Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΑΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΤΕΤ-ΧοΤΗ 6 'ΟΥ ΧΙΟΥ 20% λΡ ΦΥ Χ ΧΟΥ 4.296 Τ'ΜΗ Ι ί
ΕυΠ02ΟΊὁ
ΡΠΑΝΟΕ
τιΑτοΞυΠο
'4 ΜιτοΤΑΝΞ'Ο
Γ|Α1ΗΝΆΕΚ;  7 ° 7
Ε_ιιιτιιιιι0ιιι0 ¦
 ιιιτιιιῖ0*ιιιιΠ  2
>ΚΛ|Τ0ΝΣΕΡΒθ ΜΝ"  °`
ΝΑ ΕΡΧ0ΝῖΛ| ΑΘΗΝΑ
.¦ ΠΑ ΠΣ ΜΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ν8 ΟΥΜ|Α
0% ΓΚΑΝ|ΟΤΑ*
8 2004Ε|Δ|ΚΑ ΣτοιχΗΜΑτΑ
ι' .μμ γν'-'-'!"" ·
ΩΧ.) ΔΡ”
--«_ῆ¦ τι τα.
";@κ-¦“
·'ωΘ^'”
ιιιιιιιιιιατι¦ «στα ια να, 
τιιιιιατιι κι ΜΑΜ
νωαιιτιι τιι τιιατα
Α"0|ΜΥ'|Τ"Μ Η! "ΜΝ"
ε  Ξ  Η (Ο μ.μ..·83)
Η ΜπεκΑτΩΡον Σι-ιΜΔιοΦοΡοΣ πι: ΜΑΜΑ: Στο αι  Φ
ΠρωταθλημαστιΒοω Φ
ο "- ΜΕ¦ΖΠ“ Το" ΜΜΜ ιιιιιιιττιιιι τταιι·ιοι. οιιιαιιοιιιιιι... Διιττοιιιατια ΜΜΜ
· 'κανοιιαιιιμἑναε με όσα είδε
ΠΟΡΤ|ΕΡ0 ΤΗΣ Γ|0ΥΒΕΝῖ0ΥΣ κ· ή ΜΜΜ ΠΑ0'°Μό στο ΜΝ
5 των χρηματων υπαρχει
απόσταση
· θα τα πουν και σήμερα
με Ζιλμπέρτο. «Στραμα»
τα Μιρό
τι· ΗΛ·:Ε νι
ΚΕΘΕΑ 270*
ὲ=λΊ-ἴ)Δ)Οἶ ΡΥΘΡ.
Πρωτο τεστ
με αντιιιαλο
τα Σιλφολντε
(7.3Ομ,μ.. Ν5Ι)
μετον |βιτ5 να ετοιμαζει
δυο σχήματα
ΠΜ. ΜΜΜ
«ο Λεω· που θυμίζει
Ηττα με Η ααα ταν ΑΜΕΑ με ΜΜΜ ΜΜΜ
τα μέρα η" ααα τ· ταρω ο Φ Φ
οΒ.ΣκΜ8 Π, ν ι ~ · 0Γ.Ναικακύμιι8
η γ ζ Β ο Α. Τααιταλὐα· ι ο κ. ΜΜΜ ο Στ. κΜγΜα
με την Εθνική < '  · μεταν ολυμπιακό με τον Μακ με τον Πανα0ιιναῖκ6 Β # ΜΜΜ
στα Τορίνο  7 '· = . στα Με" στα σατῳμαωκ - ¦ στο 'Μελη ·ὶἔ στα ΜΜΜ
Με ιταλίαε Ν “ Έ τομ Βελγίου Με ολλαν6'α8 Με ολλανδιαε Μ “Με τικ Πολωνία