Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δ. η? ν
›__ ο , . 3 . _ .- . _ 7. Ύ ε- ν. μ '
. .`“ ._.τ.ε › - ..  τ . ¦ ο. _.  ν
οτ ε ·. -· . . ', ο - τ›_· __ ».›_τ_·-> :ΗΜ
.¦ ϊ..! · . .
α Ι ο “
· · .4
Ο › Με ¦·ο% ΓΚΑΝΙ0ΤΛ* ο 2οο+ ΜΑΜΑ- Π0|ΧΗΜΛΤΑ
Τ” · ΑΦΟΡΑ το ΣΤ0ΤΧΗΜΑ 'ΜΠΑΤΗΣ ΑΓΩΝΑ'. ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛ'ΧΝ'Δ'Ογ.
Ἡ Φ ' ΠΝΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΕΘΕΑ Ἡ 09237777 ' ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥθΜ|ΣῖΗΣ ΜΒΑ
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΠΟΧΗ ΣΕ ΠΛ'ΓΝ'Α ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΑΠ0ΤΡΛΡΣΡ| κ'ΝΛΥΝ0 Εθ'ΣΜ0Υ ΚΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡ'ΜΙΑΣ
' Γ το προτοσπ 2 εκοτ.οτπ Ριέκο
γράφουν ο! Προοτε5, ενώ
ο Γάλλο5 τπ5 Μπέτ·5 ενδΤοοἐρε·
αλλά μονο ω5 ελεύθερ05
' Επίσημο Μέσω κο· Μπίοεοβορ
' Δὲκο πμέοε5
ποοθεομίο
εδωσε π ΠΡΑ
στον ΕΠΟ γιο '
νο ενορμονίοε·
τον Επιτροπή
Δεοντολογίο8
' Εκθετο8
ο ΓκΤρτζἱκπ5
ΕΓΓΥΗΣΗ
- $ῦ κ +
 4 τ - Έ; χ
' Πρεμιερο στον Πονοιτωλ·κό
με Μοτζοοοοκπ
Π 0 Αγγελοε έκοψε τον «ΣοΛπ·»
' Ο.|βκοβπ5
οποοορθπκε
,γ Π “Μύρων
κοτ'κοΒβο8οΞ
εκῖὁἔΕθνῇκ”π5
τΕΛΕΣιΓΡΔΦο ` ~
ΡΠΑΝΟΕ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
πιο· Η!”
ω.Μ|0
ΠΣ ΕΧΕ|...
"ΣΕΜΝΑ-'ΗΛ χ· 
Υ ό  '
ο ι Η · ! Γ ' Ι |
Τιτονομοκιο οποψε Γεομονιο - 'τολίοο με Πε πω βοοΙε5 εορωποικε5 φονελε5 νο ουγκοοοοντοΙ
. . ΕΡΤ Τ
Ο ΧΡ|ΣΤΟΛΟΤΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΠ ΠΟΠΠΕ
ΤΑ 2 ΕΠΑΤ. ΑΠΟ ΤΠ" ΤΟΥΜΠΑ
› ΚΜ' ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ| ΝΕ ΤΡ|ΕΤΕΣ ΣΤΟΠ ΠΑΟ , _
 . “ .|!|ἑ
` Αν ΛΕΝΤΕΣΜΛ
ΚΑ|Ρ|ΝΜΝΤ|
' Εποφπ «Πρωτο»
μετονελεοθερο
Αργεντινο κοψω
'Φοκνοον
κοιτοννεοροφορτπ5
ΔρκεντίνοεΠοον·οο5
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ|
ο ΕΥΑ". ΤΟΜΟΣ
Λ ἑ:ΞΨ_
_  ΞΔεὐρο πίσω
<«Π|ΡΑΣ|Ν0Σ» ο
οπτΝΓκΑετοΝ
κπκκΕο|κπκΡκπο, ¦ τΕκΕκεκ-κποττοκκ¦
+“ προσωπο
ο Αμερικονο5
πολυεργολείο
στον εξοοτερο
' Αποκτπθπκε
κοι016χρονο5
Χοτζπβερογλοο.
ορχπγο5τπ5
ΜΜΜ ΠοΤ6ων
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ο ο  ΠΑ' ΣΑΠΑΌΜ| ΤΠ" ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑ ΒΕΛΤ|Ο
- · ·
χ το Μοτο
 ξ ΜΜΜ·
ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ὶ
' ΠοΙ+1κρονο Ί
ΣΤΟ 2·2 ΝΕ ΤΗΝ ΑΑΛΕ" ΕΦΤΑΣΕ ΠΑ' Ο ΧΟΥΛΤ Λ. ΤΟΥΛΠΣ
Φ ΜΝΗΜΩΝ,
Αποποκκ:
'ΤΕΠΟ'|ΟΠΥΠΠΣ
>κκτΑκΑΒΕΑκἙτπΠοκ ΜΜΜ
1 ΠΙΝ μέν
Ν ί ο
~1 ε ο «οντΡΣίΛβο» Βίκτορ.
 ο) το βροβείο στον ΠουΛίδο.
π Λομψπ του Μονθότπ
ΔΝΛΝΕΩΣΕ Ο ΛΟΤΖΕΣΚ|