Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ιιτι4ς: ο. Νικοῆο'ί6πς
ΔιευθυντΜ ΣΜ°Ε8Μ: ΣΤΡΑῖ°Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡ|ΤΝ 28 |°'"|°' 2046 Ο Α0. "5990
ο ονορωπος που
πήρε μισό πρωτοοππμο
μονος του στον Κύπρο. εσειΕε
οπο τον πρωτο στινμπ πως εχει το
προσόντο νο εσπεπσει σπμοντικο τον
οπυμπιοκο ο κόπο" με πωπω υπό
πίεσπ ί87'. 4-4) κοι πομποππες
κούρσες σε ποπύ Μοτο
στροφες οπο οεΕιο
ο οπυμπιοκός.
επιΒεΒοιωνοντος το χθεσινό
ρεπορτοζ του -οοτοτ
ο 2εχρσνος μέσος οτον ροσικος μετονροπως στόχος τπς Αεκ ίκετσπονιο›. «πιο οι
-ερυοροπευκοι- μππκον στο κόππο κοι
οπποεον το οεοομενο
Έρχετοι ούριο
στον Αοήνο νισ
ιοτρικες εεετοσεις
κοι υπονροῷιί σε
4ετες συμβόποιο
τί· ι
Γιο τον επομενπ σεζόν ο
ποΒπς σο Μι Μικός στπ :τοντορ
Λιονπς. κοστος ήοπ υπορχει συμφωνω
με τι· βερνική ομοσο
"Η ||¦ῖ| ΚΔ'
Ο ΚΟ""||Ρ
ο 82χρονος τερμοτοούΜπος τπς Σπορτινγκ
Χιχόν προτοοπκε
στον σουμπιοκο ο
Από μεοοὐριο ονομενοντοι πωπω
στο επόμενο
μετονροοικο
των πειροιωτων
|'0|Χ'0 'Ο'
'Τ' Π· Π""||
ιι πο κορούνιο νερο
στο κοππο. οποσ οι
·ερυορόπευκσι- τον
κοπύτερπ προτοοπ νισ
τον 34χρονο οριστερο
μποκ τπς πωπω ο Η
πόρο Μπαρτ· νισ τον
Μοσουοκου ο Η Μεσα·
εκονε προτοσπ στον
σουπερ
οι·νιιοτ εππιιιιοιι
ΜΔ' ΜΞ¦|Κ·Π°Ἡ
Η οιοοεσπ νίκπσε με... 4-4 το εοριο
ποοιο τος προετοιμοσίος κοι οι
πρωτοοππτες τους" κοποιο οπο
το στοιχείο που σουπεύει ο Βίκτορ
ο ο ίσπονος κοπείτοι νο οΕιοπονοσει κοι νο όιοχειριστεί σωστο το
“Μπα Με" που προεκυιμον
κυρίως σε οτομικό επίπεόο
στοπ· κι' οντιπ Από ΜΑΝΩΛΗ"
Από τπ όικιί του πονεμορ0π
προσποοειο προπποε το 2-ο του
πουπίσο. ενώ πίνο ορνότερο έσωσε
ενο οκόμπ ετοιμο ποπ στον
Μεξικο” που τεπικο το εχοσε ο
:ρεπτος. με νεύρσ κοι νριίνορπ
σκεψπ. ο νεορός απο" ο" εξοικτικος στο 45' που ονωνίστπκε
τειι·ικοτ
Β'|Δ'4Ξ·0¦ Π"'
το... ΚΥΠΕΛΛΟ
οπμιουρνός του 4-4 ο οριστερός
μποκ του ορύπου. θύμισε μερικες
οπο τις όμορφες προσποοειες
του στο περυσινό κύπεππο
οποιους
| ἶὐ1ἐἩ“
Φορτονππτ
ο πονπιπο “ῖ° `
'ΧΕΜ- ί“' ΔΕ"
ΕΜΠ' Μ'¦ῖ|Κ°)
Το ουσ πρῶτο νκοπ
οπο τον ΜεΕικονο
ω' κοι 281 ο οποία
ότον ποντο εκεί που
επρεπε νισ νο
τεπειὡσει τις
σοσεις ο κοι οο
εστονε στο χοτ
τρικ. ον στν σποτοπούσε τπν οσίστ
του Μον·οτπ
ο κοττοε
Ε'"|| ΗΛ"
Μουπ-νκοπ νιο 'οσκορ
οπο τον οσοτούνπ.
με το οποίο τιμώρπσε
¦ τον νκοπκίπερ τος Χορν
οπο ποονιο τοσο
κοι ορκετο
"ΡΩῖ0 Δ¦|'ΜΠ
Ο Ε" ΚοῖΛῖ·
Αν κοι ο οντίποπος ίνεοοῶτιστπ
στπ ο' Αυστρίος π Χορν) στν
προσοερετοι νισ οκρως “ωστε
συμπεροσμοτο. οι ΜΜΜ”
ο0ιισον ορκετες υποσχεσεις νιο
τπ συνεχειο
ΓροΦει ο τιποτα: ΧΑΛΑΣ (σεῆί6ο Μ)
ο ΜΜΜ Πείτε
πόρο” στις ονοματριίσεις κοι σόμπα
τον προκρισιι τος
ιτοπίος στο προπωτεΒικο του πιο
ορίομΒος νισ τπ -Ξκουοντρο Μαύρο· ο Νίκησε
20 τον ίσπονίο κοι ποοκρί·πκε στο προημιτεπικο
του Νίκο ο προπνΜπκε στο 38' με “ΜΜΜ του
κιεπίνι ύστερο οπο οσοενπ οπόκρουσπ του Ντε
χε· σε Μουπ του Έντερ κοι στο 94' σ0ρονισε το
εισιτήριο με τον Πειτε  κερουνοβοπεί οπο
κοντο τον οντίποππ εστίο
π επιτυχίο των
·τοπων ο Με τον
τοκτικο τους υπερίσχυσον οποκοπρωτικο
στο πρῶτο πμίχρονο.
στο οποίο οπμιούρνοσον ποπυ μενοπες
ευκοιρίες ο :το
ίσιο οιοστπμο οι
κοτοχοι του τίτπου
σεν είχον ούτε
:το ρούτερ
Μπος οι 'οπονοί
πίεσον περισσοτερο.
πτον οπειππτικοί το
οιοστιιμο 7ο'-·0'.
ωστόσο εκτός οπο
τπν ορτιο ομυντικπ
πειτουρνίο των νικπτων.
ερπκον μπροστο
τους κοι τον
οτοοεροτοτο
Μπουοόν
Γ ς -- ' τος τ! η..
οπωρο- η τερμονίο στις 2 ισυπίου
σκιφ: .Είοοι· κοπο Μ
τοσο σε ομυντικος όσο κοι σε
ζομοστε στπτίωσπ στπ ουσικπ
ωστοσο ο είμσστε στον
σωστο Μ ο "ο εχουμε
ΜΜΜ· οτι Φετος ΜΜΜ
νο που Μο μαρο
'|'|“"“¦ Κ°'”'ωΚ Ο ΜΝ·
αν είνοι όρο νισ χορο ο Μόνο
στπ Μυρτώ επικεντρονομοστε. πυρ' ότι είνοι ωροίσ
που Μ" Ξονο τπν επππνικπ
Με· που είχο σοιίοει πριν
οπο ουσ χρόνιο ο :τον
σουμπιοκό νιώσουμε σου
στο σπίτι μος·
'ο' Ο ""-'|'
στο ποννκεν0επντ
ο σύμβουπος στροτπνικιίς του οπυμπιοκού
εκονε ενο οιοπειμμο οπο το Η” κοι Βρίσκετοι
στιιν Αυστοίο νισ νο ποροκοπου
·ιίσ·ι οπο οσντο τπν
προετοιμσσίο
κοντο ι· “ωρ- 7- ΧΧ
Μονο-συ
Αρκετοί ομογενείς οπο
το Γεομονίο εσωσσν το
απορὡν· χοες στο πως
νισ νο όσον οπο κοντο τον
ονοπιιμενο τους σουμπιοκό
ο ΑνονΔωσον το ροντεεού
τους νισ τπν πεμπτπ κοι το
οπτικό με τπ ·οκερ '|νσμπρσυκ | τ
οι οπο το ιι
ενσωμοτωσπ τον οιεονῶν. ο
ποροΕυσμός με τον που· κοι
ποιοι· οκόμο οπο τπ χοτσινπ
με" των ·ερυθοοπεύκων·
στον Λυστοίο
οκόμο κοι
ουστριοκούς ο
00'ῖ°ΥΝΗ¦ με
τπν νκοπορο του
ο Μο·
977ΙΙ08 85Ζ|29 27
Σίκουρντσον σο
4)'  ιΔ|7
τ :·~ Δι
"ΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
Δ'Α"ΛΝΐ°"°ΥΛ°Υ
Μαι γιο Μι· φόρο το
ευ” στον ΜμιτεοιΜ
του οσοι· χο· ΜΜΜ·
ετοιιύντος τους
“πως των
κόρον του
Ο ΣΕΛΙΔΑ 3
;κπι ετο ιτοι.ιοειιιιτιι·οι3Δ
'Ηττα-ντροπή για
την Απιστία. θρίαμβος
της ισῇον6ίοοι
' Η ίσπονόίο εκονε τπ μενοππ εκπππεπ κοι
νίκπσε 2-4 τπν οποίο στο Νις. ποίρνοντος τπν
προκρισπ στο προπμιτεπικο στο πιο. οπου οο
οντιμετωπίσει το οιορνονῶτριο Γοππίο
το ·πιοντοριο- Με” £τπν επονοππψπ
το σκορ στο ο· με π οποίο
παοκ· του ορχπνού οτον οπονοπτουειν Ρούντι ι4-ο›. τευτικιί κοι
ωστοσο οι ισπονοοί στις εποχιστες φορες
ουσ πρῶτες επιοετικος εμοονίστπκε
τους προσποοειες στο οπειππτικπ.
ποιχνίοι πετυχον σε οντίοεσπ με
ισοριομο ποπ. με τον τους ισπονοούς.
Ρονκνορ :ίπουρντοον που είχον
ιστό οι κοι τον ευκοιρίες νισ
είνκτορσον ιστό 48'). νο πετύχουν
στονοντος ετσι στον κοι τρίτο
ονοτροποι ποπ·
Βετο τον οποκοεισμό τος οποίος. ο Ρόι
Χόντσον ονοκοίνωσε τπν οποχώρπσπ του οπο
τπν τεχνική πνεσίο των -πιοντοριῶν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα