Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ' ΙΤΑΛΙΑ ν8 ΣΟΥΗΔΙΑ `
Με 0% Ι·κΑΝΙοΤΑ# & 200+ εΙΔΙκΑ ΣΤοΙχΙΙΜΑτΑ   :ΙοΙΧΙΜΑθἔ
· ΑΦΟΡΑ το ΣΤΟΙΧΗΜΑ ·ΝΙκΙΙτΙΙΣ ΑΓΩΝΑ: ΠΡΙΝ ΙΙΙ” εΝΑ9ΞΙΙ τον ΠΑΙΧΝΙΔΙογ. Μ π°¦χγΙ6Ι αλλαξε
2Τ+ Ι ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΕΘΕΑ ΖΙ0-9237777 Ι ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΒΑ
Η ΡΙΧΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΤΑΙΙ'ΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΡΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕθΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ): ΠΕΡΙ()ΥΤ ΙΑΤ
.` Α ΠΑΡΑΣκεγΗΙ7ΙογΝΙογ2οΙ6 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ4.28Ι τΙΜΙΙΙ€
 ` ΕυΠΩ2ΟΙὁ  _
ς ΡΩΑΝοε .. “`_. τ
Σὲ  Π _ η ε 3 _
'96ΜΜ· ϊ Μ -Θα ΗΑΤΤΑΙΑΝΕΑΝΑΤΡ0ΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΙΤΙΝΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΝ0 ΝΤΕΕΗΙΙΙ
 _ ςΙΙ , 
ΣΕΛ---- ΙΜ· ¦ , ΤΩΝ «ΛΙ0ΝΤΜ7
ΜΝ ΝΝ· ” “ <  “ ΑΙΜ `< ΜΙΝΙ ΜΙΝΙ ΜΜΜ-ΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙ-Ι·ΙΙΙΙΙΙ ΜΑΜ ΜΑΙΑ-πω
 'Α _  Ο τῇ ζ' Η. ΕΑΒ (ΤΟ
.. ερτ Ι  ερτ Ι] .ΔΕΝ ή
' Ο ΣττΙρΙτζΟ Ιρω005 ΙοΙοΩεΩ ' Ο ΒτΙΩντΙ Με ΙοΟφοΟΙοεΙ το γκολ του ΜΜΜ
ο Ι·0ΙΙΙΙΕΙΙ0 ΦΕΥΓΕΙ
Δ ΔΙΚΑ ΙΙΙ:
Τ ΙΙΑΙΔΙΝ ΚΑΙ ο οΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙοΣ
 ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΕΙΙοΙΙ(ΙΙ›ΙΙΙο _ “ ΑΜΙ-π Φ
ΑΝΤ|ΝΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ
Ι .- "
ΙΙ Θε Η ; - · _
' Ο ΙσΙΙοΙω ετΙΙοτοεφεΙ στην ΠοτρΙὁΟ τω Πιθονοτοτο σττΙ .τ ΕοΠονΙΟλ. οι ετερυθρΩλεωκοω μενα Ι ¦· με τον ΝΟΜΟ “ΟΙ 0φεΙΜωΙ ΙΟ οΙτΟ:οτΙγ0ων εΠΙΙοΙε9Μτοστωφε8
 του ΠΟρελθΟντ05 σε Οωτττν την τοσο νεωρολγΜ ΟΕΜ ' ΠροτοΘΠκεἙΟνο ο ΜτΙωκΟ τη- ΐ'<τεΟΙκττΙ8.'με τα» :ετ0ιΙεΙ .το οτΙζΠτΟω τον δοΔΙεΙσμ0 του
 'θετΙκτΙΠΙνὡμτττοΙΙΣΙλβοκοΙγΙητΟνΟΟγκο ΒεντΟυροτΙΙ5ΜΠεΜνἐνοε5'ΑΙοΙοὁΟΞΙΟ'οτΟΜω ΤΙτΙτΙΜητΙτΙΘεοΜοωΙΜΗΟ ο ο
, - Ι
ΝΝΦ ; ,4 ΙΕΙΙΕΡΝΑ το Ιβ Η ΣΥΝ0ΑΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΙΥ ΗΑΝΑΗΗΝΑΙΝ0Υ ΤΙΡ0Σ ΤΗΝ ΝΑΑ'ΑΡΙ ΤΙΑ ΠΙΝ ΔΑΝΕΙΣΝ0 Τ0Υ Ν0Α0ΝΒΙΑΝ0Υ Η
  ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ
' ΜΙΜΗΣ... / · _ "'
ΝΑΡΤΑΝΙΑΣ! Μ ,
” Η Ι ωωγΙΙτΙΙ ',:1_; ~: Ή , η
' Ο ΔΙκεφολοε το έχε· βρε· ΠΟΠ ΑΜΠ Ε _ ·ωΦ'ΘΜΖὲ
με τον 29χρονο στόπερ ΜΙ - οΙΟ ΜΜΜ _Ι  ΙΧ( .ΔΗ _
ΙΙερΙμενεΙ την σΠονττΙσΙΙ Με ο ΓαιΙΙΙΙοσο Ι “
ΣτεΗουο ' ΝΟ· Ο Γκ9μΠουλοφ ΜτΙ το ΜΙΝΙΜΟ ' Δ ΙγΙο ΜΙ ΝτΟωμΠἶΟ δΙἶεἶὁ
ΜΗΝ” ΜΜΜ "9'ζΕ'ΥΙ0ωΥ ΜΜΟ ' “ΤελεΙωΟῶ'τοωΣοΙτοεθ`με μΙΙ©ΙΙδῇοζὴἙΙωση ΜΙ ΠοΙβνεΙ'σεΙοοὅΕστ£ν
«Οσο»! ΓΙ9Πρ0ῖω€Ι5 (ΠΟΥ ΙΙΙ ΠΧ Η) (Η · - ίΓΙἩΙῖοτοσΠ του ΠΑΟ οτὅΙ Δ ΜοΜεΙπΜλἙΙ 7
ΜοκκσνεΙλογοοοτζεντΙΙ5του ΤΙΜΜ · τ >· ΜἩΖν ΣΦ Δ Ι· 
ΙΙΙΙΙ·ΕΙΙΙ>οΙΙΔΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΑΙΙκοΙ   Η  Ι
ΙΙΙοΙοΙΙΙΙΙΙεΙΙΙΕΙ