΜ Με ·Ρ.Φνων27Ἡ ΠΜ: η" ι
ΜΝΝΜΜ Μ
' ΜΒΜ τε” τετ τα ΜΑΜΑ πο
~ ΚΑΙ." «Σ'ω ΕΠ" ΒΕ ΜΜΜπερ ΜΜΜ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΝΑ ΔΙΝΕΜΜΣ£ΣΠΜ ΜΠΕΙ". "Λ Ι. . . Φ°Ρ
ΕΠΕ Μ ΑΜΝ|ΖΠΑΙ ΜΑΗ ΜΥ
Ο' ΠΡΓΛΝΠΜΕΝ0| ΜΜΟ' ΜΥ «ῖΡ|ΦΥΛΛ|0Υ» ΥΠΠΔΕΧΤΗΚΛΝ ΚΔ' ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ _
Τσκ ΣΤΗΝ ΚΩ ΠΑ ΠΣΔ ΜΑΣ ΕΧΕ' ΧΑΡ|ΣΕ|... κ·' κ
ἑΕ|ἑΞΛ|ΡΕῖ|ΚΗ ΚΑΜΠΑΣ" ΛΕΜΕ' Β "ΜΜΕ ἔ Ξ
ΒΑ ΜΜΜ' Η ΜΜΜ ΠΠ 0|ΚΒΝΠΜ|Κ!“    Αν <
ΤΗΣ θΥΡΑΣ Η
Η" ΠΜ!"
 "^"Σ'“Ε'"ΠΜΜΜ“πΜ==γἙἔ$=πΜ
“Με Μι» ΜΜΜειωε ΚΨΜ
'Μ ΜΥ ΝΕΡΑ ΜΝ οΜΔ|Δ Η· ω
“ΜΜπΜ
"Μ°Μ°  . '  ..  «ΔΕΝΕ|ΜΛ|ΕΤ0|Μ0Σ.ΛΛΛΑ“.Ε|Μ|»
' » “7 ·· ΗΠΡΠΤΗΜΜΛ
ΕΠ|ΑΣΑΝ ΔΠΥΛΕ|Λ ΜΙΒ ΧΠΕΣ Π ΣΟΥΗΔ0Σ
"ΜΗΝΑΣ ΚΔ' Π "ΜΝΗΜΗ ΣΤΟΠΕΡ
ΜΑ[Ε|Α_-- .Ζ'Μ
0Μ·αψΜΜ
ψ··ΜΜΜωη
ΕΝΑ Β|Β“|°-Π|°Μ"Σ Με: ΜΜΜ
ο   ΚΥΚΛΟΦΟΡ" ΜΑ" Μ' "Ο "ΥΧΟ¦
'ΟΥΛ'ΟΥ-ΑΥ'ΟΥ¦Τ°Υ "ΟΥ Α|.|.'ῖΑΠ 'Α8Κ'ῖ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα