Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΕΜΕ|Σ ΜΜΜ ΜΜΕ ΜΝΗΜΗ ΣΗ! ΡΕΜΑ! ΓΗΣ ΓΣ#Μ||/ΜΜ/Γ|( Μ
|κεντημα ι ΜΝΗΜΗ κι ΜΜΜΜι ι ΜΜΜ! νε ΜιαΜιιιιηι @ΤΟΜΗΜΛ
 ΑνΜΜΜΜΜΜπιτ:ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ῦ
/ ΑΡΜαΔιατΡΥΒκιΠΗΣ:εΕΕΠ-ΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗΜΕΡΑηΔιΓΝιΑΕηιΤΡΕηΗΑικ0Ν0ΣΕΑταΜ ΔιιηταΝι8ειηΝ- την" ττιιΡιΞιιτ¦ Ντι Ϊ-Ϊ“ἶιΑιεενηεἶογηἶ
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ ΣΤΟ ¦ 
,Αϊ ›·
ΜτιιυΑηΜΜΜ|ΜαΜΜ|ηΜκ|κΑσηκεΜηΜΜΜκΜ - ν_;“___ _Δ;`_“ΜΜἩ· 
 . στηΑΓαἶτηιιττΛι90ΕΤηΝ οιοαιιΕτΜΕτΑιι`ΔΡατ»ΠανταΜΜΕ!
ΜΒΝΕ'   τηνιττι_ιιιτοςωιι»τακαγιιιι>ιτιιιιΛτιιι>αηΛγΡηιι'Α_ιιΑηιιιιτΕηιι`
·- Δ γ Δ -  · ΓΑΝταιιιιττΜΜω ΕΔΕ::'ΟΖ';="ερΨεΥρΞἔε  .γ ι &ΣΑΒΒΑΣΤΖ|0ΜΠΑΗ0Μ0Υ ~ · Η 
σταε ηνικαστο ο 7 ν · ι. _
«Παναθηναι'κε».δειχνοντα5 7 ' 
οτι ηαοαμενει ανοιχτο5 για
τη θεση τοστεχνικου 6ιειιθιινΙη
'ΠροταθηκεοΜανια5 Β :Π` Η: · ο ή 
«ιιπιΜιιηιτΜατιω› Δ _ Δ
ο Τζόρτζεβιτε έδωσε τσ στίγμα
για τι8 αναμεΦησει5
μετηΛσμησραλ 
Μπιτ @ω |
Ο Π ΡΩΤΟΣ . ..
ΑΓ'ΟΦΟΓΓΟΣ
Π Με τα Γιαννενα αηο μανωσε
ΜεΕεταστέαεστιε αδειεε · _ . . _ . 
έγιναναδηγσε σεσγΓανση8 · , “ ' ' ~ Η, .
'ΤακλειδιατηεΒἑρσια8 - ' _- Η. - Η ι ' Ϊ
στον ΜζαδίνεισκαωηίΜ · Υ . “ 4 ¦ . .. 
 ΑΗΣ)... ΒΑΣ'. ΜΥ ΣΤΑ ΕΓΗΑ|Η|Α ΓΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ. ΗΓΕΤΗΣ ΜΙΑΣ ΓΕΡΑΣΓ|ΑΣ θΜΑΔΑΣ Η τ 'μπω ο' 90 ΗΜΕΡοΜΗΜΠ "ΜΗΝ Σ""ΑΔΕωΜ γ
 ΓΑΗΡΗΓΑΣ0Υ ΔΑΚΡΥΑΓ|Α ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ Η οι: ΜΜΜ. ΜΕΣ Ο' ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΓ|ΓΜΕΣ ΣΕ ΜΑΪΟΥ ΓΑΓΜΗΜΑΓΑ
._ -ν έ. γ
ο' Γ0Μω5 έφτασαν Πε 72 Μα· Η θΡΓΑΗΠΣΗ ΤΟΥ ΗΑΗΓΕΑΑΗΗ Η' ΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΒΒΙΔΗ "ΜΗ" Ισ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜ ΕΜΜωΜ Η" 2ο ΜΜΜ"
στη τασα|ατ Μεση και με μια
ακομα ατηντελωταια αγωνιστικη οΛγ"Μ“ω
ξεπερνούν τον θρύλσ των ΜΜΜ
Η· @ 86 ο ο. ο  ; χ! 
τιΜιι ΠΑ ό Ολων;; _ ¦.  τ.   | ο ΜΗ
 Η Ι 'Γ Ι ~ Ξ Η 'Ή 4 θαηανεαμεοαοτη Βιέννη
στοηρωταθλημο γιατονεξτρεμτη5Αοοοτρια
του Ολυμηιακοσ η οοΕΜηναεηρωταολητηε 4 α ΜΜΟ ¦964 65 ΗΕΗ;- 9 Α κ" ¦ Γ τ ' Μια καιστην Πολωνία
ο · ` Α - ν· Α |· ι
θαειναιαηρωτσελαΜσ6ηΜσε ω μεχΜΜῇμερο _ η  _ Ι ψ Γ: γ¦οΣΪεΠ¦νοκ¦
/ ι” ι
στηντελετη ασηε στα Ρισ ἑ και στοηερ
Απο ΤοΝ'ΣιΔεΡΗ · ιό 
   ' Οηαδοι' μηηκαν οτὅγηηεδδστο τελο5. έπὐΗηοξε καιρ - ,·
Η ° [β. Ϊ. ἑ ϊ- Παρων και οΣΣαββιδηΞ έξ. _