Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΠεμτΠΠ Ί8 |ουνίοω 2Οίθ / Φυλλο ΤΖΟ] (2401) / θ Ί.3Ο
ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΡ|ΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ»
καΡΔΣ%αααΙαας ΣεαΒαΜὲ ;
   η > μ ῷ> τρκῷε¦οαἈΝοΣΛαγαοΣ
7 _  ` _ ' .  ι α . Η
θΕΜΛ: Ο «Πολυσὐνθετο8» κύρίο8 Κατσαρ, «Παιδί» ϊΠ8 ΜΠοαντεσλίγ
"β0ΒΠδ|Π||Π Ο ΤΖΟ( "ΜΜΜ
.· ί · · · Ἡ" ΠΙΝΩ", "Μ" ο ΜΜΜ(
:1 :- . Ψ ¦·-·Μ | Ι Ι Ι
 ψαχνω κι"... ΜΙ" ΙΜΗΟ!
χ, ' ., . ραγιαννίὁα8 (εα·κεόαλὴ5 ανίὅδλίΙευα<α5 ΕΠΣ·ΙΧαλκί6ίκα8):
 @ Βοσν|ο8· ο"ωἔί ὰ ί' Χ' «Ν μα3 ενημερώνω για τ οίοι ηει`ὁῦ0ν» · · ή
| # | ¦ ΜνΜ)Εγ : ¦.
και ο Μπαλνιε, Φετο5, ο 27χρον05 Η·
είναί Παντα·ἶα 600 Π μ ` “ “ “ - ί - δ ὅ Δ· 'ί Αμερ·καν08 (2-06μ.›
α:ὸα«ηἶαίζἔδν» «·Β°"Βμ»"'   αγωνίστηκε στο
Εχασε ξανα την έφεση για τα 22 εκ. ευρω τω «Τραπεζα8 ΜΜΜ Η ρωτσθλΠμ ο
ΜΜΜ» · ΕπΜρεφαυν οι... εφ·αλτεε Με περιόδων Κασκωτα μ ε τη Βεν Πωσ
· Παντα φαβορί
για Παίντ γκαρντ
ο Ντίξον, αναμονή
για Λαρεντζακα
καί Βασιλείαὁα