Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οΜικΡοΣ
'ΜΜΕ · ι·ιΡιτκι-ιι·ιΑΣ
του Αντοωόν
Συλλεκτικό
Περιοδικό για το
 το όΘ5τ 5ΘΗΘτ ολων . ι Πε ΣΠ¦ντ · Εξωι·ιερό
των ιταραι,ιωΘιων
όλων των ει·ιοχων
`ικ”κ
ΜΕτΕαΡοΣ  το Πιο ι:ο:ι; Ζ ι _ Β
ο ΗΕΑκΑι-ιΣ ΕΕΑκοΑονοΕι Ο" ΕΝΟΕΤΟ Γ|Α ΤΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ @ έ
ΝΑ ΕΡιΣκΕτΑι Στοκ ΑΕΡΑ Ρ
κΑι ο τιΑι·ιΑοΑΝΑΣΑκι-ιΣ
ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
' ΜΧΡ|ΜΑΝΗΣ (ΜΕΤΗΟΡΟ|_|5
95,5): «ΕΞΑΝΤΛΕ|ΤΑ|
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥ Μ|ΛΕΡ»
Μ Σελ. 11-13
ο “ Ο ' ο ξ”  ΑΕιΑοτΕΑι
ο ΓΚΑΡ' ΡοΝτΡιτκΕΣ _ “ Β _τ ο ΜΜΜ ΚΑΝΑ
μ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕ|ΤΑ| ΣΤΗ «Μ» λ ` “__ΐ ' 1 Μι·
[Επειτα ΕΝΑ κΕΦΑΑΑιο 'Ι 
τιοτΑοι-ικΕ
ο ΣτΕΦΑΝ ΡογΦιΕ
Ο Θόδωροε Δρακόπουλοε
στη Μεττοεμοιτ για την ομαδα
μπασκετ των «καανολεοκων» ΜΜΜ _ 'ΜΙΣ _
7 ι ' Η ` Γ ' "να η ι ΣΚΑΟΥΤΣ Γ|Α
Με "ΜΚ Ξ ν- ““ ' ¦ ~ η  έ  “  τιΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
τιΑΝΝοιτογΑοΣ > τι ~ ι 
ΙΗ ΚΑΣΕΜ|(ΗΣ , - ¦ ΑΑΝΕικοΣ ΣΕ
' Ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει " _# κι Σελ 4-10,48 ΜΑ" 0ΜΜ^
Ι Ι Ι
εναν Ο|'|Ο ΣΟΟΞ ΟΟΟ
' Βααικόε ατόχοε ο Ντόρει' _ ' _
Φίνλει' Σμιθ »ι Σελ. 42  ΠΗΓΕ." · > @1 Η
μ ' Ο κοογτΣ ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΩΝ Λ ή - ϊ
8 ΣΦΕΕ τΕΑουΕ ο Σελ 16 Ο!  ἔ 8
   ' : · οι χΕιΡιΣΜοι τον ιΑιοκτι-ιτι-ι ΠΑ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕ ΜΕ ο ΘΜΒἩ
ή' Ι τμ 7 ιω 1έ` μ Τογ ΑΡΗ ΒΑ κΡ|ΝογΝ Το ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΒ|Τ Δ Ξ
Ο ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Ε|ΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡ|Ν"Σ ' Ο' ΤΟΥΡΚΟ| ΤΟΥ ΠΡΟΤΕ|ΝΑΝ
ΣΥΜΒΟΛΑ|Ο 250.000 ΕΥΡΩ
Ει·ιιΤΕοι·ιι-ιΣ ΑΕοΝτοΑοτιΑΣ τιΑ ΣγΜΝΤ"Σ"Σ Με Το” "ΡΜ" Το ΜΜΟ ΣεΜ1
γι·ιοΕιΕΑΣΜο ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ!
Φ|Λ||(ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ; _
ΑΥΣΤΡΑΛ|Α-ΕΛΛΜΑ (13:ΟΟ)