Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΔ πεΣη©ΜπΗΣἐ απο αμεσα) εμρὡ τσ ΔΦ|ΕΡΩΜΔ ο(
μόνα ενσίπεπσ σε νέα νρσφεία μεσω ποσόν)! ΔΜΜΟγΛ|ΑΝ|·|
σεῆ. '|8-ῖ7
εισαστε · Δρ. ΜΜΜ #62Ο
>Κἑπίίτεε
Κστῇτ58.στ · ρανσ5|ςΜἰο.στ · τοχτἰΠτσ.σν · Όσ€|ς5τσσε24στ
“Δεν θα·“ μοντ Ρὡσ ω κανέναν 
Όπο1ορ δ1αφωνε1 παρα1τε1τα1»
- όπως λεε1 - σε βαρος του μέσα στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Ακόμη, μ1λόε1 ντα το δόνε1σ που ζηταε1 Κα1 πως θα αποπληρωθεί, ν1α το τ1 Χρηματα εΧε1 το ταμείο, καθως ΚΟ.1 ν1α
τα όσα... δεν πέτυχε μεχρ1σημερα. Σελ. 12 - 13
Ποίοί είνα1 καί τί κανουν οί
ΞΡΞῖῖνἑ.;11οί- Α,~1<α1 Β, Θεσσαλονίκης
Αν;.Υπσνρνσς Ανρστ1πης Αναπτν ξης μ Τροφίμων Μ. Μπόλαρης στην Χανίων
«Η χώρα μετα από εξαετη πορεία στην έρημο των
πολ1τ1κὡννφεσης είνα1 σε θέση να βνε1 απότην κρίση»
Θα μείνουμε ° ΜΜΜ ¦ ¦
χωρίς ν1ατροὐς! :Τ-  εφημερ|δα ΠΟΠ 6|αβαΖετα|
¦--| 
 από Ί00.000 αναγνώστε5! 2310278155
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΚΡΙΤ8Α: Ο1 φόρο1... «βομλ1ό.ζομν» (ΕνωΠη κα' "ῇεκτρον|κῇ έκδοση)
τα σ1<όφ11 στα λ1μαναΚ1α της Β. Ελλαδος
. Πι··-_-¦¦
·-υ".
.¦-...;:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα