Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δ Α 'Ο ΔΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΘ ΤΟΥΝ|0Υ 20Τ6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.280 η Τ|ΜΗ Τ €
Η ΤΑΜ|Α ΤΑ ΜΜΕ Ν"ΑΤΤΟΥΝ|Α ΝΕ ΤΗΝ ΑΑΒΑΝ|Α, ΑΛΛΑ ΜΠΟΜΠ ΣΤΟ ΦΜΑΠ ΣΦΡΑΤ|ΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟ!"
.-¦ , ` ' ~ 'Πρώτη νίκη γιοτη Σλοβοκίο ι ΗΡωοιο
/ ι ¦ ι _ ` η έχει τιλὲονκοι ογωνιοτικου5 τιτιελοδε5
' ^ ` ' $ · Οι Ελβετοιευνοηυὲνοι οτιοτιινιοοιιολιο
Μ”ΕνΠ°° χ ·' ΜΑΜ-ΜΒΜ ΜΑΜΑ-ΜΒΜ ττιιΔ-οωιι οποιοι-ιι. ΜΜΜ ΦΜΑ-ΜιιΜΑ
το00ΡΔΔΝΕΠ|Μ χ ί!ὁ/ ) Ω )/ ) . ξ μ^ῦ ( Ἡ
κοιΝΐ^"Ξ|ο Ι η - - Ϊ Α τ τ
ι. ερτ ι 1 ΠΜ ΣΕΠ ή
Ο  ' <<Σο5 ευχοοιοτὡ όλω
γι' ουτοτο έξι χρονιο.
'ΤΥΠΟΣ ΗΡΘΕ 'ΤΑ' 'ΤΥΠΟΣ ΦΕΥΤΕ| ι ,χ ογωνιοτιικο μοζι
κοι οιιὲνοντι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΥΝ'Τ|Α|Ο, ι σε μεγολου5 Ποια»
'ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕ ΕΑΕΥΟΕΡΟ, ο · “ ι ε ΜΜΜ
στο οιιοχοιρετιοττιριο
ΚΑΝΟΝΤΑΣΦΤΟΧΟΤΕΡΟΥΣ Ο'  . » |ιιτινυμοτου
τοντ«Ει>γοι>οιιΕνιιοντ» . ί · - 2' '· “ΜΜΟ
.ν ·'ὁ
ΑΜΑ ΑΑ' ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ ΝΑΣ | ·' - · .Ο
εεΛιΞε
ΞΕκΑτιΝιΑΣΜΑ
' Η ΜΜΜ του Μοτο Πολίτη
γιο το «Νίκο8 "κόλπο οτο 0ΜΑ
ἑφεοετον ωκικὡ5 ωΜΜτπ
οτιοντοοιτ τον Σκύρου Κοντονἡ
· ΜΜΜ στο «οοο|»:
«Με ο Αολον$π5»
περιΜεΝ Ο Α· ΣΤΑ ΚΟΚΚ|ΝΔ
' Στον Δθτινο ο υονοτζεο ' η» Π Γιο Η Τ ο Κονοὁο5 οτντεο
του Ολλονὁου ' ' Π Βλεοουν κοι Μουοοκεφολιὁτι
'Δεν ενεργοτιοιειτοι οιτιοωτοθλοτε5
τιοψιοντουκουτιιοοο 'Στιονουλο5: «Ο Ολυμτιιοκο5
Π Πιο υιιοοοτο ο Ντε Λο ΜΜΜ ει'νοι τι δευτερο οικογενειο μου»
ΜΟΝΟ Ο' ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΝΕΝΟΥΝ Τ|Α ΝΑ οιιοιιιιιιι>ιιοΕι Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΑΝΕΖΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΟΗΝΑΤ|Ο Μ Αγ Μ" Μ' ο "ΜΜΜ
Μ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ «ΣΤΡΑΝΑ»
τ _ β
' Πρὸτοοπ στην Μπεοίκτο5 . ··. ·· Ο ΟΝΑΡ ΗΤΑΝΕ" ,
γιο τον 28Χρονο Ουκρονο τ 4 - Χ
γκολκίοερ. σύμφωνο 3 Ι '
μετου5Τοὐρκουε·Γιο δυο ' “ ο _ . ι
χρόνιο ονονέωοε ο Βελλι6η5 Π - _ ' ο `
· Δεύτερο ευκοιρίο
στον Πεοέιρο
 Θ οἩρώτος! Ν ο .ο
«ΠΡΩΤΗ» Δ '4
ΜΕ 'Σχεὁοντελειωυὲνοοσυμφωνιο μετιι Ρουυτιιν Που φωσ τιοοοοτομετοτιωλοοο5  `
Π Πιθοντι τι οφιξτι του ὲω8 ουριο γιο νο κλεισει το Μι
'Ενθοοοιοομοεοε κοινο
κοιποΤκτε5τοο ΠΑΣ οτο · Ολο οσο ειηωθιιων υετοξυ ΔλοφΟυζου.
εα'νΜω3νἑο$οεζόνΠωὲω  Στοουοτοονικοι Ζιλυτιεοτο γιο τον εοιθετικο
ΜΜσΤκὁΦὁνϊο ' Στο ΤΤφἰσΤ ' Ενολλοκτικὲ5 ο Ντουμτιιο κοι ο Πινιγιο
φωτο ΜΟΗ· του Πονιὡνιοο