Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  :Ε=ἔΕ=ο ΜΑΝΤΩ· ἔΤο·χΠΜΑ  
ΕΜΠΜΜκΧἩ"'Μ:ΜΜἔ
:Με Με Παω
""Μ°νΜ¦ Μ' ' ΚΟΥΛ|ΑΝΟῖ ' ΕΑ"ΚΑΤΣΗΣ ' Ε||_|_ΑΕΑ5' ' ΒΡΑΖ'Α|ΑΝΟῖ `Ξ
κοκκΜο:ΠΜπΜγΝ ' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝπιοΣ ' ΠΑ'ΑΚΟΣ ' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΕ
Π Σ, Π ΠΑΕΠΡΕΠΕΕΑΕυΕ|ΡΜνοΕΕ ·ΣΦΝκΑΣ ·κοκκ|ΝοΣ ·ΔΑΜΑΡΑΣ
. Ρ . '
' ·' Αν.: 4
· @ΕΒΕ ' 4 ~~
Δ' ε “μ ~ ·
, _ Ύ <
 Απών
ΕΠΡΕΠΕ ΠΔΠ   Ο
ΝΑΕχΕ· ΦΥΓΕ· “_ 
› Σελ 12,13
 :Μ 9 `|
Ο ΡΟΜΑΝΟ ΤΑ Ε||'|Ε
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤ|Α
ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5
 ΕΟΜΜΕΧ
ι  ο] 
ΕΝ ΚΑΑΟΥΣ κΑ| ΤΣ|Μ|ΡΟ'|' Σ|'|ΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ
ΠΑΕΕοΝΤΑΣ ΤΠΝἶΠΑΕΑΣΤΑΣΠ ΕΣΑ ΠΑΕῖ οφ
: Ἡ ·
«ΠΑΝΩ» _ 
ΜοΝο ο ΕΦοΡοΣ Μ ΜΠ@Α@ΝΠ“.
ΕΧΕ' ΕΚΔΗ^ΩΣΕ' εενἔ:ἔΪἔ“ἐἔβἘῖω“
. Η Ό ; ΣΕ πΕιΣ κΑΠ-ιΓοΡιΕΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ ·= ' ΞἩ@ΠΜ^ ῦ ' ΣΤΑΠΣΠκΩΝ 2
ΣΑΜΑτ·Α:Α: 14. η η @Ο “ .Ϊ 7 ΜΜΕ Ο · _
ΜΜΕ!! Δ" “Με σ “ "7 ' ΕΣ ΕΤΗ ΕοΡΕ|ΕγΕΠΠΠ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Γ|Α
ΑΝ'|'|-ΜΑΡΚΟΒ|ΤΣ
ΠΟ ΤΡΑΠΕΖ| κΑ| ΜΕ Λ|ΑΓ|Η ' ΠΡΟΣΠΑΘΕ|ΕΣ
ΠΑ ΚΕΝΤΡ||(Η ΧΟΡΗΓ|Α κΑ| Δ|ΑΦΗΜ|ΣΗ Σ|Ἡ ΦΑΝΕΛΑ
' Δ|ΚΑ|ΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΕΧΟΥΝ 500 ΜΕΛΗ
' «ΑΝΤ|Ο» ΜΕ
Π ΔΕ 'Π Ν Ο ΤΟΥ
η Σ|Ἡ Ν“ΟΜΑΔΑ
Π Η «Μ» ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕ' ΑΠο ΠΣ 1ο ΜΑΚ" Η?
ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝοΔο Τογ 'ΣΡΑΗΑ|Νογ,
,, ΜΗ Πογ ΑΝΑκο|ΝΠοΗκΕ ΕΠΙΣΗΜΑ χοΕΣ 
ῷΜΠοΡΕ·
Α|'|ΟΦΑΣ|ΣΜΕΝΟ|
ἱζἑ Βλ 14,15
' |'|Ρ|ΦΤ|·|Σ ΝΑ Ε|ΜΑΣΤΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ|ΚΟ| Ό “
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ τ. 28 [Χ _ ΠΑ Το ΒΕΕΑκ 0' κΠΡ|Νο|
Π ΑΠΑΠΗΣΗ ΠΑ 50-50 7 Ε ΣΤΟ οΑκΑ ο ΜΕ ΧΑΓΚ|ΝΣ
ΑΠΟ Π-| Δ|Α|Π-|Σ|Α '4 ΣΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ἔἑ@ΜΜΞ 'ΠΕΒ ἱἐΠ© ΟΠΕ Ἡ] ©ἶΜΧ|ἔ@Μ 'ῖ@ἶ7 ΙἩ]9Ω]Ε©Ψ @1Μἔ@ @ΜΕΝ/Μ ϊ Φ ἴ@ἴ©Κ[@
ΠΕΠ Μ Ξ Μέ  ΦΕ; Το ΓηΘΠΟρΟἩΒ 955 Πληρωνε| 09.15
 ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Α·ΑτΠΝὶΣΜὁΣ “ ὡἔ›ὲ'· ΜΒ λΟγΠΟΠΟμω5 [Με 1 1:1 5
Λ· ΜΜΕ ¦ Σ
 Α Τα ΡΜ·0ΦΠΝ0Υ ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ| '  έ»ΜἑὅΞ 3 φορε5 Η μεΟΠ, 1 5
Π ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝοΔογ ΣΤΗ Γ· ΕΘΝ|ΚΗ ΜΜ| | Ξ ¦. ἩΜΜ“ἑἩΕ|ΕΣ πΑἔΜΞὲ; ΔΞΟἙἐΟΠ με ΠΠΟΠΟκεωΜ ' ·
 ^ΡΨΨ