Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
γ · ”ε ζ :':ΞὲἘ¦ἑ “ ~
ισα ΜΜΜ ΜΡ Ύ " ··
' χ ' ' ·
εμμένει! με νΣιΞϊ.[ἶιι·ιΉἶιΗ 7ῖ
 _ ευηο2οι6 .
γ ΡηΑΝοε ισα/Μα
 ι ·`_ .
ιν Ρ! γ. _=__.. ς ι.'
. * κι;
 ζώ  Ι ς: ·° ι ”λ τηνιωνΔιωΜιειιΕισικ...Πνειοειιιισιιικιιι·οκιιΣιιΠανω» ϊ ·
'Ι 5: ΔΕ ὶ|:_= τ 'Λε η · ρ" `Ά(  4 Ι Ρ ί ._`-·_,_ Η
 >  “ ΗΑΝαονεη· 
   ` ιιιιπιο  
ΝΤΕΛΑΜΠΕΓ|Δ  η
, Ξ'_ἑ
και ΜΟΝΗ . |γ__Ψκ ΑΦΟΥ 0 "ΜΒ ΥΠΟΒΛῇΜἑ ή η
_  Μ|ΧΛΝΕ|ῖΗΝΠΡ0ΕΤΜ
εηΔΦιι ι
Με ΜΝ ΜΔ8ιΝι·κΑ
ΤΗ: ρανΜηιΝ, .
:Τι-ι Με” '
._ Μι ο ΝΕΜΟ:
 Με! Με ΓκΡεΜιο ~
“ ' _ γι.
ν γ' ' ' ;`.
αααΦ ι ή
Π Μέχρι ιο τέλαε Με Μωε . Δ Μ' °
θα έχει ολοκληρωθεί η διπλή ` '
μεταγραφή · Ο ΜΜΜ 'Ζ ` “
μιλά για τον ίδιο και τη φωνή “ .ε .. ι·
ηρακληση ' Πὡ5 έζησε ο Βίκτορ ` ' σε _ ` το ηρὡτο του ματε στον ηαγκα ' ι _“.
Ο ΑΠ0Λ0ΠΣΝ0Σ
ΤΩΝ 'ΣΠΑΝΩΝ ΜΜΜ!"
ε ¦ β' | 'Μ_$Ψ- 7:
γ > η γ `7 ή `.
 ζ ή; ή(
η"ηι~εγαειΜ“Διιιτπιιιν ` ” Ξ °“ 
'ἴὶΙΏἩΓιΜ"~Φ"|ῦΜι'Μ Ξ “' 7 .ι Π :Η
·' ` 52 ι 
ι = Μ· ι ι. ; ε εεε . Δ γ - :γ "%' . · ι
Ο · · · Δ ι· ο· μ ι · γ ἔ_..Ἡἡ ' ' ή
· · ι· · ο Ν ι ζ" β _, ζ η '
· ·· · · · “ >
ι ¦ ι · ο ·
ή λ “ ' ιιιΗσε(0ιικιιΜιιη `ιιιιεπιιἈιιιΕ(οΙιικΝΜ
· Ο ιιιειΔΕιιιοιιιειιινειι ιιιιιιειΜιηιιεΜιιι·
 ή _ιιι_ιιιιιΕιιιιιι(οιιΜ ιηειιοΜΣ«ιιιηιινΜιη
τ _ -·ε“ῇιιιιριιειιιειειι ιιιιιιισν«ειιιιειιιιηαιιω
Φ νει
ιιιοιι τι
Ηρθε Φ :ΤΗΝ ιιοΛηΝιΜηριΞηΒΞήλ Π ενο Με;) εκ”. Το ηεΔι.
ο κΡΞΣΠο ρ  . Ώ `γ : ΠφποιΧἩΣιΜῇ · ε Γ Με τον: ηεοΣΜνρΝιηΤεε
Μια-κ
γ ε _
 εἴ: ί ἰ
ρ τ ` ρ > | _ `/ ἴ` ' |
 - ή ο :τι ι κ μ . .
.Γ τ
ΜΜΕ" Η!" ΠΠ" ΜΠΟΜΠ" ΤΟΥ Η ΑΕΚ ΜΝ "||ΡΕ›ΤΠΡΑ Λ'|0'Τ0ΝΜΝ|ΠΝ|0 
ήν” " “Γ “Δ
ι ο ι
 - ΚΡΕΣΕΝ'|'0 -· Η η “ · η 
ο29χροναε στόπερ < ΙΙ Ι η ή ι::
που αηογραφει για 3 Χρόνια ἈΥηεΔγραψανισιη(«Βααιλισσα» ξ γ,
' «Δύσκολα θα γίνει οι Βααΐλειήδη5.Ηβαν“ζβΜΔΞβϊνίζακηΒ και Χατζηδήκη5 ι ι
η μεταγραφή του Βαρέλα»
δηλώνει ο εκπρόσωηοε
:ειιΞ£“;ι:ιἑΞΞἑιη: ιγιιιιιιαΡΜι Μια η" ιΒιιΡιιι Μιλ αι για Μι ιΕαιιιικιιι Μα ιη ειναι Φ