Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
09 06
|'|Α|'ΚΟΣΜ|Α
Η Στεφανίδη στο εηί κοντὡ
«ηέταξε» στα 4,86 μ.
' Είναι η 5η καλυτερη
εηίδοση όλων των εηοχὡν
. ό ί ὰ Ι
'Τρίτη στον κόσμο η Παηαχρηστου
στο τριηλουν (12,73 μ.)
' ΒαΒγ εἰττἱησ
των Αγγλων δι εθνών
στη μασκότ και η... χρήσιμη
εφαρμογη στα κινητό
ἐ(ηΡοτιΜΩ...
ΝΑ Με ΒΡιΖογΝ»
Σόου Αγγελου Αναστασιόδη
στην ηαρουσίαση του
ΣΤ" «Μ»
«Με ενδιαφέρει
Μ Σελ-Ω
' ΑΝΟ|ΧΤΟ ΤΟ
ΟΕ ΜΑ ΤΟΥ Α|ΑΠΗ
Δεη ι·
Η ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΗΡΕ ΑΦΜ. ΚΑ| ΑΝΟ|ΞΕ .
ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟ ΠΑΤΟ ΜΕΤΟΧ|ΚΟ ΚΕΦΑΛΑ|Ο
' Ο' ΕΠΟΜΕΝΕΣ Κ|ΝΗΣΕ|Σ ΠΟΥ ΟΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
' ΜΑΠΡΟΟΥΜ|ΟΣ (ΜΜΟΡΟ|_|5 95,5): «Η ΦΑΡΕΤΡΑ ΕΧΕ' ΟΠΛΑ»
Ο Μ|ΚΡΟΣ
ΠΡ|ΓΚ|·|ΠΑΣ
του Αντουόν
ντε Σαιντ Εξυηερυ
Συλλεκτικό
το Μι ΞΘΗΘΓ όλων
των ησραμυθιων
όλων των εποχών
Περιοδικό για το
Μη Χοστττ το Σάββατο
την πλούσιο έκδοση τησ Μοτι·οεμοι·τ
στ περιορισμένο τιμάς
Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ Ο |ΟΥΝ|ΟΥ 2016
45  εφέ
Τ .«ΓΕΝΝΑ|Α» ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ|κΕ9ΜΟ»ΣΤΟΝ
ἶτκΑΝε@ΔιεοΝι-ι εηιοετικοτι-ιτ ΜΜΜ
'τ' “
ι;   / 2/
οιΞτικι-ι `
ΔιΑοιΞΣι-ι
ΔιειχΝιΞι
χ ο σπορ
ε Ο' ΑΝΘΡΩΠΟ'
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ·
ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ Δ|ΕΟΝΗ ΧΑΦἐι
ΤΗΣ Κ|ΕΒΟ ΒΕΡΟΝΑ
ΚΑ| ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑ|
ΟΑΤΖΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΖΑΛΜΑ ΣΤΗ «Μ»:
«ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕ'
ΕΞΟΥΣ|ΟΔΟΤΗΣΕ|
ΤΟ ΚΛΑΜΠ ΝΑ λ
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΠ|Α»
η Μ ΜηΑι'οκιΝι ΜΜΜ 5Ροκτ5:
«ηΡοτλει-ι ηΑοκ 83 ΜΜΜ ΜΜΜ
'7 -7 ΑΕΚ: ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΜΠΑΡΚΑ
=:;π:Ἡ:: ΑτκΜιΑ Με  ο Γ Ν Ω  ΜΟΔ ι · 
“ Λ    ΘΕΣΗΣ
' Γ|ΑΤ| ' κρΑγΓΗ ΑΓΩΝ|ΑΣ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
8¦ΣΨἔ;ὅἩ φ Ρ τον κοΣΜΑ ΤΣ|Λ|ΛΝ|ΔΗ "^ ΜΜΜ Μ' 'Δ'“Τ'κ°Τ°ΜΕ^
|8Τὲ%·ΡΕ"Ε' Ξ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑοιιΞΡΩΜΑ ει·ι-ι “ΜΝ
ΜΕΤΡΟΡΟ|_|5 95,5:
«ΔΕ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ,
ΚΑΠΟ|Ο| Ε|ΝΑ| ΟΚΤΩ
γ ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟ|»!
Νέε5 ηροοητικέ5 με
την άνοδο στη ΓΈθνι
ή 5 π
' «Αγκόθι»'
το οικονομικ
για Καββαδό
και Μηόγρη
ΑΜ» ΣΕ Νεο ηΛιΑτΣικο
' Μ|ΛΕΡ: ΑΠΟΣΥΡΠ ΤΟ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ Γ|Α ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ