Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
σο ἑ_
00  ΝωΜ5ΕΝΤΡΑθΟΑΔθΡ
ΣεΛ|ΔΕΣ
θλ0ΗΝΕΡΗ
.¦ Δ|ΛΠΡΛΜΑΤΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΕΚ
ΜΕ "0" ΜΝΉΜΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ιογΝιογ 20Ι6 Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 4.270 κΑΘιιΜεριΝιι ΑΘΛιιτικΗ εΦιιΜεριΔΑ τιΜιι ι €
 λ απο χαρα: ·ι·ιΞΛοΣ
ῖ^" Ξ | ο για ἑἔἄἔἑἶἑἩἔ 'ὅἘἶἔΒἶΞἔἔ¦ΞὶἰΐἶἰῖδοἘἐἑἙΪἔἔἔΞἔἔἶἔἔἔἔτ?ἔἔἶηἶἴἔἔἔἑ2ἩἙἩἔ ἔἑἔἔἔἙὲἶΞἔἔΜ
ι·ιΔτΔΜΔτιΑ ._ . -_ .  . _ .
ΜΝ οΜοι·εινΩΝ μ ' “ "ΕΕ"'""^"^Ἡ:Μ=Μἑ ·
διά τ_
 Ι ΒΔ ΣΤΕΦθΕ|Μ0ψΕ - τιοιτιτνιιιοΔτνττιολτιιιο
 ' ο  γ| «ΕΡΥθΡ0λΕΥκω»ΠΕΜΕ|ΣΛΝ
Αυστραλισ - Ελλαδα στη Ι μμ.
μαροστα σε 45.000 θεατὲ5
καιω· @@ Ι
«ΥΠΟΒ|ΒΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ» 
Π ΜΜΜ" στην ΕιιιτΜἡ
Δεοντολογια5 Με ΕΠογια βαριέ5
τιτιωρίε5 αουτ ΜιιΞπε5. ΐ ”
στον Α0 Χανια και στην Ελευσίνα ΚΟΚΚ|ΝΕΣ
για στοιχηματικα στασιυατα ΣΕΛ|ΔΕΣ
' Καρυπί6τιε στον Πλατανιά.
ΜΜΜ κέρκυρα
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
ο Στοαματσονι
ᾶἡΥΜε
ότι θα γινουν
παικτών
που θα μπορουν
να διεκδικήσουν
τον τιτλο
~· . ι ν ·.7.:'^“/π
μ Ι ' η Ι α“:. ' .τ Ι 3" Π “δ β  
ι ` . ¦_ __ _ - - τμ· ' · ' σ ο `.ζ ¦ *
και · . , ' ο .ι  ι ° “ρ *'7Μλ.ΐ·=“
Ι ` . _ τ 4 . ›( .
· “ τ " . · · ὁ ¦|;7
ΣΤΗ ΓιονΝΔιτΕΝτ ~ ~ · .- .χ ο 2>»ἐΉΜΜ [τα χ
οιΜτιρΔιΜοΒιτΣ · ο · τι -¦·¦τ..._: Ι; ι
 _ _Δ ω στα.. .κι 
_. · · Η; -τἶ“ _ τ 5::
 Ξἑσι·ισττιιω" -ι 
ΑΜΒ Ξ?
μ- :`
^ ο ΕΠ|ΒΡΑΒΕΥΣΗ =  ΓΛΕΝΤ|
 -. ΦοΡτονΝι-ι  · κοναΔΣ
συκωτι υσνοετέε συμβόλαιο > ' - ; 'Ϊ Π Εκανε... βαυατα
'κωωἔΜ$ωἔΜω°$ Ι Ι '“ ι ΥΠὲγραψε ειιέκταστι με διιιλασισομο αιιοὁοχὡν · ' 3 ν- ι ν· στην Πίστα
ΜΗΝ Νεο"0ΜἩ0$ϊων _ ὲω5το 2020. σι1ω5ιισοανσγγειλσυε χθε5 ῇ = Γ' 4 · οΣηογοολη5_
' Το 5η Με
ΓωῳΜ“Μ|Μ“Μ ΜΜΜ” ' Και ο Μιτουχαλακη8 έβαλε υιιογραφιι Ι ' _ , 3 : , με Ιον ΠΩΜΕζΠ
ΜετΜι-ι:νΝειιτενΞιι Ρ ` , Υ'ΟΡκὸΜΜΜ ι · -_ Κ : · στο τραγουδι
Μρ¦ΡοΝπ|ΓκΞ 7 'ιδιε5τιυε5υεαερσιτα νεο εισιτηριαὁιορκεια5 , = δι τ Θ '
°ΦΦ ι ο 08 “ Γ , ` ιιι0ΡτιισΡιλΖ@@