Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
·Σ|| |
 818016 
ΡρΑΝοε Μ _
 Μ ι Ω ο ο
ι -  1:εΛιΔε.ὶ` η |_9
ΤΡ|ΤΗ 28 |0ΥΝ|ΟΥ 20% | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.289 | ΤΜ" `| € | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α4
ΑΝΑΝΕΩΣΕ
Ο ΓΚΟΡΜΠΟΥΝΟΦ
Π Πσμἑμε·νε σϊον Ατρόμητο · · ,_ 'η “ - `
”“°°"ῦῦ'ῦ"""'“'° ζ " “ νο ΝΑΜΚΟ "ΑΜΣ
ο Μπεν. στον ΠΑΣο Δώνη8 _ . Δ μ
·Ξεκἱνημο γιο Αστέρα "
μ `.ΐ ι .Ν
Λεβσ8ε·σκο.Βὲμο|σ κσ·κὲμκῳσ Ξ.; ; - ί “ “
: “ μ μ ΜΜΕ
_ - .¦ , ο .. ΜΜΜ
ΔΝΔΜοΝΗ
Μ:ο:ονΜΑ Τ - > .. . “ Τ|·|Σ|Σ|ΜΝ|ΛΣ
Το θολό τοπίο με τηνημωρίσ του
φρενσρει την υπόθεση.
ον κο· ο ησίκτη5 δηλωσε
ότι Με' στον Δικέφσλο
ΑΝΕΒΑΖΕ| ΡΥΘΜΟ "ΜΠΕ "ΦΠ" 
 · κοΥΕΓ|ΑΡ ΒΛε"Ε| ΣΜΣ
" Ύ' 9
' Νέο προσωπο γισ τον «οσο» ο 32χρονοε
Μ' Ρ ι τερμστοφύλσκσ5 Με Χιχόν
 ` 'ΜΗ στηΣισνισμ6σνεικοεοΜημιοε 'ΠέΡ°°““£ΨΜυΠ°ΥΡἑΦε' °'βύ'°Ψ Ι 
 μ , 
·· με ιε η ηεγισ ί ί Ι Ι
ο ° Φ Φ ζηιησσν οι «ηρσσινοι» οπο ων «Σ'ω»
ΗΜΜ“Π°·“" Ζηή·η...ηΡοκηΣη
ιο νεοσ63 Γιώργοε ΜΜΜ «θομψε» , . /
_ Ιεκσθσρο μηνυμσ Στρσμσῖσον·
α=ἘΜωΦ2Μ μἩἔ;(Ἑ η στουε ησίκτε5 στο νέο ξεκίνημα
χουμε" ”Μο υ ε' » «Είνσ· σημσνΠκο το Πρωτο μστ5 Με σεζόν
"ΜΜΟ ακα* το μυσλο μσ5 μονο σε Με»
.- @ η ΜΝΗΜΗΣ "ΒΡΕ ΜΙΟ" Μ' ΜΒΝΕ' ΜΕΣΑ ΗΟΜΜΕ" Η!) "|ΚΡ0Σ|0Π|0 ΤΟΥ "Μ Ο 23ΧΡ0Ν0Σ 5
ΗΣωκφηηἐρσσε ο "
ΜΒ.ΜΜΜωΜ_ Η Π0ΡΕ|Μ0Υ ΑΜ" ΣνΝεχ|:εππ ΜΜΕ!
:ἔ8ἑεἩΜω Δ Ι - ΔηοτηΝοηΠΑΜτΜΜΜ ἑΜογροπ쓦ωπ¦ογ“@