Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΕ 3 “Μυτάκι ε
 ΧΡΩΜΑ" .> ο
Ωω "πιο" -· τι ~ ·~
:Μ"Μπτ
_Μοπ@ν¦ έ
Τ"!ἐ"(
Μποστ( ο Ρ “"°"“
 "_ ·.· ι
"ΕΝΠ"
9 |0ΥΝ|0Υ
20 Ι ό.
Καθημερινή ·. η 
Αθλητική  φ... .
η ι ι καιεΜνπκυ σωρο
ἔἔὅὅἶἑΒ' Ἡ > τη ι ζ, ΞηἴΟ
Ι789.Τιμἡ: 7 7 , . κ ' η η ΤΚ .
το” 7 *7 “ - Δ
ν Ν-/
εοπο8ετ
. των. Μ
  ρ 7 η ν Ϊ έ ξ ά [7 777~
Τη Δευτέροἶ@ἩἘλο | 
ροντΣΒοι] ΑνγελοίιομΞῷν- - ` Δ Η ,
Στιονοι]λη · Οι ΠρἔὲὸΒῳ
θέλουν νο τον “ὁἐο'οιιν“ · _¦ ·· τ Ο 'Μακη
γιο Πόντο στο Λιμάνι τοτι!“ ε · _ με Ζοσουἑ! ο _ 
7 έ· Δ
ΤΜ!ΜΡΚΕ!Μ έ· Ξ ΦΗΜΗ! “0Χ|°ΒΝΜΥπ ΜΜΜ" ΜΜΜ...
 _ θΜΜΜ .ο  
':ῖΖΜ.¦ ΜΜΜ Μ 
Ατιιοττ°υτος ζττοηκωμος| οι
Πολτιιοἰ κάτοχοι τινονεὡνουν
μοζικέι τις Στι]οιδς κ(ιρττς τοος!
_ 4 “#ἴ .ι &Δ ι μ :Δ Δ ἐ
_ . . · ςΝ` ω;Φ` 353·
 > κοο`μΟἔΡΟτιᾶτιιιῆοή π! |
Ἡ ΜΜΊ|Μ
ΜμΜφΜΜΜΜ
Η _“ .·α ¦ .
τ'κὁηλωοη τοιι·Πτιγγκλη
Μτιρινέικη›οττι”Ποοτιοτἑινιιι“