Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
. _ΞιιΜΜττο ιιι·ιιιττιιιτ:
 Ρ, ιιιιιιιιτιιτιιιοιτιιιιι*
. οιΕΣιΑιοι οινιιιιιιιιονὲ
 τ' τιιτοιτιοι>ιἐιιο“
 ι  ιιι>ιιτιοιιιιιιιιιιιτιιττ
Μου ¦ τω ο πιο '  Δ .  
ἔἑξ ΤΟΜἰζῆΜ  ϊ
Μ πει ότι ΠΜ Μ νά ίδο· 
ΒΛΕΠΕ|
ΝΠ|ΣΕΒΑΤΣ
' Ο στόπερ τπ5 Λοτσιο
σε πρώτο πλάνο γισ το κέντρο
τπ5 σμσνσε ' Προε Βέρντερ
πΑουγκσμπουργκ ο Τσίμιρστ
' 'βιτ5; «Απόφοσιτ κσρ6ιοε κοκκιΝεΣ
κοι λογικπ5» Σε^|ΔεΣ
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ
' Βροντερό «φύγε»
των οπσ8ὡν του Ηρσκλπ ποσο
τον Πσπσθσνσσσκπ που ελπίζει
νο έχει πωλήσει μέχρι τπ Δεστέρσ ,
.ΤέΜ"ΜτΜ^ΕΜΜὡΜ5 7 'Υπονρσφεισπρερσ συμβολσιο ρεκριτο 202ι
» : ' Ποροιιοισζοντοιτσ εισ·τπριστπ5 νεο5 σεζον
Η @ β' · Ξ ' Εκπλπξπ με πορσμονπ Φουστερ
ΘΡΥΛΕ ΜΠΟΡΕ|Σ
ΣτιιιιιοιιιιιιιιοιοΕτο τιιιιιΜιιιιτΕι “τοιιτι>οποιιοιοι Μπιτ*ἔτιιιι»τγπτοιιιι
ιιττοιιπτιιττιιιΔιιιιιιιιιιτιτειττιικ - -' ον'ιιλοινιιτιοΖιΜιιετιο
 Ντεκ
,ἑ_μΞ | 'ς η η
' Εστω νο νλιτωσει το 50% των χρπρστων
... ΗΜ ή
πουπρεπεινοπσροσν γιστπνεσ σεων
' Εποφεε του Θρσζιλισνοο με τπτ Δροενσλ ντο το
Ο'ι~Σ·ιξΕι διοσλοε σωνεργοσιοε ' ΥπΩνροωι :ομοσ
ρεωι το 20 ι 8 τι Σῖρτιωοτοονι ' Ορια: το Μνε
· 0 0λσρπισκόε κόντρσ
στο Ζολνοκι (8 πρ.. Ν$2)
στον πριτελικό του Τσ6μπιον5
Λιγκ στο πόλο
' ΜΜΕ Τουε κοσβσνούε
Ερνσντε5 κσι Μιρόντσ πήρε ο ΠΑΟ
' ΜΒΜ Μονοιισχἱσ
:ἑἶ=ἶ£¦=:ἘἩ=Μ“Μ“ “ λ “  δ · “ Δ | λ λ 7 ο ΦΦ Φ πΡιιτΔοτιιιι>ιιικιιοτΕΝττΡτιιιοΝιιτΔονιιιιιι