Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
".ΙΙ°ρ°Ιὶ° Το ΜΟΓΓΟΟΟΜ5 955 ΓιλΓιρώνε1 09.1 5
ε.Γ:.“11:::311Ε::1  λΟΜσΗΟωεσοε ΜΒ
ΑΚΟΜΑ Ι 0418);; 3 φορε5 τη μερα 1915
 _ 'ἶἔἔιἴὁΪΕΓΕιΕτ ΕΓΗτΕΛιἐἶ3”: ΔΕΟ-[έα] με '
Ρ ΗΣ ΛΕΥΨΕΡΑΣ
Ώ ›· |
Στην Καλαμαριά
ο Καλαιτςί8ηΕ, Η
ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1048 ΓιΜι-ι; 1,30 € σονεχίςοπαΓοιοοξητήοει=
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
κ. ΓιΕτι·ο·Γοτ
Γ. :ΜΗ-ιι:
|'|ΑΡΑΣΚΗ Ν|Ο
. γ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
· ΔΗΛΟΣΕ|Σ
¦. Φάβα · 
.Ο Το ΓΚΟΛ
ΤΟΥ^Χ^Ρ'δ!;
Ε|'|| 7Ο ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕ |ΝΗ
Λ|Α|ΤΗΣ|Α ΤΟΥ ΚΥΖΑ ΗΕ ΡΕΣ|ΤΑΛ“ ι
ΨΥΧΡΑ|Μ|ΑΣ ΚΑ| ΕΞΥΠΝΗΣ ΤΑΚΤ|ΚΗΣ
«" °^γΒ °^° » 
τ, ι ΕΞ   Ο ι Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» ΣΤΟ Φ|ΝΑΛΕ Σελ. 7-9 ΜΕΤΑΞΥ Φ|ΛΑΟΛΩΝ ΚΑ| |'|Α|ΚΤΩΝ
ΠΑΠ οΜ ΤΑ ΕΝΔΕΧοΜΕΝΑ ζἶὶἱ.ῇ' Ι 'Γι-ι: ω  4. 2 Ξ Ο __  _ .. 'ΓΑ ΣρΕΕΑΓΟν Ἡ
ω . . ο · ο ·· = "ΜΝ · = . κκ. Ψ “3
Ε|ΝΑ| Π|ΟΑΝΑ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ Ε _ η ' › - _' 7 ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ δ σ ,`ἙἙ λ
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ Ο' |'|ΟΔΟΣΦΑ|Ρ|ΣΤΕΣ η / | Ο ά | “. ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΦΕΤ|ΝΗ Ν|ΚΗ “ ς· - 
ΓιΑΓι-ιΝΕΓιοΜΕΝι-ιΜΕΡΑ . Μ  ·Φ-. Ο Ό· ἔ` _. τ·' ·; <·1|.ιι
.. .. Α Ι _>ημ Ι'. ή..
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠ|ΔΑ Η ο. ,ἡ - ΑΓιοΣΓοΛι-ι¦ χ χ 
. ι / Ρ Γ. ΠΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛ|ΟΥ-ΑΡΗΣ _ . _
 _ ω. | α ΠΡΩΤΟΣ ΣκΟΡΕΡ Ο κΑΓιΝιΔι-ιΣ ΜΕ 2ο ΓκΟΛ - ΜΑκΝ¦^: ΗΘΕΛΑ ΤΕΑΜ Ο
Η «Μ» ^κΤ|Ν°Γρ^Φε| ΠΣ "ΜΕΡΕΣ ~ · η. - ·. Ν α ΜΑΖΟΥΛ0ΥΞΗΣ: ΜΠΟΡΩ κΑι ΓιΕΡιΣΣΟΓΕΡΑ - ΔγΣκοΜ ο χΜκ¦ΝΣ ΘΑ
κΑι ΓΑ ΕΡΓΑ τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκι-ι ι· 2145 _ Ο ι ι “ .Ι ¦¦ · ΑΝΔΡΕΑκοΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΑ Το οΝΕ|Ρο ΜΟΥ ΠΡΟΛΑΒΕ' ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Με ΑΕκ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
«ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΕ|'|ΑΝΑΣ»
' Τίμησαν
“ “ ΔΔ “ Δ Ο Ο ¦ , έ ` τον δασκαλο,
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ Γ ΕΟΝ||(Η χαρηκαν το
' ΝίκεΕ για Μακεδονικό, Παραλίμνιο, ΑλμωΓιό, Ορφέα ΜΜΜ, Ποδόσφαιρο
«Χ» για Στρατώνι και Νάουσα Σελ. 3132,37-3Ο Σελ. 33-35