Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05 06
Μπ κασετε ΣΗΜΕΡΑ  ' Με]
τπν πλούσια έκδοσπ - η . ο ΜικΡοΣ
τπε Μοτι·οεμοι·τ  ” _ πΡιτκι-ιπΑε
του Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ
Συλλεκτικό
περιοδικό για το
το 'πετ 5θ"θΓ όλων
των παραμυθιών,
όλων των εποχών
η ο °ἙΟ προσκπνισ
' Μένει ελεύθεμοε από τπν Ντνίπμο
ο 25κμονοε εξτμέμ
εῖ4 - ω .4 ν
Χ κτΑΕΡι;ικΕΜ Η “
με γ Δ _ ι  7 · · ,
' |'|Ρ0Σ|'|ΑθΕ|¦ΜΑΧΑΜ Τ' ~ Ο κκ“κλεΜΡ=· °=,·Μ Ἡ
|ι κτ"  _ - ι · ' . τπ Εομεια Ελλαδα
Χ· Ο «ΖΩΝΤΑΝ0» το ΕΝ|ΒφΕΡ0Νν >Τ-.__ Ξ ΤΣ|Ρ|Λ0 ΣΤΗ «ΜΝ «Λ|ΡΑ ΕΚΑΤ0 ο Σ|Μ0ΝΕ ΕΕΡΝΤ|»
Γ|Α τοΝ ΣΤΕΦΑΝἑ0ΥΦ|Ε Η· Ξ «ΑΓΩΝΑ» ΜΕ Τ0ΥΣ ΕΕΤΕΡΑΝ0ΥΣ ο ΜΑΝ ΣΑΕΕ|ΔΗΣ
ΣΤ" ΓΕΡΜΑΝ|Α Ο |'|Λ0ΥΣ|0 Φ|'|'|")ΡΕ|'|')Ρ'|Ἀζ| Σελ
πῆΜΜακυτΜτῆε ττΦῳΜι ῷῆῖΜΧἩ© ω
“ το ΣτοχΑΣΡ
' οι παίκτεε που εξετάζουν στον Δικέφαλο και π πεμίπτωσπ του Αντμιομε
' Επιμονή για Κασελακπ, αναμονή για Κλόντον Πλω
'Γ0 ΝΕΟ ΔΕΝ ΕΡΧΕ'|'Α| ΜΕ |'|Μ|Α |'|Ρ
ΑΝ'|'|Σ'|'Ρ0Φ|·| ε   
ΜΕΤΡΗΣΗ Λ '
Ο Παπαθανασακπε με σανίδα σωτπμίαε ΞεΛ|Ξε|Σ ο' οΠ0|ΞΣ
τπν πώλπσπ του ΒέΜιου, σχεδιάζει ΒΑ ΣΗΜΑΤοΔ0ΤΗΣ0γΝ
τπν επόμενπ μέρα του Ηρακλή! το πωσ" τοπ «κιτΡιΝπΝ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΜΝΉΜΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚΗ 5 |0ΥΝ|0Υ 2016 ΑΡ.Φ.: 1068 ¦Τ|ΜΗ: 1,3Ο€ (Η ΕΚΔΟΣΗ Με Τ|Σ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2,50 €)
«ΕΦΥΓΕ» ΣΕ ΗΛ||(|Α
74 ΕΓΩ" Ο ΜΟΧΑΜΕ
Παγκόσμια θλίιμπ
για τον θμύλο .Με
. , . σα «τΡεΞσνΝ» Απο ΑνΡισ
ῇ 7 Γ ΓΩ Γιατι «εκλεισε τπν πορτα» ο ΡΜ" _ .
τι   ὁ στοσε οπο π ιοσε α ο αστε8
Με ] ή; μ Π(9 7 ψ Ψ γ ρ 'ΜΥ ΓΕΝ."
1  ΚΔ' ΤΗΣ Ε.ΕΔ τ · ε
 - ”ΜΑ 4 ἰιιΑΜπΑΝπ κΑι   __ ΕΜ
οεεειε σπιτια: ὅ Πο" ΑΣ ΣτηρίζουνπαΜό 'ΝΑ γ"°"^ψΞ' "Ες.ἑ Η Σγ"'°
Γ|ΛΔΗΜ°Σ|° κι" 'Ϊ Μ Το ἑἑγ"° Με υηΜέ°ειΞ π επιειιΜιι ΑΝΑκοιΝπεἑπο“τιιΝ ' `
ΜΜΜ ΤΜ" Τα ΜΜΜ" “Η ΜΜΜ α α τεΝΜιο κΑι Με πι πιΜιιο
κι Σελ 1415 ΜΜΜ '°°^Ρ“ πινω" οκΑ·ο ονΑπ Με
ΗΠΑ.-  _