Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΣΑΝΔΝιοΝιοΣ@ΣικοΛΝΒνΠειιιογοριορΣ:ΝΒΑ ή κ . ο1ε5ΡοκΜκο
ΕεΑΔΜΑΔΡΠἩΣ-ΒαιΦΣΜΠ0ΥΡΓκαεΜιτῳ@α&   απεΒοΒΙι@
ΜΑΝΤ7ΣΕΣΤ€ΡΣ| -ΠΑΡ|ΣΕ μΕΡΑ€Μηιριοη5ι%ῳἑ 0ΤΕ5Ρ0ΠΤ2Η0
ΑΤΛ.ΜΑΔΡΠΗΣ-ΜΠΑΡΤΣἐΑ9 υΕΡΑ€Π@ριοα5Τ%ωΘ  `. ΟΤΕ5ΡΟΒΤ2ΗΟ
λιΒεΡέΠαγΛ7-ΝιοΡέιΜογΝι;ωεΕῇω@μαθω η  Ϊἶ.”“ζ οτεέ5Ροειειια
ΜΜΜεικωιειιιΝῇεεΜΝΜειχ Αγω; 7 τι 7. οιε5έΡοκτ5κο
Α7ιΡΔΩ©οΜοΜΜοι γλειψω; τα ξ  οιε8Μι6Ηο
ΕΕΧ/ΟΕΝ|ΖΒΑΝΜΗΑΜΡ|ΟΝ8ΔΕΑΟυΕΡ|ΝΑΜ,ΤελικωΑν6Ρων ` . ΟΤΕ5Ρ0ΠΤ8ΗΟ
Π Σε τροκια πλέι οφ τα Γιαννενα.
καλύτερο5 αλλα ωο5
ο Πλατανια5 Π Υστερα απο 56
φέρε Με νίκη γιατον Ηραλιϊ
Π Στιε καθαατεριῖοειε τον βαθμο
η Βεροια Π Ζωντανα
για την 566α και ο Ατρόμητο5
(ΟΦ Ο) 69 @69 ·Τ°“^""Σ ΕΜ ο
.Τ ο ./ '
ΡοοτΜ|||.εααιιε π 4
πωπω"
«ΕΜΦΥΛ|ΟΣ» ΠΑ
ΤΟΝ ΠΗΛΑΔΑΚΗ
Π ΑΠοὁοκιμασίε5 αιιο
του5 οργανωμὲνΟωεΠι$ ΑΕΛ
για τον Πρώην ιδιοκτὴτιιι
οι υιιαλοιιιοι αιιοὁοκιμασαν
του5 οργανωμενοα8
Π Παλι Ι-Ο. αυτην τη φορα
την Πανοχοικὴ
Τ' ΕΜΠ'
ΧΩΡ|Σ ΦΡΕΝΑ
' ΟΑριι8 3-0 εκιο5 τον
Καμτιανιακο ' Ο ΟΦΗ στο 89'
Ι·ΟτιινΤριγλία. εμεινε στο -'
ΑΗῦι'Π:ΙΠΜΟ
Η” Η' ι κι.ΜΑ·Πλ'ΜΙιι _
“ ι:·ιιικι·ι:^ιι“τ·ννι:ἩἩἴΜ“ Τ ,
. Τ' ο ,ι .. ο ο    'η
"^Τ^Γ°ΜΜΗΧΜΜ.ΣΕ οΜ π εΜΜεκοΜεΝΔ πριν. _ΒἔΕ·Ξ3ἘεἩῳ
ιικοκΜΕι-ιχπ:ιΝιι Με ΑΜΜΑΝ" γ 
ι·ιΑ κκ ι·ΔΝνεΒον ΜΜΜ" κΑι κεΛι::ΛΝιΔι-ι :το ΜειΝογ = κι·
οκυκριιιιοωκιΔ·¦ιω
ι οι"
αιιὸτην κορυφή ' Τρελοε ΕΥ¦π.ΠζΜΞ ΜΑΥ·ΜΜΜ= . Ι Μο |'.ΜΕ= κἄΝἑΜΥΜΣ=
Πανηγυριαμοεαιιοιον ΝιοΠλιο α 0 α α ΜΑΜ.  α ειτο αρα
Μ ” “αν α γιατρο Λ 
Δ Α ΚΡΥΑ." |ΜΜ|'!·'λΥ'|Π' Ε|·|Μ"|Σ ΜΝΗΜΕΙΑ' 'λ'·Μ|λ"Σ Μαι·
Τ|ΤΛΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΑΝΟ|Ξ|-| ΣΤΟΠ ΤΕΛΑΝΤΕΡ Ο ΛΕΟΒΑΤΣ   ὅ
κλεωῳνκωεωω ΣΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ... ΠΡΑΓΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΔ|ΩΞΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ῇ¦ἔΡ
ωΣαντερλαντρε 2-0 > _ = 7 . “ · ο , 3:ΜΜω 24· 52
καιοΡανιεριδενωορεαε Τ Δ , τι °“ λ ' Μνα κρύψει τιιαιιγκίνιιαἡ του ῖ Μ_Μ
6.ΜΜα 29 39 Ο
'ΕΜ 29 38
ΒΑΠ Τ 29 3'
9.Α 29 36
ΜΑΦ|0Ζ|!0 ΧΤΥΠΗΜΑ Φ
Στοκ Δ. ΜΝΗΜΗ"
Προιιιιλακιαμοί και στα ΓΣ
Με Ερασιτεχνικἡε ΑΕΚ
Σαρωτικοίατο Αγρίνιο ·0ῖαεκοε Πεκκαρτμεωο γκο απόσα» απο οιια6οιΒ του ΠΑΟ ια ΜΜΜ ανοιεετον δρομο
οι ωραθρ6λωκοι».μετον έδιωξε τα σύννεφα στο ξενοδοχείο. οΣτιλ μίλιιαε γιατιινίκιιατο 80'και οΔικεοαλοε
Φορτοὐνιι που εφτασε τα Η γκολ · Ακυρώθηκε γκολτοιι Πανκονίοα για τιε αειιιοκωειε»τααε είναι ακεδον αίγοαροε για την 56%
να κανει ακόμα ένα σπουδαίο μακ Π Παγιέτ: Μολὐ καλοί και με δεκα» ατοα5 Αγγλω5 · Αφησε αιχμέ5 για τον Τούντορ