Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
άκου πολο! ο
:ΗΒΟ 70020
"ΣΟΥΤ-ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ"
Με τους Θέμη Κοίοορη 8 ΤΣΑΡΛΥ
 ωωΜ8ΕΝΤρ^θοΜβρ 5 Α “τα οηΑιιΑοιικΑι'κοττιΡΑσιικεΜΜΜιιΑιιοΕιιιοιειικο
Με -,;<ἐιτΔπιΝι ηει.οΔοεο
 ' . ' . . ζ” 7 'Ε 7 'Ϊ
..1 ΕΕετοἶΜουη υιό ηεριητωση φορ ' Δεδομενοε ο δονειομο5
του Κριοετιτ5ῇὁυρφωνο με του5 |ττ1λό'υ8 ' Δνσνεωνει Κοῖσολη5.
.ο `'ΔυνοτονιοΣιοοἶο δ· γ
"θ·.··< “ Ψ ο ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ Ισ ΜΜΜ) ΠΑ ΝΑ ΠΑΝΕ|Ν0Ν0 ΑΜ ΙΟΥ τοκ ΜΠΕΡΝ
ο “ #7 , 7- η . 7 7 ι ι _ γ η Ια ΕΝΠΑΕΕΑΝ 0' ΥΠ08ΕΕΕ|Ε ΣΗΜΕΡΑ το "ΜΝΗΜΗ"
κ ς ΠΕΜΠΤΗ ο ιογΝ|ογ 2016 . 4- ογ ο;" Α “ ' 4 ο° Β Φ Φ ΠΙΝ ΝΤΡΕ|ΠΕΡ ΑΑ' Ε|Ν|'|ΑΕΕ0Ν Φ ΠΑ ΤΟΝ ΜΝΗΜΗ
. .0.
"ΕΤΩΝ Στιἶἶοο.οοοιο στη
ΜΜΜ.. γ =:Με τοκ Αιι>οιιιιτο
 .  έ ο . ό '1' η τιοΑΕι·οιιιΑκο'τιιτΕιιιτιι>οοιιτ
Το" "Μ Ε^"|ΜΦ0Μ Ξ _ Π ¦ · ι - ΑιιοτιικΑνΠι>ΑιιΑΕκΑοΕ
·3- _ ο  ο... · ' ·· . ι ο22κι>οκοτκιηΕιτΑκΕΑ
ΕΑΑΗΝΑ ΕΑ0ΑΑ|'|ΕΡ,ε - 
.ο η ε  . ι - οιιΑχιιΕιΒΑιιιπΕτ
_ _ κΑι ο ιτιιι>ιιΑκοτ,
 το ο ο ~  Ψ ιιονΕιιιΑιττΑκικιιΑι'
>. . “τ
|Α ΜΡ ΠΑΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑ
“ οι ΜΑΛΜΕ. ΠΕΠΜΑ'
οεΛειΝΑ Μπι... “ έ έ  _ ' · ·-κΑιττονι>ιιτ
ΝΠ00Υ(Μ)
' Ο ΔικέφσλοΞ ηρσσηαθει την
υηέρβσση με τον πρώτο σκόρερ
του κόηα Λιμηερταδόρε5
' Επιστρέφει ο Περέιρα
' Μένει η ανακοίνωση
γιο τον Τζαλμό κόμηοε
'ΝΕΠ' Π" ΑΠΛΗ' Μ ΠΜ
πιο· να · _ . ο
(ΟΝ Η ρο ο ΜΒΜ τιικ Μαρτιου,
 ΜΕΝΑ» ι· -Ρ Δ -ἔ-;“κΕΡΔ'ΖΕ' Το" ΝΤΕΡΜΠΙ ι
' Ο Αναστασιόδηε τόνισε
ότι η ΑΕΛ τον έκανε να αλλαξει
γνώμη και να μη σταματησει
' Για δυο χρόνια ο Μανουαοε
δ8Α?ἐΧΒἙΐἔἑἑἔ%3Μ" ὁ 0 ΑΝΤΕΡΑΑΝ ΣΑΜΟΣ ΕΧΕ' ΚΑΝΑΜΕ' ΠΣ "ΝΟΠΕ" ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ"
 °- θΕ^Ω ΝΑ ΕΡθΩ»
' Ο Βοιιζιλκινω στου: ο ὁεν ι`ιιιι·ιιιιι ι την ιιτιιιυιιοιιι ιου στη ΒτιΑι'νΘιιι ' Σε λιγα μοι κ ιι κιιιιιιριιιτικιι τιιινιι Μισο
' Μινι-μι οεόοιιινων “ ισ.» οι νιικιεριὁι κ ι τον Μουν ότινιικο ' Μοτο γιιι ι ιι ΒΑΝ ιιι
ΣεΜΔΕι
ΗΜ   Δ“ ττΕιιιιονκι·ΕιΕτ ιΒιιΕιιΕικΑιτοιιΑιιικΑ οΕιΔικοτοι>οΠτο
' Η Στεφανίδη πέρασε τα 4.86μ..
ε"ίῦ°°""°"ῦ"°'""°λῦ”°"γ'° Ρ · ΚΜ... ΤΙΜΜ ΣΤΟ ΑΜΑΝ' ' ΠΑ ΤΑ ΠΑΜΕ" ΣΥΝΒθΑΑ|0 ΤΟΥ ΤΕΜ'
- φέτοε στον κόσμο ' Στα Α4.73μ.
«ηρασγειὡθηκε» η Παπαχρήστου