Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΙΤΑΛΙΑ ν8 ΙΣΠΑΝΙΑ `
Με  8 200ῆ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ :τοΙΧΜ^θἔ
το ΙταΙχνΙϋΙ ΜΜΟ:
 ή: ω μηΕΙ-_Μ):Η
@ο π··τ···Ι·ττωΙ"27/“ 
ΒΡΑΖΙΑιΑ:ηοΔηΝιΑ.ηνΒνΙοηοῳωΒωε¦ 7 7 __ η γ γ “οτε5Ροητ8ΙΙο
ΠΚἔΜΓΒΤΣ ΒΟΔΞ"-7κΡ0ΑἩΑΙ€ΝΒὸ$Υ“ν0·κὡΥ ή ο, _ _ ο ,9]Ε_5Ρ9ΠθΗ9.
τΙνΒ_νΙοητο Μονέ ΒοΑἔΙ;ορ [κροοη¦ ΙΜ 4;Τελ1ηο5ω _ οτε 5ΡοητΖηο_
':λλΛ|Α·Π0ΛΩΝΙλ τΙνΒ Νοτη Μονο Μέι _ _ Ξο_τἑ3βοητ6ηο
τοηΜυτΑ τ 6905581 Ρηει5 νοΝ ο5τεηη£Ι€η Ανωτ- _ οτε εΡοητ5ΙΙο
τη ηΑτκοΣΜΙο ηΡητΑδΛηΜΑ ηΑτΙ.νοηο85ζἑουη6Ιο. Αγὡνοε οτε εΡοηττκο
ηνΒ ΜηΙτΣ ΒΟΛΕΪ. κΡΟΑΤ|Α.ΤελΙκ65 ον6ρὡν οτε 5Ι>οητ8ΙΙο
ΗΠΑ-Ρωσία. ΜΒ Νοτη! Ματσε Βόλεϊ οτε $Ρ08Τ7Η0
Ηΐΐ“ἶΧ Μ 7
- ζ` οΙτΙΙΙοοΕοτΑτΕχοΕτ
ε: ' τΙΛτοΙΙΙΙΜοΙΙΙΙΑΙκο,
τ θ"0ΥΛΜΣ0ΕΡΧΕΤΜΣΗΜΕΡΛ
ζ Μ' 0 |Ν'|ΑΡ""0 ΑΥΡ|0
Με `|
@ 'ΣτηΙΔΘηνηΟΒΟυλγηοο5 στΟηεο
ντο Μπηκα εξετοοει5
' ΣυωωνηΟε με τη Ροωμητν Μζον
ο ΓκονεζοεηκρΟΙοε
κοκ Μονο εντοετη5 ημερα
' Ιω Ιηοε ω ο ΜλΟμβιονοε
ΔεντεΡΑ 27 |ΟΥΝ'ΟΥ 20'8 | ΤΜ" " Ο | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 892 | ΕΒΔΟΜΑΔ' ·
 η ' η > _ ν ” η . 7:- ηοωονηηενετηΜηνΤοηη
ΜΕΑΝΑτΡοηΗ . κ `~ _
ΗεθνΙκηομόδονἱκησεΗ-7 _ _ ο ` _ .
την|τολἱοκοΙ κατέκτησε δ '4 “  '- υ Τ
την3ηθέσηστοἩοτΜωοουε η > μ; . -  η ΞΕ“θ^Ρ|ΖΕ| ΣΗΜΕΡΑ
- Ν  ο Ι ΙΙΛτοΝ ΣΤ|Σ6.30μ.μ.
 , Ώ η _> τΙΑΙΙτΕΝοΕΙΙΙτΕητ ΙΙΙ«ΙΙΡΙΙτΙΙ» 
τεΛΙκΗ εγοεΙΑ  · ' · .¦ · Τ|ΣΙ5|0ΥΜ0Υ .¦ἴ;ζ·.ττοκοΡηηΙ 
'Μέσο στηνεβδομοὁο ; _. .
τελεΙὡνειτου γκολκΙηερ 4   Ε· ' _ _ :έκ : ;-- τ.  η» γ ο, _ . _ ἴ .επ:σ-;:
'ΣφηνογΙοΛοῖφη " 7 “ 4 ϊ " ί Θ Ζ Ϊ > ”
λένε στην κυηρο
' Πρώτη γεύση γω ομοὁο
ΜΙ... Βίκτορ με οντίηολο
τη Χορν (7 μμ.. Ν5Ι)
ΑΛΟ Δ ΡΟ Μ Ο
Η ΕθνΙκη εη·Ιφότησε
εονο Με. Τουρκίοε (75·70)
με ηγέτη τον Ανταοκοὐνμηο
κο· κέο8ο8 τον Ντόρσεϊ
ΦΦ Φ .
Α _ ΣΤΑ ΠΡ0ΗΝ|ΤΕΜΜ ΝΕ ΜΝΗΜΗ Η ΜΜΜ,
ΕυἑΞἶΟτὁ “ Θ ΝΕ "ΑΡΗ το ΒΕΛ|'|0. ΝΕ ΠΕΡ|ΠΛΤ0 Η ΓΕΡΝΛΝ|Λ
ΡΠΑΝΟΕ ` · τ
ΣΕΛ|ΔΕΣ ὅ _, 7.- · ΜΜΟ · ©0ΡΑ ΝΕΒΜΑ · ΤΑΝΕ'0  Ω Π
ηηη-ΙΙΙΙκΙΙΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΜΜ 0ΥΓΓΑΡ'Α-ΒΕΛΠ0 ' 7 ` ·οΣοντο5 ΙτΙΙΙΙ-ΙτηΙηΙΙ ΙτΙΙΙΙ-ΙτΙΙκΔΙΙ
/ ' ' ονειρεοετοΙ το ροντεβοὡ
Κ γ τη5 ΙΟη5 |οωλΙοω
_ Ν _  ' ΟτελΙκο5τοω 20] 2
Ι -4 “ῦ " ονοβιὡνεΙ ηροωρο το ηηογευμο