Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β/ντης: ο. Νικοῆοἰὁπς
ΜΜΜ Μος με"
οπο ΑγοΜο ποπ" οτον
φωτο σωστο στον
“Ν τω· ΠονοπωΒ·κο
'ΡΜ' '08'° Ο ”'0""
°ΜΟ·'σῖ ·Μ·Μ'
ὡΜ_““·ΜΜ
υΜΜω”·
Μ ·ωΜ·ω“
”ΜΜ-“·'
ΜαΜΜ·
ωωΜωω
ΜανΜ- πωπω
[ κόπο ·ο·· Με· κο·ο··ωή
0ΜαΜ· ο””" ασ· ο·
ΜΜΜΝΗ.ΜΜ η
Β” Μ··ω·νΜ κ·Μ
Μ··Μωω
-' Ι!ΛΙΩΑ5 
'Γ ο πιο· ·-· '
η· ·Μ···""·
·······“·
Μο·Μα·ωΜ· ~ . · ~ “
'α·οώΜοΜ” ο ' ἙἩ”·Β“Μ_Μ
Μ.Ν··ΜΜ·Μ °
Ο Σξῆ'ΩΙ' Χ
ί ·' ¦'·"' 'Ο' π"° ""“” ('83 'Ο"
Η Δ" Π""¦' 'ΟΝ "Ο"·"· 8-·
κ  ῖ'... "Ο" "Ο Ω' Η Πω· Νά',
Μ"'·|Μ"ῖ” 5 Τ _ _ Μ" `
' Ο'Μ·Μ”"
·'κ···········Ν··············κ ···“·ὸ··
“”·”[email protected]'·Μ Μι”Μ
"-ω-Μ·Μω α··7·”'·
““···#·Μὴ_”Μ ”·Μ
“”···Μ”·* ΜΜΜ
Μ···Μ”·Μω” ·ΜκΜ
··-··--^ Μαωκ··-·
7η· ' ··
·Μ“Μ π
ΜωωΜΜ ~
ΐΜῶΌΜΜ').ῶΙ ο :ΝΠΔΔ
·-ΜΜ·'
“··ωΜωΊ· ο' [_έ έὰ- έέ ο νβΪέ ο” ,ο ,ν ,ή
Σ κ . `
, --“---- ”---- -  ¦ΜΜ·οΜ.Μ···Μ“Ί
·  ” _ __`·
·ο·········κ····Ν'· Ι “ · .· ·····ωο··ο······ο····'ηο·-···ιι
ΜΜΜΜ”ΜΜΜ
Μ-ΜΜ·ωΜ
*ΜΜ·ΜΜΜω”Μ”Μ“'"Μ”Μ·
χ- “·_·“··”'. )
Ο"ΑΙΛΛ ο ὅ <·ϊ'Α'ΛΠ τ
Μ '°Μ ΒΤ'
 ·ΡΜΜΜΜΜ
κι) ΜΜΜ··Μ
·9··ο·
-'Γ0)θἰ·€ Ο! ΠΟ"|Ε'Κ"'ϊ£'°·'|'Ι ΟΚ" 60 Ἡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα