Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙ ναΝονΝ ΑΝΑιιιΑνΜεΡΜακ¦ .
ι  ΜΠΑΡ
· ι Ι ι ____“
ιων Ελληνων “Α οι" νοΙΚ8ινοοο
ΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ο έ να ΦΗΜΗ “αν ·  ι
ο' Δ “Η Η ;ϊ_ "ΚΥΝ _ “ ΣτΠ· ν ' ω ζ Λ “  
  να Τα  ν
Ψ -'Ι“,ν~-.“ω: Μ“λ .› η :·ὲ:Μ#ἑ·4· ωἄ-'ἑἀν
Ι · ΠΩΣ ΜΠοΡΕιιἐΐ
α Μες Μ
ιιρ οοφ υγέ“ ;
για ιον ΕΝ Ι 
ΙΙ.ΧΙΙλΣΙὲΙίΥΙΙ Ι7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΙΒ .ΧΙ). ΦΥλΜ)Υ523 'Ι`ΙΜΙΙ: Ι.5=
Τοιιιρα και
ΜαναοΤακιι
0 Αλέξης για να
αλλαξει το κλίμα
Ο κυριακος για να εμιινεὐαει
εμπιστοσύνη
› Μ να"
η Ε 1 _ ν η ην: ὰ
- . ο ιι
: η 'Τ ' Κ ΑΤ Ι 7
σὲ ν ” 7 7 ~ ο . Ϊ ο' 77
 τι) η ῦ ΕΠ Ξ
2 Δ . υ ο Η Μ' 7: _
. ιη 7 Ι η
β »Δ (__τ;7 7 ; 7 Α < -- ”Ξν
7 ν η ν η ι ω
_ ὰ με · _ ' κ .ο · ε _ _ ; ΠΙ ¦ : 7 ο
. ,_ :  . _ ρ. Ψ . :ἴ_7 7
” . “ Ύ ο έ έ    ο _Ύ Ύ ο' κές
Ηαιιοφαοιι που ανοιγει το δρομο για = __ . η
επισιροφή των ήδη καιεβληθέννων · η ,κι 28 ·, 
ΤΡΕΧ0ΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
. αρ 5 `ἐ¦ κ ΧΧ ΑιιεΡΑΝ·ι·ο οι·ιΛο:ΤΑΣιο Η εΜΑΔΑ 2ωογΝ|ογ
έ 000.000 καλόσνικοφ
 τιωλοὐνιαι σιη μαύρη αγορα
0 τιμοκατάλογος, οι «δρόμοι» και οι διακινητές “Η 7
Η ασφαλιονική μειαρρύθμιοη Στροφή
ΠΟΠ θα αποιύχει ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ αιιιν |δ|ωΤ|κή
Τώρα ιο ομολονοὐν όλα· ›Μ“ 
Σε«κλοιο» οι συνταξιούχοι κοινο ελλειμμαιικο ταμεία ·Σώζονιαι» δικηγόροι και μηχανικά; Π ›Μ“