Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΉΜ' ω”
Δ/ντὴς: ο. Νικοῆαῖ6ης
"Μ ΜΟΒ” Μ'Ν Μ
'ΠΜ 2' Μ ΜΒ Ολ'. Ί!"¦
Ι.” Ε
"Ο" "ΠΟ
' ·Μω2··Μ | .
π··ωΜ '··π··Μ
ΜΜΙωΜ
·ΜΜΜ·κμ"*Μω··ΜΜΜ·Μ
.·πΜωωΜηΜ
ΜΜ··ωΜΜ·
·ΜΜηΜΜΜ“
ΚΔ' ΜΜΜ"
οΜαΝΜω
.Μω“Μω~
ωΜΜΜΜ·ΜΜ
·ϊ·κ_ΜΜ·ωΜΜΜΜωωΜ·
ΜωΜΜΜ“ΜΜΜωΜ···Μ·
οΜΜατΜωΜ·κΜ··ωΜΜ
ΜΜ·.Μ·ΜΜΜαΜΜΜ·
ΜωΜ·ω0ωΜωκωΜ0Μ
ω.ΜωΜωωΜΜωωΜ
Ι οι·Μ·ωἩ·Μ°  `-·__
*·Μ·ΜΜΜ__ε Μ” `
ΜΜρΜΜΜ Ι ΜΜΜ.” ¦ω.Μωωωω › Μ·Μ-· *ι
ΜΜωΜωΜ ζ ΜωΜ·Μ·
·ΜΜωΜ· ·· ·ΜΜΜ· ¦
ΜΜωΜα··Μ ·'._”·ΜΜ Η
ΜΜΜΜ μ.: ΜΜΜ 
3 ωΜαΜΜ 4  _ή-,
< Ζ ··° έ έ ”_ τ Ί; Ϊ” ζγ-_._'
_--# _° 'Νὰ ω·ιΜ
_.-“` ΜΜΜΜΜ “δ ΜΒΜ
“ ΜΜΜΜΜΜ  ·ΜΜ
Η ωΜ””Μ·α“ θ Μωβ”.αΜΜΜΜ¦ $··αΜ ,
χ Μ·ωΜ“·· Μ
' “··ν··· κ····“ κ· "κι",
/ κνπ·Λ··ν που" ασια· .
ΜΜΜΜ·Μ Ι ω"Μ”ΜΜ
·Μ·ΜΜ
Μ“Μ¦Μ·".“ ΜααΜΜ
ΜΜ”Μ ΜΜΜ” Ω
Η ΛΟΝΔΙΝΟ...
"Ι ΒΕΡΟΛΙΝΟ!
·ΜΜ·ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ'Μ
Μ·"”·Μ·ΜΜ··
ΜΜ·ΜΜωΜΜ”
ΜΜΜΜΜ···
ΜΜ·Μ.ΜΜ·
Μ·Μ“Μ“Μ·Μ
"ΜΜΜΜΜ”
Μ·ΜΜ-Μ
Ια5.$8κ·.Μ·ΜΜΜ -_
ΜΜΜκα·ΜΜωκ
ΜΜωΜ·Μτ·Μ
·. ΜΙΟ”
Μ·Μ. Μ'ΜΜ ¦
Μ-ωω“”.Μ δ
δὑ·Δ···: θὰ· ῖϋ·κ····
ι'!·:;:Θη!κο ····ηῳὰω-ω7
οΜΜ·κΜΜκΜΜΜ
ΜΜωω·ΜΜ·ϊ·ΜαΜ
ωΜΜω.Μ.αΜωωωω
Μ- 'Μ Μς 'Ν.08°·.Μ ΜΜΜ"
·ΜκαΜΜΜ··ΜΜΜ
ΜΒΜ· Μ·Μ···
οΜ···· ··ΜΜΜμ
ΜΜΜ ΜΜΜ·ΜΜ
ΜΜΜ” ¦ Μ·Μ·ΜΜ·
ωΜαΜΜ 9. ΜΜ·ϊ·· . .
”ΜΜΜ ΜΡΜ·Μ
Μ "Μ '·ΜαΜ
$Τ; Μ Με Η". ΡΜ ασ. πω”
ΟΜ·αΜΜΜμ
ι"ΜΜΜϊ Β
·"'·'°"' 'Π
"Ρ·"°'Ν' Β" _ Ι
'Ο' Ο!""'·'°·
Η ΠΕ"ῖ°ΝΕΡ¦'|
ϊ0'... "ΤΠ""|
Μ·ΜΜΜΜ
Δ ·ωΜι·ῖαΜΜ
ωΜωωΜ
“Μαα·Μ·Μ
ΜωΜΜΜΜ
ΜκΜ·Μ·ς
Μ· ο” Μ Η το κ·-·
·Μ·"ΜΜΜ
ΜωωΜ.
0"Μ ο· Μ ωΜς η Μ
" Πῖλεῖ'ΚΟ
·ΛΜΑ¦Ε ('-°)
ΚΔ' Τ"" '"|'¦Ρ"
Η πω κ··· Μ·
το· Μ· Μ” ·Μ
Η πρωτ·0·ῆιρω Άννα Λαζάρ···ις μ·Μ8· στο ·0Ω:· απο
το αεροδρομιο ΗΝ· πριν Μεὁεε·
ΑΠΟ ΜΜΜ Μ ωΜωτ“
ΜΝ ΠΝΜ'Μῖ“ ΚΑΙ ΒΙΝΑ' ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ
"Ο" ΑΜΝΞΩΜ Με το· ΟΛΥΝΠΜΚ°·
'“Μ“·ωΜ
ΜΜ·Μ'ΜΜῳώ
η··ωω·Μω
ΜωΜ”ω
”.ΜΜΜ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα