Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Μαριναιιανλας ;:;_:·; “·
 παει για κανόνι,  “
 Π ακρίβεια μας πνίγει
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε ΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
“Ύ“'·ΡΓ°“·“““'·Ψ ΚΥΜΑ Α'ΣΧΡΟΚΕΡΔΕ|ΑΣ - ΑΝγπΑΡκιοι Ο' ΕΛΕΓΧΟ' >ΣεΛ. 07
ΗΜ και Τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΛ
α πα αρισοιιν 
ΣνανήΧια
  οι_ι=ο οικω Μέσω
 ιΜ“
 αν  η' Η2Μξ·ολ6νποπ.τοΔΝΤ.
ωφγωοκα.πΜω
Μ·ΜΝΜΜΜ
ΜΜΜ; ›Μνο-"
Χαρδνσια κρυφή και'
φανερή και ανελείωτο
δια ρνοτπαν ανα ζωή μας
:~ὐα· ..
·ξ`ιΜ
ι θα παρει ιο μήνυμα ή Γερμανία;
` - νέα Ι Ι Ι Ι ·  
  Ποσο πιθανο ειναι ενα θνθχιῖ, Το Μάρω
 |- `_Ι · Όλες οι εξελξεις και τα δεδομένα που προκύπτουν μενα Τήν καλππ › Η αρ σον εκλ°γ|κό
ΘΑ κι>ιοογΝ ποΛΛΛ ΣΤιΣ 4 ιογΛιογ Ποιο' ΔΡογΝ ΑΝΕΞΕ^ΕΜ^ νομο
Και το «μυσπκδ· με να
Νέα μειωπική κυβέρνησής Τα οχιιοήο 
καναλαρχών 8Ρ°"8 Μ" ΜΜΜ
_ Το παρασκήνιο νων «νέων αδειών» =ἐἔ ή ' ·“ ' ' , Μ ω."
οι ευθύνες @Μα