Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ·κοΣ ΑΝΗκε· ΣΤΟ ΛΑΟ τογ  . “^
ΜΜΜΜνω υ.ονΜοωΜ τι··:ι.ωε    Η 
_ . ' Διώ
Η"ΗΗΜΥΨΗ "Η ΜΗ "Η'ΗΤ|Ρ|  
ΕΜΠ" ΗΛ ΑΝΕ' ΤΗ" ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑΣ Η |'°Υ|Λ|ΑΝΣ ΗΛ' ΗΛ ΝΕ|ΗΕ| Ζ
ΤΡΕΜογΝ...
Η ΕΞ0ΜΝ0ΜΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΣΑΛΕ» ΣΤΗ "ΝΑ ΠΑ Τσκ ΡΜΑΤΗ|ΗΑ|Κ08 ΤΗΣ ΜΝΗΜΗ
ΕΜΠ! ΗΕΗ ||ΗΗΕ'0Υ|ΗΕ...
ΔΗΜ ΗΒΗ!" ΗΕΗ ΜΗ! ΟΜΕ"
ΗΛ "ΜΜΕ ΜΒ' ΗΜ' ΤΠ' ΜΜΜ ΗΛ ΜΜΕ' Ο ΜΠΕΡΝ "ΗΜ ΗΜ ΕΧΩ ΗΜ!
ΡΕΚΟΡ
ΜΝΗΜΗ
πΜπΜκΜΜπΜ$ Η  ζ , η χ Η
ΜΜΜΜ·Μπ ηη ΜΜΨΧΜ]Μχ
` “ Ι χ Ι Ι ` Ι Ι 1 τ η
Η 1 1 ' η
Ι ' ! Ι Η ` ' η ί 
οι ΕΠΤΑ ΗΕΗ' "ΜΠΕΣ ΤΗΣ ΦΕΤ|ΗΗΣ ΣΕΖΠΗ. ΦΕΛΗΤΕ·|.Η. ΓΠΥ|Λ|ΜΣ.
ΜΗΤΕΗ ΧΕ|ΗΣ. ΜΗΝΗΜΑ. ΠΑΒΛΠΒ|ΤΣ ΗΛ' ΗΠΥΖΜ|ΤΣ ΜΝΗΜΗ
ΑΜ ΜΜΜ: ΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ|ΜΑΗῖ|ΔΗ! ~
Ο 7 ' .
| ή `# Η ·“ ¦ ,
4  Ξ"  Ψ» °' ν .
¦ . ,
έ., ` .Η Η
. ¦ .
ί Ο ί
'>··:·μ _ _ _ :Η
η 7 ω ,  >_._._,ἶ π
. 1 Ξ Η
κἑ"  Χ; Η Η η '°
.  · ΜΜΕ!ΜΜΓΕΣΜ0 ΠΡΑΜπΜΠΗ ΛΕΜΟΝΙ
ΜΜΜ ·ΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ
ς Π@ΑωΜεωκ και· ΜΜΜ ωωπωΜωΜω ΜΜΜ >
 τπκπΑΡπεΑΜπΜΜ ΒΗΜΜΗ8 ΜΜΕ! 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα