Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ακου παλα!
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ Με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
"ΒΟΥΡΤΣΑ, ΜΠΑΛΑ ΚΔ' ΤΡΑΜΠΑΛΑ" _
η Με τους Δημήτρη κωνσταντΜδπ,
έ η 3· Σπυρο Καβαλιερατο 8 Κώστα Παπαγεωργίου
Ω Μειο
. ···τ`χ η ΝΝΜ5ΕΝΤΡΑΟΟΑ£.θΠ
ΜΜΜ' ῦ@05Μ
Β. ΝΜ
Η. ΜΥΜΝ°"Λ°Υ
Μο κονΜτιΔι>σι¦ _
ῇιΠκογη κΑοιιΜεοιΝιι Α
ΣεΛ|ΔΕΣ
7” τι 
'ΗΦενερ του 0μιτρόντοβττ5 , _ 7
κόντρο στονΤΣΣκΑτου |τοόόο Φ Θ _ Μ·
γιο τον κορυφή πιο Ευρὡττιτε '
'ωστονΜικόλο
Γκιουλένονλου οι Βίκτορ ε Π Δ _ι - Π ··
Χριόττο. Εκτιε συντο - · . · _ η ὅ |
· · . ι; . . - · ' ο ' με τον Μο ου ο. 7
κοιΡικιΧικΜ › - Δ Π ΜΙΟ εβδομάδα αναλαμβάνε?" ζΣ
··π°Μ ο. ή η' Δ ¦ >· ' ' ._ - . · το Μοτο του τεχνικού διευθυντή
«ο γέροε που τοστ ὲρικνε ολοι...»
"τι ο
. .ι  κ μ . Ι ι:
, ιν ~ ` “ϊ · . . _ ρ ω· :τη Π · -'·_· ':'4` Ξ
7 . , · ο ὁ · · ι
·« Η "8 8»
ο  τ' ~ ·~ τ · ο· γ '4 . ' ι :τί  4 .
_'Δθο είνοι σήμερα στη Λεωφόρο
· 7 2
.,ω-^
η· - Ι η ¦
. |. η | ι ι
' Εκτο ιιρωτόθλιτρο το τελευτοίο
8 χρόνιο γιο τον Μιτορτσελόνο
' Πρώτοε σκόρερ στον Ευρώπη
ο Σουόρε5 με 40 γκολ 6
χ ε _ _ ' - · _, ιιι>ιιιιο
τα" / _ β; ο ό " , ο “ο ““` ατι:
«ορΔΜΔ ΠΑ ι ·τ ΜΕΝ" ΜΜΜ ·Πιτιιτ:ἔκεΞ:τετοιο::τετοιου: 
Ϊ _ _ ' · Ι ' ρ · · ο: ^/ζς
ΤΗ ἶΠ^ΞΗἔ . 84-58 Χωρια.. =ευνκ·ιτιι :τιτ:κιι:δειικτ:εΜε:“τετ“  Η 
.¦ β Φ Ν ΜΜΜ· κ·κνκ“··τ·κ κατω Μ ©@
κ -· τ τικκιιΝιιοκ·τιιτκτια ΜΜΜ
· κΑι...κογΠΑ
ο Δ. Γιοννοκότιουλοε τόνισε στο
φιέστο ότι ο δρόροε γιο τον ορόόο
δεν στομστό στο Μοτο" Ματσε
· Στιρερο 0ο όοκιιιόσει νο μπει
ω “τι ο
7 κονονικό κοτ. ον δεν οισθονθει 
Δ Ε Ν ΧΑ Ν Ε' ενοχλήσειε. 0ο ιτοίξει στον τελικό · ο Σλοβόκοε είνοι
Με Τ|ΠΟΤΑ 'ΙΜ οσων Ούτω ΜΜΜ στον οποστολἡ.
οι Πορτογόλοι ' Η Κολωνἱο μπήκε ολλό τιορορενετ ομοἰβολοε
στο Μανίόι γιο τον Στειιίνσκι. ' Υπογρόοει ο Λεο Μότοε
σύμφωνο με Με Πολωνουε · Πρωτοθλιττἡε κι 7
ο Δικέιρολοε. 24 τον Ξάνθη
ο ολυμπιοκόε νίκησε τ 0-8
στο Βουλιογμένιτ κοι θέλει μίο νίκο
γιο τον τίτλο στο πόλο Ανδρών