Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 πρόωρο· στῶνων “Με 22/05 Δ
ΖΑκγΝοοε-ΑεΑ¦ εοοτωΙΙ εωυυε οΠΑΠ __ οτε 5ΡοΠτ Ι Πο
ΑΙοεΡΠΟνΛ-ΣεοΙΑΑΙΙ υεΡΑ ΕυΓ0ρ8 Μοτο. ΤελΙκό5 οτε 5ΡΟΠτΙ Πο
Με ΠΟΡΤΟΓΑΛ'Α. 558 ε 55 ΡΟΠτΟ 5τΡεετ 5τΑοε Ι ε 2 οτε 5ΡοΠτ5ΙΙο
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜουΑχογ-ΝτοΡτΜογΝτ. ΟεΒ-ΡοΙωΙ¦ ΤελΙκΟ5 οτε 5ΡοΠτΙ Πο
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡ| ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ¦ ΕΟεΙρε σε ΡΓοΠεε. ΤελΙκΟΞ Μ ΕΤΕ 8Ρ[email protected]@7
ΓΙνΙ3 ΜΠΙτΣ εοΑε'Ι1 ΗΠΑ ΤελΙκό5 ΓυνΟΙκὡν οτε 5ΡοΠττΙΙο
Με ΠοΡτΟΓΑΛΙΑ. 55Ι 9 ΓΑΡε 2-ΡΟνΙεΠ 5τΑοε οτε 5ΡοΠττΙΙο = _ _ Δ . η _
ΜοτοοΡ. 'τΟλίο. ΜΟυτζἑλο. ΑΥὡνσ5 οτε 5ΡοΠτ5Πο ' ~ “ “ Ι ΜΜΜ
"ΜΜΜ ΟΙΙΑοΙΙεΠεΙΙΙε ·* _. ι Ἡ 5
ΦτΙΑΙ·ΜεΝ μ πω"
ΙΙειοΙΙΑΙΙΙτετ  ω ο ο
ΓΙΑ τΗΝ κονΠΑ . · ¦ 
 .  τουτου, - “Π ΑΠεΛΠΙετΙ ο::
εΙχεΔτοΑΠΑΓΙΙΑττΙΙΙετΑΙΙΙΙΑΓετ % _
ἔ_ΒΙ>εοΙΙΙΙεΙΙΙτΙΙττοτΙΙοΙ>,  ·7 ^“Εἑ8:¦:β;“ / με
>ΑΙΙΙΙΑτεΙΙΙΙΙΑΙΙΙΙΙ>εΑντο Ψ· ν-  _; ΜΜΜ ϊ 5
 - Δ “Ρ ' 'ζ ΖΠτΠσε συνννωΙΙΠ
' ΑνυΠΟμονουν στου ΡεντΠ Χ · “ : · Ι ι! -' “μεσου
γΙοτΠν ουΟΙΟνΠ κΟντρο _ Ι ο <,υΑ.υ5
' ΕχεΙ βοεΙ τΠν Ι Ιο6ο ο ΣΙλβο ' ·^ ~ · · 
'ΣυνσντΠσΠ με Μουτ Δ  . Ο Τ “Π χ ' - _ _ _ %
ετΟΙΟεΙΟ-κΟλοσοοΟΜοοΙνοκΠ5 7 ·. ›_ '· 
' Ούτε τὡΟσ κοτοφερε νο νΙκΠσεΙ ο ΠονοθΠνο'Ι'κό5
ομο6σ τΠ5 ΠρώτΠ5 Πεντοδο5
Π Στο γΠΠεδσ Ο Σίλβο. ΟΠμερο υΠογρσφεΙ
'ΜΜΜ.Μεω ' ΑνοτροΠΠ στην ΠρεμΙέρο, ΙοοΠολΙΟ σον... νΙκΠ Χθε5 γΙο τον ΔΙκέφολο Που δείχνω χοροκτΠρο με τον 'βΙτ5 στο ΠλέΙ οφ
ΜΜΜὡΜΜ ' ΓκΟλορσ Με τον ΧορΙσΠ Που Πτον ΜνΡ ' ΟΙ «οσΠρΟμσυρΟΙ» ζΠτονε νο μετοτεθεΙτο μεθουρΙονΟ μοτ5 με τον ΠονΙὡνΙο
ἔΜ%ἩΜΜ Π «Ουδέν σχολΙον» οΠο τΠν ΠΑΕ γΙο τΠν εμΠλοΙτΠ στελέχου5 τΠ5 οτΠν «εγκλΠμοτΙκΠ οργονωσΠ» τΠ5 θεσσολονΙκΠ5
.ΜΜΜΜ.ω°, ' ΥβρΙστΙκΠ ονσρτΠσΠ του ΓΙὡργου ΣοββΙ6Π στο ΙΠ5τοσΓοΠτ
.. Ζ ·-` _`<>
Γ' ΕΒνΙκή. τοπικό, ΠΜ Δ ΜΜΜ ¦ “ τ.ΜΜ
ΜΜΜ ανόδου Ωω' ·ΕτωΜ...Μ° ' μ σ"ΜΝ8Χ8
του ·
: . ρ _
' “Ψ κ ΤΕΑ||(0Σ ΤΗΝ ΤΕΑ|ΚΠΝ ΣΤ0 ΒΕΡ0Α|Ν0 ΝΕ ΤΗ ΦΕΝΕΡ ΤΜ 0ΝΠΡΑΝΤ08|ΤΣ ,
ΝΑΡΤΥΡ|Ο ΤΕΛΟΣ - Α' “ _ ' Ί Τ - ο Με οΠοχοφέΜε με εξω ΝΑ ΚΑΑΥΠΤΕ| Δ|ΑΦ0ΡΑ 2' ΜΜΜ. ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ ΤΟΥ |Τ0ΥΔΗ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑ|Ν|Α ΤΗΣ
τΠ Γ' ΕθνΙκΠ ' ΦοβορΙ Ο ΟΦΗ › Μ ΑΑ' ΝΑ "ΜΜΜ ΠΑ ΤΠ ΦΟΡΑ Τ
γΙο τον ονΟδΟ¦ Ι-0 στον ΑλΙμΟ.
 "ἑ8 Σ!
. . ο» ω ο
σκοντοψε στΠν ΕΠΙσκοΠΠ · Δ
οΦωστΠρΟ5(Ι-Ι) ·“ Σ . | . ΑΙ · “· .τ Ή Ι · Ο 7
οΛΑτΑΑΠΟτεΛεεΜΑτΑ Σ ' _ - γ -, _ ο Ι = ε ΒΞΜο
ετΑΜΠΑΡΑ2ΑΝοΑον _ ' Α·  _ῇ ·· 4 Ο . · _ κΜονΜΜ
“ 7, '4 1γΙΙοττΙΙ ΙΙΙΙΙΑΙΑ ΙΙΑΙ ΑΙΙοΔοτ
ττΙΙΙΙ Α2 ΓΙΑ τον ΙΙΑΙΙΙΙΙΙΙΙο
, ΞΥΠΝ0
.."σ ”
 Με Ο Ι-τ1.._ ·· υ. Ύ
ε  -~ σώσω
·>`··
χ· Ι ¦
Π ΕκκενὡθΠκε το «0λντ
Τροφοοντ». κοθώ5 βρέθηκε 7 7 Τ
Ποκετο Που εμοΙοζε με βόμβο
' ΠρωτοθλΠτΠ5 με τΠν ΜΠενοίκο
ο ΜΠτρογλου ΣΕΛ|ΔΕΣ