Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·Ποοο οΛΥΜιιιΑκο Απο ΕΥΡοιιιι· “μετοι
νο οιομονυσε στον σταντο του ο οκορο
ουοιτ ο 'οπως ευρω” τσες το Οοο.
ο Αμερικονος σο μιοιίσει με τον
εσοιροπουοο κοι σονικο ον σον
πσΕει ΝΒΑ σε σοοει το ερυσροοευκο
Δεν Μι... οντι-:οονουοπ ο
οουμοιοκος γιο τον περιοερειο
το οσο·
ΜΜΜ·κο είνοι
ευκοιρίο
το· γιο
κοποιους
ποίκτες
των "ειροιωτῶν νο
απο" οτι
αρκετ
ΚΑΗ'Α πι·στΑτιι Ύ
αν... ετρε- ο ο
οσίνει μεκρι
τόμο ο Δεν
σο... ψωνίσω Ι
ΕΝΑ' ΜΝΗΜΗ',
` νο αποτομο κσοοιον που
,, . νομοωισΜ μενοοοορκπνο
”ι _ τος ομως κοι ο Μωπουοσς
· ~ Η" σΜΜε
Ν Ι, : αιτήσεις ν· το ΜΗΝ”
- ·-ε απο τος μετονροοος που ”πω" τα·
σεοεινο Με·
Η ποικνισιου
Γράφει ο ΜΝΗΜΗ: ΠΙΑΜΑΝΓ0Π°ΥΛ°Σ “ποιου Η)
με το στοτιστικο ο
σώσω. οσον ο
ποίαι ροοο ο
ομυνο κοι ο
των ΣΠΟΡ ε!
Δ/ντος: ο. Νικοῇο'ί6ης ,
Διευσυντος ΣυντοΕεως: ΠΡΑΤ°Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕ' ο ΒΑΝΔΗ! ο ο
επονουοος συνεχίζει νο σουοευει.
οκοοουσῶντος οτομικο προνρομιο με
σρπσκευτικο πισω·
ΣΑΒΒΑ", 2 |0ΥΛ|0Υ 2046 Ο Α0. 45994
ο Νικο που μποκε
στον οροετοιμοσιο ως ο οντιΡομπερτο. οι συσικες συνομεις του
Με ο... εσορος ΝτοΜιοτκει ο
τιΑΝινιοτΑτ ο οποιος γυρισε στον οουμπιοκσ
με στοκο νο μείνει. ο οιικε'ι·Ατ που Με· '=το ποτομοτο του κοι το οίουμο οποοπ- .
:ιοσΑ που εκει Μεστοτο
προσοοισμο
Το σαιτ· πορσυοιοζει ενον ενον τους
ποίκτες που περοσον οπο το
σοκιμοσίο τος Αυστρίσς κοι
κυρίως τον Βίκτορ ο οποίος
προσποσεί νο σωσει ενο οιστρορετικο προοίο στον
οουμπισκο
ιι επικε'ροσπ...
444 του
ισοονου
τεκνικου κοι
οι νεοι ροοοι
σε οοΡτοΥΝιι
κοι ΜΡ'
"ο" γούστο οΟοσον οι ΜΑ:°ΥΑΚ°Υ.
"ΑΡΝῖ°. ΣΕΜΝΑ. Μ"Ε"°Σ κοι ΓΟΥΤΜ
ο ¦ ΕΛ | ΔΑ
ο μεινοετιιε Το 88κοομεοο Με
που ήΠμμψε· ιουοιου στο τκενκ
στο οποτε κοι 'ω ΜΜΜ· Μ '
ο πονοιοο που το... στα" πιο Μινι
απο συμπεροσμοτσ
ποτε τοσοι· οοντο νο σεοτιῶνομοι μεσο οπο το
οουοειο ο είνοι σομσντικο που οι νεοι ποίκτες
εοεπσυν ενον Μοιριστο σε ετών νο
προσποσει νο γίνετε· συνεκῶς κοουτερος ο Νιώσε· Λ
ονετο στο σεσο που με Μι ο οροπονοτος ο :το μ
Ρωσιο εποιςο σεντερ Φορ κοι σοσι μου εοενον οτι
επρεπε νο ποίζω σευτερος επισετικος ο το μυοοο
μος μόνο στο προκριμοτικο·
ΜΑΝ|Α'|Ἡ2= ·ΑΜκτοοο π|Μι":¦ <
'“°Μϋ με ω ΜΜΜ ακροτοω το σκοπρο ο
σου από το πουτσο Ο "ο” Μοτο που κσνομε ο
κυοεοοο σεονίου. εροοο ΜΝ· Η ¦ω¦”“ω “Μ ο Βίκτορ με τον Μοκοορωσο
νκοο. Νασο στον Ξσνικο "ή" . Λαός ένα ° του ο' οτοσιου τος προετοικοι τῶρο επεστρεειο στον πω” "ω" μοσίος είπε πως “Με Με ο
οουμπιοκο ο Δεν σουμπιοκος σο σώσει στον
σπασω· τιποτε ωοο ο κοτοστοσο που πρεπει· ο
ΗΜ Η ΜΜΜ· στους ωεοπε: Ως οουμπιοκος σεν είμοστε Σωστό νεν·κῶς¦ οποσ εισικῶς.
ΜΜΜ του Τώιιιιιοντ Λι" στον Ξυρῶοο οσο οντονωνιστικοί σο ο οσους 'ΜΗΝ με 'ισ
ο πρεπει νο είμοστε ετοιμοι σεοομε. σε" σεν είνοι οντονωνιοτικο το ΜΜΜ” κι" "σ ΜΜΜ
νο προκρισουμε ο οροτοσοπμο ο 'στον οεν εκουμε σπονω- ροσεις επιεοοοετοι νο κοεισει
Μουσική Μι· 'ο νισμο στον εποε" κοι το επιπεοο πεφτει ΜΜΜ· ο" νο ΜΜΟΜσσι
ΜΜΜ· το νεο ποισιο Βιομκῶς. ως σο μπορεσω". νο ομως· .το ρόστερ ενοειει των
στον Μεσα οκομο κοοοτεροι στον ευρῶππ;· ΜΒΜ” δυο ΜΜΜΜἩΚὐ'
γυρω "Ο '° Ϊ°°μ'|Μ¦ Μ"
_ Εκτενεστερο ρεπορτάζ του οιιεστσομενοο μος στο ΜΓκεοσΞΜ. ΑΛΕΞ" ΜΜΜ" (ΞΞΑΙΑΑ τει '
το” κοι σεν είνοι το πιο
ευκοοο προνμο στον κοσμο νο
οοοοοσίσει ενος προπονοτος
σε μικρο σώστπμο κοι με
περιορισμενο κρονικο εικονο
ποιους σο οσοσει κοι ποιους
σο πεσει. το” ετσι πρεπει νο
νίνει ο είνοι το κρονικο σπμείο
"ΠΑΠΠΑ οσο σο... κρισει το ·μοτι· του
ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΛΛΑ ισπονοσ κοι το οντονοκοοΚΑί Δ|ΚΑ'°ῖΑΤΗ στικο τος οιοίκοσος
Μονοσικο εκπρόσωπος τος "Μ" Μ'
. πεοκειτιι
Μενοοος Βρετονιος στο ευκο ο .ΜΝ °γΜΩ" ΝΥΝ'
ουσοίο ο ιι εντυπωσιοκο ομοοο
του Κρις κοοεμον οροκοίσοκε
στο ομιτεοικοι
ΗΠΑ ΑΜ το ΧΝΝ|Α
τίτοσι τεοους στο συνερνοσίο Γιουνοιτεντ - οσον Γκινκς
_ ο ο σεκρονος προιον ποΠτπς είκε
` ενον οκομπ τρενο συμμοοοίου νιο
νο κοτσει στον πονκο των
·κσκκινων ΜΒΜ. ο εστω ο
Μουρίνιο νιο το σεσο του σοοσσυ
εοεοεεε στο" ο Τον επί
κρονιο συνερνοτο κοι Μοο
του σου' οσοι·
εοικροτοοε 8-4
του ποουοιο0ομισμενου
εεονίου. το οποίο μοοιστο
προονοσοκε στο το· με... Μία
του ΜΜκοοον ο οι ·σροκοι·
ισορροποσον ομεοως κοι Μρισσν
στο οι' με κεοοοιο του Ασοεί
ο ΜΜΜ κονοιί στοκ
Γουίοιομς ο 'Μοσσν στον σνοτροοο το γκο· τος ταις του.
στο σε' με εντυπωσιοκο κίνπσο κοι ` ίσωςκοι τος οιορνσνωοος. _
οοοσε του Ρομπσον κονου κοι κοι το ΜΜΜ κσνεις οεν στο" νο ονοοοεει
στο σε' ο ΜΜΜ του σοουκς οΜΜΜ τον ΜΒΜ τον τεκνικιι ονεσιο τος εσνικος
ενροοε το σονοτοοορο “ο ΜΜΜ τον! Αννοίος ο ο σεννκερ
τη ορνοσπκε. ο Αοον πορντισυ
τος κρίστοο ποοος εκονε
Μνσ γιο κοποιο μεσωντικο στινμο. ενώ νιο
οονοριοσμο του τοστ"
Μπιοιτς. προοονοτο τος
τουεοτ κου. οπεκοειοε
ενο τετοιο ενοεκομενο ο
συμπροεσρος τος ομοοσς
Ντοσίντ τκοοντ ο κοτο το
' ·ευο·. ο μονος που Μωζετοι με τον σε· είνοι ο νυν
προπονοτος τος εσνικιις των
ΗΠΑ Γιούργκεν κοίνσμον
οι οσοοοί συμμετεκοον σε τεοικο απο ευρωπωκοο πρωτοσοομοτος νιο πρῶτο Φορο στον ιστορίο τους ο Επόμενος οντίποοος ο
Πορτονσοίο κοι επίκειτοι μενοοπ μονομοκίο ονομεοο στον ασοεε
Μπειο κοι στον Κριστιονο Ρσνοοντο
Ο ΣΕΛΙΔΑ 'Ο
ο ιι|Μ|'|ΡΜ'
Με... εοικοοτερο κοτε0τοσε στο
οοντ τροοορντ ο ιμοροῖμσσιτς γισ νο
περοσει το ιοτρικο πριν υπονοοψει
το μονοετες συμσοοσισ του στο
Μοντσεστερ ι'ισυνσιτεντ
το το
οιοσοστε οκομο νιο το εκποο
κτικο κιουμοριστικο βιντεο" του
ερίκ κοντσνσ. στο οποίο
υπσσκετσι τι σο κενο -κοι τι
¦""·| ¦¦|'ΔἈ Ι Ξ
· ο Βσκρονσς :ουοσσς ενινε το σευτερσ Ψ ο" "νε" ω "ω 'ω
^Υ°"Μ° 'Φ°:' κοοοκοιρινο μετσνροοικο οπσκτπμο των "Η ""'"" Μ '" "Μ
Ειμοι ενο.|ιιΜ .κοκκινων ειοσοοων· κοι στον επίσομο “”:°" °=:ΐ::=ἔΐρΜ·
νουροκι πορουσίοσο του οοοωσε= ·είμσι που" · ἑ“'"= ° χω” “Μέ Μό
που τον ικονοπσιομενος που νινομοι μεοος τος Μ "κι” "ΜΜΜ Μ
Αύγουστο Μοντσεστερ ι'ιουνσιτεντ κοι σνυπσμονο η” “Η ¦¦"“”ω¦“
Ο· βοΜιοτῶ κοι ν" ΜΜΟ "Μ "ΜΡ", Μ' Ο ^""°""ω ενον πσρονωνο ΜΜΜ κοι
°° με "°ῇ°"" νο προπονπσω τονο με τον :οσε . ”Μό "ΜΜΜ ένα
ΜΜΜ"- Μουρινιο ο εινοι ενος κοτοποοκτικος οσοντίοτρο·. οεει μετοευ
Κω τ" σκορπιος το· ειναι “ειναι νι· αυτή οοοων ο οοοοτε σουοσς τπτ
τον κοινουρνιο κοι κοτοποπκτικο Γιουνοιτεντ
:επτειιΒρπ σο
είμοι στο
προκοοοο ο 'Ξκω οποοουσει μεκρι τωρο
“ · τον κοριερο μου κοι εκω ορκετες κοΝτοοο
Κοροιοκοκο' σοσσσσίες ονομνοσεις ο το" είμοι ΑΥΤΑ κΑι  Η" τΞΑιοΑ σ ]
7 ετοιμος νο σομιουρνοοω μερικες
Ξεκωριστες ονομνοσεις στον εννοιοΑποποΜ¦ .
οι Με” να· .
Αντρέας - ΜΜΜ μονειιιιο: οπο τονε κοενοειοντ τον ποεκιιτιιι ο ο·νποτ οτονοτΑ
“”Μ" Ν Ν οπο τον ποευρσ του ο Πορτονοοος τεκνικος οντοπεοωσε Ξ"|¦ ἈΗῖ'° ¦ῖ°
”ωρα” ΒΝτΜ'Κ° τις οιοοορονοσεις. οοοοεικνοοντος οτι οι σκεσεις των Μ "^¦κ¦·"
και ο "πως Η". ° ουσ οντρών είνοι ονοστες οπο τον εποκο που συνυπορεον
Μ Σπύρος ΠΜ” γιο ενον κρονο στον 'ιντερ ι2οοε-οοι ο Δεν κρειοςετοι
ΜΜΜ.” "89€ Ο· συστοσεις ο :οσων ο Μιοοὐν οπο μονο τους το στοτι- Μοτο οπο ο οεκοετίες
πωπω" ”ΜΜΜ" στικο του ο ο ·'ιμορο' είνοι ενος οπο τους κοΜτερους ενεργούς παρομοιος. το
ετων·- στροικερ του ποονοτπ κοι που” σίνει το ιοο% ο 'εκει τιτοους σε συοοονικο
δισκος με κεράσει το σομοντικστερσ προτοσΜμοτο σνο τον κοι Η σε
200.900 οοονοτο κοι τὡρο εκει τον εοκοιριο νο ποιτει στο Μοτο
ΝΝ Ο κοοιίτερο του κοσμου ο Ξερω πως σο σοροεει τον εοίοεσο. ο
ΜΜΜ το· εοκοιριο κοι σο ΜΜΜ· Με νιο νο σοοσοσει τον Ντουσον
8'. Βίρα ομοσσ νο κεροίσει τίτοους ο Είμοι σίνουρσς πως το 'Νεστος
ΜΜΜ ο τοοεντο του σο ικονοποιοσει τους οιοοσοους στο οοντ σπασιΜΜε
12.· εκ. τρο0σρντ κοι ο εμπειρίο του σο είνοι ποοοτιμο νιο το τον ΠΡΟΠΟ·
ευρω... ρεοτΜπ των νεων ποικτῶν στον ομοοο· 'Μ'Μ ν ι
9 77' '08 852 ι 67 ο τεοιοο ο τρΜστοσοΜτονσοτοτ-οτΜοιιτοΜεΜταΜΜ οι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα